Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

PiS proponuje pakiet regulacji prawnych ograniczających nepotyzm w administracji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 6 listopada 2012
  • 13:22
  • 0
  • Tagi: Donald Tusk PiS Platforma Obywatelska polityka prawo samorząd
  • Powiększ tekst

Klub PiS zgłosi projekty zmian w ustawach, które mają przyczynić się do zwalczenia nepotyzmu; PiS chce m.in. utworzenia Centralnego Rejestru Oświadczeń o środkach finansowych osób zatrudnionych w administracji rządowej i spółkach Skarbu Państwa. Posłowie PiS przytoczyli podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie poniedziałkową publikację "Pulsu Biznesu" (o której także informowaliśmy na wGospodarce.pl). Gazeta napisała, że 428 działaczy Platformy Obywatelskiej, członków ich rodzin i znajomych znalazło się we władzach państwowych spółek i agencji. W ciągu pięciu lat mieli zarobić 200 mln zł. Według posłów PiS, aby uniknąć podobnych sytuacji potrzebne są zmiany w prawie; stosowne projekty zostaną złożone w Sejmie w najbliższych dniach.

Jak podkreślił poseł PiS Dawid Jackiewicz Centralny Rejestr Oświadczeń informowałby, kto z działaczy partii politycznej lub z członków ich rodzin jest zatrudniony w spółkach Skarbu Państwa, w ministerstwach, agencjach rządowych, "jakie z tego tytułu pobiera uposażenie, premie, nagrody".

"To wszystko znajdowałoby się na takiej samej zasadzie jak oświadczenie majątkowe w internecie" - dodał poseł. Oświadczenie - według polityków PiS - Powinno zawierać informacje nie tylko o miejscu i formie zatrudnienia danej osoby, ale również o wszelkich umowach cywilno-prawnych z nią zawieranych lub udzielonych jej zamówieniach publicznych. Dodatkowo, osoba składająca oświadczenie zobowiązana byłaby do wykazania jakie aktywa finansowe otrzymała z jakiegokolwiek tytułu ze środków pochodzących z administracji publicznej w danym roku podatkowym.

„Docelowo należało by ww. obowiązek rozciągnąć na cały korpus służby cywilnej, funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu 115 § 13 Kodeksu karnego oraz osoby pełniące funkcje w organach jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (lub samorządu terytorialnego) lub spółkach Skarbu Państwa (lub samorządu terytorialnego), w których jego udział w akcjach lub kapitale zakładowym przekracza 50%” – proponuje PiS.

Kolejnym działaniem mającym ograniczyć nepotyzm jest wprowadzenie obowiązku upubliczniania przez jednostki administracji rządowej oraz samorządowej informacji o wszystkich przepływach finansowych na rzecz osób zatrudnionych w administracji lub pełniących w niej jakiekolwiek funkcje. Informacja taka sporządzana byłaby przez daną jednostkę w oparciu o dane uzyskane z Centralnego Rejestru Oświadczeń tj. o spis osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia. Powyższy mechanizm pozwoliłby wykazywać przypadki w których osoba pracująca w administracji publicznej równolegle otrzymuje środki finansowe z różnych źródeł będąc zatrudniona np. w oparciu o umowy cywilnoprawne. Tak skonstruowany mechanizm kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych pozwoliłby przeciwdziałać świadczeniu na rzecz kilku podmiotów działających w ramach administracji usług lub wykonywaniu zadań (często za bardzo zawyżoną stawkę) w oparciu o arbitralnie przyznawane zlecenia.

PiS chce też całkowitego ujawnienia zarobków urzędniczych.

Z uwagi na fakt, iż pensje urzędników są wypłacane ze środków publicznych każdy obywatel powinien mieć prawo do uzyskania dokładnej informacji o wysokości uzyskiwanych zarobków konkretnego urzędnika lub osoby pełniącej funkcje w administracji. Informacja taka powinna być udzielana w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej jednakże termin na udzielenie takiej informacji powinien zostać skrócony w stosunku do terminu na udzielenie informacji publicznej wskazanego w Ustawie”. – informuje PiS w komunikacie

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub zatajenia informacji w złożonym oświadczeniu przez osobę zobowiązaną do jego złożenia należałoby wprowadzić sankcje w postaci obligatoryjnego rozwiązania stosunku służbowego łączącego osobę funkcjonującą w ramach danej jednostki administracji publicznej z tą jednostką. W przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających przypuszczenie, iż podmiot zobowiązany do przedłożenia oświadczenia zataił w nim informacje o uzyskiwanych dochodach, miejscach zatrudnienia lub osobach najbliższych zatrudnionych w administracji publicznej wszczynane byłoby postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające prowadzone byłoby przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a w przypadku stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniu kierowany byłby akt oskarżenia do sądu. Podstawą kwalifikacji prawnej czynu byłoby wprowadzenie przepisu na wzór art. 14 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne lub prowadzenie postępowania w oparciu o art. 271 § 1 k.k. w zmodyfikowanym brzmieniu.

Celem weryfikacji złożonych oświadczeń przez podmioty do tego zobowiązane i zwiększenie współczynnika wykrywalności ewentualnych nieprawidłowości należy wykorzystać do tego aparat skarbowy. Urzędnicy skarbowi (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej) mogą selektywnie dokonywać porównań danych wykazanych w oświadczeniach z danymi znajdującymi się w zeznaniu podatkowym. W przypadku pojawienia się rozbieżności stanowiłoby to podstawę do złożenia zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

- Jednym z głównych problemów administracji publicznej jest jej całkowita anonimowość – informują posłowie PiS. - Obywatel nie ma możliwości ustalenia kto i czym dokładnie zajmuje się w ramach danego urzędu lub jednostki organizacyjnej.  Tym samym zasadne jest zobowiązanie jednostek administracji publicznej do udostępniania na żądanie każdej osoby aktualnego spisu osób pracujących w danej jednostce wraz ze wskazaniem ich funkcji oraz zakresu odpowiedzialności. Dodatkowo zasadnym wydaje się wprowadzenie obowiązku publikacji na stronach internetowych jednostek administracji publicznej spisu osób aktualnie w niej pracujących.

http://www.popler.tv/PrawoiSprawiedliwosc/51199

PAP, AS, MG

Komentarze