Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Wydawanie środków unijnych będzie sprawniejsze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 15 kwietnia 2019
  • 07:37
  • 0
  • Tagi: fundusze UE gospodarka Polityk rolnictwo UE
  • Powiększ tekst

Do prac rządowych trafił projekt ustawy, której celem jest usprawnienie procesu wydatkowania pieniędzy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projektowana ustawa została przygotowana przez resort rolnictwa i wprowadza zmiany do kilku ustaw.

Projekt uproszczenia zasady stosowania zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, nie będą one uzależnione od wystąpienia w danym roku okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników np. z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych. Ponadto projekt ujednolica zasady stosowania zaliczek dla dopłat bezpośrednich, dopłat w ramach PROW 2014-2020 i zalesieniowych PROW 2007-2013.

Kolejną istotną grupą przepisów zaproponowanych w projekcie jest uproszczenie zasad funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o krajowym systemie ewidencji, w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę. Odrębny numer identyfikacyjny nadaje się, gdy wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Brak numeru ewidencyjnego uniemożliwia korzystanie przez współwłaściciela gospodarstwa programów niezwiązanych z prowadzenia gospodarstwa np. na uruchomienie sklepu czy warsztatu. Proponowane przepisy pozwalają na uzyskanie numeru identyfikacyjnego tym osobom, tak by mogły one występować o przyznanie wsparcia. Ale będzie go można używać tylko do w/w celu.

Autorzy projektu proponują ponadto zmniejszenie obciążeń administracyjnych wobec uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Projektowana zmiana polega na odejściu od wymogu posiadania numeru identyfikacyjnego przez uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak wyjaśnia resort rolnictwa w ocenie regulacji projektowane zmiany mają charakter usprawniający i wymagają jedynie pewnych dostosowań po stronie ARiMR oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Koszty będą się wiązały jedynie z modyfikacją systemu informatycznego w ARiMR, które oszacowano na 500 tys. zł. Wydatki te zostaną pokryte ze środków Agencji.

Jeżeli chodzi o wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, to są one stosowane nieprzerwanie już od 2015 r. Są one wypłacane z budżetu krajowego, a następnie UE refunduje te wydatki.

Mając na względzie utrzymujące się tendencje w zakresie występowania anomalii pogodowych, świadczących o postępujących zmianach klimatycznych, można zakładać, że potrzeba złagodzenia skutków tych niekorzystnych zjawisk przez wypłatę zaliczek będzie utrzymywała się w kolejnych latach” - napisano w uzasadnieniu.

Jak wskazuje resort, nie będzie to sytuacja odbiegająca od praktyki stosowania zaliczek w ostatnich latach, zatem w tym sensie nie będzie miała wpływu na rozkład w czasie wypłaty środków krajowych podlegających refinansowaniu z budżetu unijnego.

PAP/ as/

Komentarze