Informacje

Firmy nadal zainteresowane leasingiem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 10 sierpnia 2018
  • 11:55
  • 0
  • Tagi: finanse GUS leasing produkcja przemysł
  • Powiększ tekst

95 przedsiębiorstw leasingowych w ciągu całego 2017 r. zawarło 469 tys. nowych umów leasingu na 636 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 58.186 mln zł - podał GUS. Dynamika wartości nowych umówi wyniosła 114 proc. r/r. 

Według stanu na koniec 2017 r. z usług przedsiębiorstw leasingowych korzystało 627 tys. leasingobiorców, którzy wzięli w leasing 1.749 tys. środków (przedmiotów) o wartości 86.848 mln zł. Natomiast w ciągu 2017 r. badane przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 469 tys. nowych umów z 368 tys. leasingobiorcami, przekazując w leasing 636 tys. środków (przedmiotów) na kwotę 58 186 mln zł. Przedmiotem tych umów leasingowych były zarówno środki nowe (o wartości 47.306 mln zł), jak i używane (10 880 mln zł) - czytamy w komunikacie. 

GUS podał, że we wszystkich ww. branżach, za wyjątkiem pozostałej działalności usługowej, zarejestrowano wzrost wartości nowych umów leasingu, który łącznie przekroczył 14 proc.

W przetwórstwie przemysłowym w 2017 r. zawarto nowe umowy leasingu na wartość 9.935 mln zł, w budownictwie 4.570 mln zł, w handlu hurtowym i detalicznym 9 148 mln zł, w transporcie i gospodarce magazynowej 11.046 mln zł, a w pozostałych działalnościach usługowych 5.846 mln zł. W innych rodzajach prowadzonej działalności zawarto nowe umowy leasingu na wartość 14.168 mln zł - czytamy dalej. 

Najwięcej umów zostało zawartych w polskich złotych - na kwotę 45.136 mln zł. W obcej walucie wyleasingowano (wartość po przeliczeniu na złote) środki na kwotę 13.049 mln zł, w tym 98,7 proc. tej wartości stanowiły umowy zawarte w euro. 

Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego – 74,2 proc. wartości ogółem nowych umów leasingowych. Udział samochodów osobowych stanowił 58 proc. wartości środków transportu drogowego, a samochodów ciężarowych i dostawczych ciężarowych 14,3 proc. Ważnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, które stanowiły 21,4 proc. wartości nowo zawartych umów. W tej grupie 17,5 proc. stanowił sprzęt budowlany, 13,3 proc. maszyny do obróbki metali, 11,3 proc. maszyny rolnicze.

Nieruchomości oddane w leasing stanowiły 1,3 proc. wartości ogółem nowych umów leasingu - czytamy dalej. 

Analizowane przedsiębiorstwa leasingowe (65) uzyskały w 2017 r. dodatni wynik finansowy, zarówno brutto jak i netto. Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 1.005 mln zł, a wynik netto sięgnął 712 mln zł.  

Zyski brutto w kwocie 1.079 mln zł osiągnęło 50 przedsiębiorstw leasingowych. Straty brutto poniosło 15 przedsiębiorstw leasingowych (74 mln zł). Wynik finansowy netto w tej grupie przedsiębiorstw wyniósł 712 mln zł, z tego zysk netto 803 mln zł, a strata netto 91 mln zł. Zyski netto osiągnęło 50 przedsiębiorstw leasingowych, straty netto poniosło 15 przedsiębiorstw. Spośród 65 przedsiębiorstw o jedynej lub dominującej działalności leasingowej zysk netto w 2017 osiągnęło 50 przedsiębiorstw, a 15 poniosło stratę - czytamy dalej. 

Wskaźnik poziomu kosztów analizowanych 65 przedsiębiorstw wyniósł 91,1 proc. Wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł 8,9%, a wskaźnik rentowności netto 6,3 proc. - podano także. 

GUS podał, że przychody z całokształtu działalności omawianych 65 przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 11.349 mln zł. W strukturze przychodów z całokształtu działalności największy udział zanotowano w pozycji przychody ze sprzedaży – 79,6 proc.

Z kolei koszty z całokształtu działalności 65 przedsiębiorstw ukształtowały się na poziomie 10.344 mln zł. Koszty działalności operacyjnej w strukturze kosztów z całokształtu działalności osiągnęły poziom 56,7 proc.

Wartość aktywów 65 firm (20 firm, w których działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności oraz 45 z leasingiem jako dominującym rodzajem działalności) wyniosła 122.381 mln zł według stanu na koniec 2017 r. 

Największą pozycję (65,3 proc.) stanowiły aktywa trwałe o wartości 79.942 mln zł. Udział należności długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 42,0 proc., a inwestycji długoterminowych 36,5 proc. Aktywa obrotowe tych 65 przedsiębiorstw osiągnęły wartość 42.439 mln zł, co stanowiło 34,7 proc. wartości majątku ogółem. W aktywach obrotowych udział należności krótkoterminowych osiągnął poziom 52,8 proc., a inwestycji krótkoterminowych 42,7 proc. - podał także GUS. 

Zakupione w 2017 r. przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 74,0 proc. były finansowane środkami uzyskanymi z kredytu. Źródłem pokrycia zakupu środków oddanych w leasing były także fundusze własne (5,7 proc.), emisje papierów dłużnych (1,0 proc.) oraz fundusze inwestycyjne (0,1 proc.).

W przedsiębiorstwach leasingowych wartość należności przeterminowanych na koniec 2017 r. wyniosła 3.741 mln zł, co stanowiło 6,4 proc. ogólnej wartości należności leasingowych.

W 2017 r. sieć dystrybucji produktów leasingowych w badanych przedsiębiorstwach tworzyło 1.689 oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw zatrudniających 17.125 pracowników. 

Na podst. ISBnews

Komentarze