Informacje

money / autor: Pixabay
money / autor: Pixabay

We wtorek o podwyżkach emerytur

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 11 grudnia 2018
  • 08:19
  • 1
  • Tagi: emerytury gospodarka MRPiPS renty rząd waloryzacja
  • Powiększ tekst

We wtorek rząd zajmie się m.in. projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje minimalną gwarantowaną podwyżkę świadczenia o 70 zł brutto. Ministrowie zajmą się też projektami ustaw powołującymi Polską Agencję Górniczą i Agencję Badań Medycznych

Proponowane przez MRPiPS rozwiązanie podwyższa najniższe świadczenia do 1100 zł - w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. W przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy podwyższa kwotę do 825 zł.

Oznacza to, że najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną o 70 zł brutto. Jak podawało w listopadzie Centrum Informacyjne Rządu, zastosowanie minimalnej gwarantowanej podwyżki w tej wysokości obejmie około 6,4 mln świadczeniobiorców.

Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną o 52,50 zł, a w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł.

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych” - podkreślono w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Rząd ma zająć się też projektem noweli ustawy dot. prawa własności przemysłowej, który ma dostosować obowiązujące normy dotyczące znaków towarowych do standardów UE. Chodzi o ujednolicenie podstawowych przepisów w zakresie zgłaszania znaków towarowych państw członkowskich oraz znaków towarowych UE.

W projekcie autorzy proponują m.in. odejście od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz uiszczenia opłaty w określonym terminie, co ma - zdaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - „odformalizować” sposób przedłużania ochrony znaku towarowego oraz doprowadzić do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw w tym zakresie przez Urząd Patentowy RP.

Ministrowie omówią również projekt noweli ustawy o zwrocie nieruchomości, które nie są już potrzebne do celów publicznych. Nowela ma m.in. zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał 14 lipca 2015 r. orzekł, że wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami „zasada zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie poprzedniego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych poprzednich współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodna z Konstytucją RP”.

Ponadto projekt - zdaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - uwzględnia wnioski legislacyjne zgłaszane przez stowarzyszenia, środowiska samorządowe oraz parlamentarzystów dotyczące wprowadzenia ograniczenia w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Geologicznej. Agencja ma realizować zadanie związane z polityką surowcową państwa, w tym m.in. weryfikować złoża kopalin. Obecnie zadania państwa w zakresie geologii wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Według projektu resortu środowiska Polska Agencja Geologiczna ma być odrębną agencją, posiadającą szersze niż obecny Państwowy Instytut Geologiczny, zadania i kompetencje.

Poza zadaniami państwowej służby geologicznej, PAG będzie m.in. realizowała strategie i programy związane z polityką surowcową państwa, weryfikowała zasoby złóż kopalin, monitorowała rozwój nowych technologii w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż. Ma także zajmować się pozyskiwaniem i przeróbką surowców mineralnych, rekultywacja gruntów po działalności górniczej czy przetwarzaniem odpadów w celu odzysku surowców mineralnych. Do nowych zadań PAG ma należeć prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie geologii oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrody nieożywionej, w tym nadawanie certyfikatów geoparkom. Ma także reprezentować polski interes gospodarczy i naukowy w dziedzinie geologii i weryfikować wyceny informacji geologicznej.

PAG, zgodnie z projektem, ma zajmować się także rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego, przekształconych w wyniku robót geologicznych lub górniczych.

Ministrowie zajmą się także projektem ustawy o utworzeniu Agencji Badań Medycznych (ABM). Rolą Agencji ma być zapewnienie właściwego źródła finansowania badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną. ABM ma wspierać rozwój badań nauk medycznych oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej. Wprowadzenie nowych przepisów ma stworzyć zgodny z regulacjami międzynarodowymi system nadzoru nad statkami żeglugi śródlądowej i wynika z konieczności dostosowania przepisów do prawa unijnego.

PAP, mw

Komentarze