Informacje

fot. materiały prasowe PZU
fot. materiały prasowe PZU

W trzecim kwartale PZU poprawił wynik netto o 27 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 10 listopada 2016
  • 08:32
  • 1
  • Tagi: finanse PZU PZU Lietuva ubezpieczenia wyniki finansowe
  • Powiększ tekst

Grupa PZU w III kw. 2016 roku osiągnęła 649 mln zł skonsolidowanego zysku netto (przypisanego jednostce dominującej) wobec 511 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (wzrost o 27%). Pozwoliło to osiągnąć skumulowany zysk za 9 miesięcy 2016 roku w wysokości 1 309 mln zł. Składka przypisana brutto za trzy kwartały urosła o 9,2% r/r do poziomu 14 706 mln zł, przy jednoczesnym spadku kosztów administracyjnych o 5,7% do 1 126 mln zł (z wyłączeniem kosztów administracyjnych Alior Bank). Udział w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową osiągnął rekordowe 45%.

„Po trudnej pierwszej połowie roku kiedy mieliśmy do czynienia z presją na wynik inwestycyjny oraz wysokimi wypłatami odszkodowań z ubezpieczeń rolnych, w III kw. br. powróciliśmy do znacznie wyższej rentowności mierzonej zyskiem netto. Zarobiliśmy 649 mln zł - to prawie tyle ile w całym pierwszym półroczu. Jeżeli na rynki finansowe powróci przewidywalność, to w kolejnych okresach powinniśmy bardziej odczuć efekt rosnącej składki i redukcji kosztów w działalności ubezpieczeniowej, co pozwala bardziej optymistycznie patrzeć na cały bieżący rok - mówi Michał Krupiński, prezes PZU. I dodaje: - Na początku października br. ogłosiliśmy politykę dywidendową, która ma zapewnić środki na realizację strategicznych celów rozwojowych PZU i daje możliwość atrakcyjnych zwrotów dla akcjonariuszy w formie dywidend. Zarówno ogłoszona strategia, jak decyzje zarządu oraz zmiany w organizacji, zostały pozytywnie ocenione przez analityków agencji Standard & Poor’s, która po pozytywnej weryfikacji w ramach tzw. testu wrażliwości (stress test), potwierdziła rating PZU na poziomie A-, tj. najwyższym dla polskiej spółki.

Tomasz Kulik, CFO PZU podkreśla: Udaje nam się zwiększać udziały rynkowe. Osiągnęliśmy rekordowe 45% udziału w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową. Rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych pozostaje na bardzo wysokim poziomie. W trzecim kwartale poprawiliśmy marżę zysku operacyjnego w tym segmencie do 24,4%. W ubezpieczeniach komunikacyjnych pomimo wzrostu składek musimy jeszcze trochę poczekać na poprawę wyników. W tym aspekcie silna dyscyplina kosztowa może być kluczem do oferowania naszym klientom w Polsce rozwiązań atrakcyjnych cenowo, pomimo znacznych podwyżek cen na rynku. Dlatego cieszy konsekwentna poprawa wskaźników kosztów administracyjnych. Na koniec III kwartału br. wskaźnik kosztów administracyjnych [[1]]dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 7,7%

Podsumowanie wyników PZU po III kwartałach 2016 roku

Wpływ na działalność Grupy PZU po III kw. 2016 roku (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego roku) miały następujące zdarzenia:

  • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w efekcie wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, w szczególności w obszarze „zdrowie”;

  • wyższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych jako efekt spadku wartości odszkodowań i świadczeń netto przy wzroście składki zarobionej netto;

  • spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie ze wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach rolnych w efekcie wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury (negatywne skutki przezimowań);

  • niższe dochody z działalności lokacyjnej (bez działalności bankowej), w szczególności na skutek przeceny pakietu akcji Grupy Azoty z portfela akcji długoterminowych;

  • utrzymanie dyscypliny kosztowej.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku. W wyniku tej transakcji suma bilansowa wzrosła o ok. 45 mld zł a udziały niekontrolujące osiągnęły wartość 3,9 mld zł (stan na 30 września 2016 roku).

