Regulamin emisji reklam i insertów w tytułach prasowych i serwisach internetowych

REGULAMIN SERWISU WWW.WGOSPODARCE.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem www.wgospodarce.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

2. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. Zm.), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod numerem 1894, wydawanym przez Fratria spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Gdańska VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429681, o kapitale zakładowym w wysokości 4 050 000 zł, NIP 113-285-77-90.

3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.

4. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Korzystając z Serwisu Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

7. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- Usługodawca – oznacza spółkę Fratria Sp. z o.o.;

- Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

- Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców na podstawie Regulaminu;

- Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Usługobiorcy korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.wgospodarce.pl;

- Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;

- Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;

- Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę;

- Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w komentarzach w Serwisie;

- Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej Serwisu;

- Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

II. USŁUGI

1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:

- możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Usługobiorcę w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;

- możliwość założenia dedykowanego konta dla Usługobiorcy;

- przesyłanie newsletterów do Usługobiorców;

- możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;

- możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych na Serwisie.

2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Serwisu, Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.

3. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:

- komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;

- przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań , aby przerwy w świadczeniu Usług wynosiły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Usługobiorców dla określonych działań.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Usługobiorcę na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.

7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części co do jakości lub ilości.

8. Korzystając z Serwisu Usługobiorca obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

9. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

IV. USŁUGOBIORCY

1. Dokonując rejestracji, Usługobiorca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

2. Dokonując rejestracji, Usługobiorca wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Usługodawcę Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym pod adresem www.wgospodarce.pl obok imienia i nazwiska Usługobiorcy lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi.

2. Dokonując rejestracji, Usługobiorca wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Usługodawcy sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Usługobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Przedmiotem Regulaminu jest przechowywanie przez Usługodawcę Komentarza lub Wpisu na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie oraz licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu, Komentarza.

5. Wyświetlanie Wpisu, Komentarza związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego danych Wpis, Komentarz dotyczy.

6. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

8. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.

9. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.

10. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

11. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:

- wulgaryzmów;

- reklam;

- przekazów stanowiących reklamę ukrytą;

- komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.;

- pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu;

- treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;

- treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;

- treści pisanych w językach innych, niż polski.

12. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

13. Dokonując rejestracji, Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Usługobiorcą a Usługodawcą oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Usługodawcy oraz poszanowania dobrych obyczajów.

14. Przy dokonywaniu rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję Serwisu. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, wywołując link deaktywujący otrzymywanie wiadomości e-mail, bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Usługobiorców zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

16. Usługobiorca umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:

- powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;

- postanowień niniejszego Regulaminu;

- norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

17. Usługobiorca oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Usługodawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Usługodawca stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Usługodawcy z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Usługobiorca natychmiast po zawiadomieniu go przez Usługodawcę spowoduje zwolnienie Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Usługodawcy, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

- nazwisko i imiona Usługobiorcy;

- numer NIP;

- adres zamieszkania lub pobytu;

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

- adres poczty elektronicznej;

- numer telefonu;

- data urodzenia.

4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

- oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;

- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;

- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

- informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług;

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

9. Usługobiorca Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.

10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

11. Usługodawca może używać plików „cookies” kiedy Usługobiorca odwiedza Serwis. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

12. Usługodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami a współpracującymi z Usługodawcą innymi serwisami internetowymi. Usługobiorca może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej. Jednakże wyłączenie przez Usługobiorcę w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług oferowanych przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Usługobiorców dzięki linkom umieszczonym na Serwisie.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: redakcja@fratria.pl.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę konta (login), a w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Usługobiorców rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Usługodawca zawiadamiać będzie Usługobiorców drogą elektroniczną.

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Usługobiorcom na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Usługobiorców i zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

3. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług w ramach Serwisu.

4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Usługobiorcy lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Usługodawcy. Usługodawca bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Usługodawca ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą w sprawie funkcjonowania Serwisu, Usługobiorca może uzyskać pod adresem mailowym redakcja@fratria.pl.

7. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres mailowy redakcja@fratria.pl.

8. Do stosunków między Usługodawcą a Usługobiorcą stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.