Informacje

Resort pracy proponuje 2.100 zł minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.

br

  • 27 lipca 2017
  • 13:41
  • 3
  • Tagi: budżet finanse Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej płaca wynagrodzenie wynagrodzenie minimalne
  • Powiększ tekst

Resort pracy proponuje, aby wielkość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. wyniosła 2.100,00 zł - czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

(…) uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom wskaźników makroekonomicznych, proponuje się podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2018r. do kwoty 2.100 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5,0 proc. oraz relację do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 47,3 proc. Przy proponowanej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2.100 zł, kwota minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. powinna wynosić 13,70 zł (wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. – 13 zł, zwaloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., tj. 13 zł x 105%) - napisano w ocenie skutków regulacji (OSR).

Jak czytamy w OSR wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powinna wynosić co najmniej 2.049,30 zł (wzrost o 2,5 proc. w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w roku bieżącym (...), natomiast wysokość minimalnej stawki godzinowej – 13,30 zł.

Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w ciągu 30 dni - od dnia otrzymania propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej - Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września.

Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie nie uzyskano porozumienia co do przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, konieczne jest podjęcie prac nad ich ustaleniem w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W przedkładanym projekcie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2.100 zł oraz minimalnej stawki godzinowej 13,70 zł - napisano w OSR.

Zgodnie z szacunkami podwyższenie wielkości minimalnego wynagrodzenia do 2.100 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2018 r. o około 164,2 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Komentarze