Składki

Po III kw. 2016 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 14 706,3 mln zł, czyli o 9,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku. Jest to wynikiem wyższej o 946,1 mln zł sprzedaży w segmencie klienta masowego. Wzrosła też (o 245,8 mln zł) składka w segmencie klienta korporacyjnego, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych. Na wzrost składki wpływ miał także wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (o 68,1 mln zł), w wyniki rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych wzrost składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej.

Inwestycje

Po III kw. 2016 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 2 702,9 mln zł wobec 1 410,1 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (wzrost o 91,7%). Wyższy wynik po III kw. 2016 roku to przede wszystkim efekt uwzględniania działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku. Z wyłączeniem działalności bankowej poziom dochodów z działalności lokacyjnej był niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku głównie na skutek niższej wyceny pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych. Efekt ten został częściowo skompensowany wyższą wyceną odsetkowych instrumentów finansowych (korzystniejsza sytuacja na rynku długu przy wyższym poziomie aktywów w portfelu).

Widać jednak znaczną poprawę wyniku inwestycyjnego Grupy PZU w samym III kwartale, w którym wyniósł on 673,6 mln zł (bez działalności bankowej). To prawie dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2016 roku i znacznie lepiej w porównaniu do 135,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (po wyłączeniu zdarzenia o charakterze jednorazowym - sprzedaży udziałów PZU Litwa mającej 165,5 mln zł dodatniego wpływu na wynik inwestycyjny). Istotna poprawa wyniku jest związana w szczególności z wyższą wyceną na portfelach akcyjnych.

Odszkodowania i świadczenia

Po III kw. 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 9 771,3 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku to wzrost o 7,6%. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych oraz wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego.

Koszty administracyjne i akwizycji

Koszty administracyjne Grupy po III kw. 2016 roku ukształtowały się na poziomie 1 884,1 mln zł względem 1 194,0 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku, czyli były o 57,8% wyższe w relacji do poprzedniego roku.

Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 757,7 mln zł. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej.

Koszty akwizycji po III kw. 2016 roku wzrosły o 176,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Zysk

Po III kw. 2016 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 1 957,9 mln zł wobec 2 279,8 mln zł w poprzednim roku (spadek o 14,1%). Zysk netto osiągnął poziom 1 508,0 mln zł i był niższy o 17,7% zł od wyniku w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 308,5 mln zł wobec 1 832,5 mln zł w 2015 roku (spadek o 28,6%).

Z wyłączeniem dwóch kluczowych zdarzeń jednorazowych (odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych oraz wynik na sprzedaży PZU Litwa) wynik netto osiągnął poziom porównywalny z 2015 rokiem.

ROE

Na dzień 30 września 2016 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 16 267,8 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2015 roku (wzrost o 7,6%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank w I półroczu 2016 roku osiągnęły wartość 3 891,1 mln zł i wzrosły o 77,3% względem końca 2015 roku. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej spadły o 764,7 mln zł względem poprzedniego roku – efekt podziału zysku za 2015 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1 796,1 mln zł częściowo skompensowany wynikiem wypracowanym w trakcie 3 kwartałów 2016 roku.

Po III kw. 2016 roku Grupa PZU osiągnęła zwrot z kapitałów własnych na poziomie 13,8%. Wskaźnik ROE (uroczniony) był niższy o 5,3 p.p. niż w poprzednim roku.

Wypłacalność wg Solvency II

Od dnia 1 stycznia 2016 roku ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono do polskiego reżimu prawnego nowe wymogi kapitałowe – Solvency II. Według stanu na koniec I półrocza 2016 roku oszacowany wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 256,3%. Tak wysokie wskaźniki stawiają Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej.

Komentarze