tag

ekologia

20 lutego

NFOŚiGW sfinansuje edukację społeczności na chronionych obszarach

Trzy Parki Narodowe: Magurski, Poleski i Wigierski oraz województwo kujawsko-pomorskie zostały beneficjentami unijnego poddziałania 2.4.5c. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci im w sumie prawie 5 mln zł dotacji na edukację społeczności obszarów chronionych. Koszt całkowity realizowanych projektów wyniesie przeszło 8 mln zł

17 lutego

Ekolodzy złożyli do KE skargę ws. złej jakości powietrza w Polsce

Skarga - jak tłumaczą ekolodzy - jest związana z naruszeniem przez polskie władze obowiązków związanych z obniżaniem poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu. Zgodnie z prawem UE od 31 grudnia 2012 r. stężenie niebezpiecznego dla zdrowia benzo(a)pirenu nie powinno przekraczać średniorocznie 1 nanograma na metr sześc.

16 lutego

NFOŚiGW: setna umowa w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

„Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” to przedsięwzięcie, które będzie kosztowało prawie 115 mln zł, z czego ponad 56 mln zł dofinansowania wypłaci z kasy Unia Europejska. NFOŚiGW podpisał dzisiaj setną umowę w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

15 lutego

Wcześniejsze publikacje

Petycja w sprawie uchwały antysmogowej

Ponad 370 naukowców Politechniki Śląskiej podpisało petycję do marszałka woj. śląskiego w sprawie tzw. uchwały antysmogowej. Popierają działania zapisane w projekcie uchwały i proponują kolejne rozwiązania, a także współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza.

Baltic Challenge – kosmiczne wyzwanie dla Bałtyku

Problemem, na który chce zwrócić uwagę Fundacja jest ogromne zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego ściekami rolniczymi, przemysłowymi i komunalnymi, które spowodowało, że Bałtyk stał się jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Drugim ogromnym problemem Bałtyku, traktowanym po 2000 roku jako bomba ekologiczna, są zatopione w morzu przez aliantów po II Wojnie Światowej środki bojowe – miny i bomby, a przede wszystkim broń chemiczna (gazy bojowe typu iperyt czy tabun, a także inne zawierające m.in. arsen), których ilość szacuje się na ponad 60 tys. ton.

Pozostałe publikacje o tym tagu

17 stycznia 2017 roku

NFOŚiGW udzieli 100 mln zł dotacji i pożyczek

Zadania, na realizację których można przeznaczyć dotacje i pożyczki z Funduszu, to m.in.: rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą; prowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców;

12 stycznia 2017 roku

Kto zatruwa powietrze w UE? Niemcy i Francja

Kto jest największym emitentem CO2 do atmosfery? Wbrew trwającej od kilku dni akcji medialnej nie jest to Polska. Co więcej - nasz kraj nie znajduje się nawet w pierwszej 20-tce największych emitentów. Są tam za to nasi sąsiedzi.

11 stycznia 2017 roku

Polska generuje najwięcej smogu w UE? Niekoniecznie

Polska trucicielem Europy? Niekoniecznie! Prosta analiza kilku map i wykorzystanie powszechnie dostępnych danych pokazuje, iż to niekoniecznie nasz kraj jest najbardziej smogotwórczym miejscem w UE.

10 stycznia 2017 roku

NFOŚiGW: 10 mld zł na walkę ze smogiem

Geotermia, rozwój OZE, samowystarczalność energetyczna gmin, np. z małych elektrowni wodnych (MEW), biomasy czy biogazu,to tylko niektóre priorytety działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w celu poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem.Właśnie rusza kolejny nowy program w ramach, którego zostanie rozdysponowana pula pieniędzy na poprawę jakości powietrza

9 stycznia 2017 roku

Premier: najbliższe posiedzenie KERM będzie poświęcone kwestiom czystości powietrza

Smog jest wynikiem niesprzyjających warunków meteorologicznych: bezwietrznej pogody, braku opadów i niskich temperatur powietrza, a także powiązanej z nimi emisji spalin z indywidualnych kotłów grzewczych oraz kominków w środkowej i południowej Polsce. Z powodu smogu kilka miast w Polsce zrezygnowało z pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską.

30 grudnia 2016 roku

NFOŚiGW: Usuwanie rakotwórczego azbestu – dlaczego pieniądze przeznaczone na ten cel nie są w pełni wykorzystywane

Ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających chorobotwórczy azbest, w latach 2015-2016 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie wykorzystają łącznie ponad 5 mln zł. To więcej niż 20 proc. ogólnej puli przeznaczonej przez NFOŚiGW na ten ważny społecznie cel. Powód? Nie wszystkie wojewódzkie fundusze występują o płatność. Zaległości w wypłatach środków za rok 2015 dotyczą pięciu z nich. A z limitu wypłat na 2016 rok – według prognozy – może nie być spożytkowana aż jedna czwarta kwot planowanych do wypłaty. Co gorsza, rozliczenia kolejnych umów wskazują, iż wskaźnik ten może jeszcze ulec zwiększeniu

16 grudnia 2016 roku

NFOŚiGW: 7 mln zł dla PJB na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Do końca stycznia 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka na wnioski od państwowych jednostek budżetowych (PJB) w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej w zakresie Części 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Planuje się, że w tym naborze przekazanych zostanie w sumie do 7 mln zł w formie bezzwrotnych dofinansowań

12 grudnia 2016 roku

Polska z sukcesem wyemitowała „zielone” obligacje

Polska jako pierwszy w świecie emitent rządowy wyemitowała tzw. zielone obligacje (Green Bonds) na kwotę 750 mln euro - poinformował w poniedziałek wieczorem resort finansów. Środki pozyskane z emisji - według resortu - mają być przeznaczone na inwestycje prośrodowiskowe

9 grudnia 2016 roku

NFOŚiGW: Drugi nabór na systemy gospodarowania wodami opadowymi w ramach PIiOŚ

Na dofinansowanie projektów systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich zarezerwowano 300 mln zł w ramach konkursu. Drugi nabór dla poddziałania 2.1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) odbędzie się w okresie od 9 stycznia do 15 marca 2017 r.

5 grudnia 2016 roku

NFOŚiGW: Nabór na inwestycje w sektorze wytwarzania energii cieplnej z OZE

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth) – to typ projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogłoszonym konkursie w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020. Do rozdysponowania jest 210 mln zł

29 listopada 2016 roku

Komisja Europejska nadal nie lubi węgla

Komisja Europejska przedstawi wkrótce propozycje, dotyczące przepisów regulujących energetykę. Część z nich nie jest korzystna dla siłowni używających węgla, a Polsce mogą grozić zwiększonym importem energii

25 listopada 2016 roku

POIiŚ: podpisano pierwsze umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakończyło się 31 maja 2016 r. 180 beneficjentów złożyło w sumie 204 wnioski, których koszty całkowite przekraczają 1 mld zł, a wnioskowane dofinansowanie opiewa na blisko 715 mln zł. Dofinansowanie na ten cel otrzymają też m.in. Areszt Śledczy w Poznaniu, czy Sąd Apelacyjny w Łodzi.

23 listopada 2016 roku

Trwa nabór do trzeciej edycji Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przygotował instrumenty finansowe mające na celu zachęcenie MŚP do inwestowania w nowoczesne rozwiązania energooszczędne. Jednym z nich jest program Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing (PolSEFF Leasing) będący trzecią edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii. Właśnie ruszył nabór do trzeciej edycji programu.