Informacje

Logo Energi / autor: Fratria
Logo Energi / autor: Fratria

Energa podwoiła zysk

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 8 listopada 2018
  • 13:13
  • 0
  • Tagi: biznes Energa energetyka finanse wynik
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 122 mln zł wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła w III kwartale 426 mln zł i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami spółki. Wynik był niższy o 15 proc. rdr.

Spadek poziomu EBITDA odnotowano we wszystkich trzech głównych liniach biznesowych.

EBITDA segmentu Dystrybucji w III kwartale tego roku wyniosła 374 mln zł, segmentu Wytwarzania wyniosła 66 mln zł, a segmentu Sprzedaży minus 7 mln zł. Rok temu, w trzecim kwartale 2017 roku, było to odpowiednio: 414 mln zł (Dystrybucja), 90 mln zł zł (Wytwarzanie) i 13 mln zł (Sprzedaż).

Największy spadek EBITDA tj. o 40 mln zł do poziomu 374 mln zł, zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja, co było przede wszystkim efektem wzrostu kosztów OPEX (m. in. wzrost kosztów służebności przesyłu oraz świadczeń dla pracowników). Pogorszenie EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wynikało z utrzymujących się wysokich cen energii elektrycznej na rynku. Ponadto nastąpiło obniżenie EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie, głównie w wyniku wzrostu kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, spowodowanego wzrostem cen rynkowych uprawnień do emisji oraz przyznaniem dla Linii mniejszej puli darmowych uprawnień do produkcji na rok 2018 - napisano w sprawozdaniu zarządu.

Energa podała, że największy udział w EBITDA grupy w III kwartale 2018 roku miał segment Dystrybucja (88 proc).

Zysk operacyjny grupy wyniósł w III kwartale 185 mln zł wobec 171 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kwartale 2018 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach w wysokości 27 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2,567 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr. Wzrost przychodów odnotowano w segmentach Sprzedaż oraz Wytwarzanie.

W Linii Biznesowej Sprzedaż wzrost był efektem wyższej sprzedaży energii na rynku hurtowym. Z kolei przychody Linii Biznesowej Dystrybucja spadły w stosunku do III kwartału roku poprzedniego o 80 mln zł. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze zmiany prezentacji kosztów z tytułu opłaty przejściowej - przychody zostały skorygowane w dół o wartość opłaty przejściowej prezentowanej uprzednio w kosztach - podała spółka.

Po trzech kwartałach 2017 r. przychody grupy Energa wyniosły 7,6 mld zł (spadek o 2 proc. rdr), EBITDA 1,6 mld zł (spadek o 3 proc. rdr), a zysk netto jednostki dominującej 678 mln zł wobec 552 mln zł zysku przed rokiem.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 9 miesiącach tego roku wynosiły 1.310 mln zł wobec 1.483 mln zł rok wcześniej.

Stan środków pieniężnych grupy na koniec września 2018 roku wyniósł 2.951 mln zł i był niższy o 485 mln zł w stosunku do stanu przed rokiem.

Po trzech kwartałach 2018 roku grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1.042 mln zł, z czego prawie 860 mln zł w segmencie dystrybucji.

Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł na koniec września 2,1x.

PAP, MS

Komentarze