Informacje

Korzystniejsza ulga na badania i rozwój

Anna Raciniewska

Anna Raciniewska

dziennikarz, architekt

  • Opublikowano: 2 lutego 2018, 13:03

    Aktualizacja: 2 lutego 2018, 13:11

  • 0
  • Powiększ tekst

To już drugi rok ulgi na badania i rozwój, która zastąpiła dawne odliczenie kosztów nabycia nowych technologii. W tym roku jest ona jeszcze korzystniejsza. Przełomowy będzie kolejny rok podatkowy – co warto wiedzieć już teraz. A to za sprawą tzw. ustawy o innowacyjności z 9 listopada 2017 r. podnoszącej limity odliczeń i rozszerzającej kategorię kosztów kwalifikowanych.

Ulga B+R jest instrumentem, który ma zachęcać do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Przysługuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą i rozliczającym się według skali podatkowej (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L). Koszty działalności badawczo-rozwojowej odliczyć można od podstawy opodatkowania. Z odliczenia korzystać mogą również jednostki prowadzące pełne księgi podatkowe, które składają deklarację CIT-8.

Preferencja przyznana podatnikom PITCIT, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, polega na tym, że koszty B+R dwukrotnie wpływają na wysokość podstawy obliczenia podatku dochodowego. Pierwszy raz podatnicy ujmują koszty pracownicze w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (w 100 proc.). Ponownie - odliczając od podstawy opodatkowania koszty pracownicze w ramach ulgi na badania i rozwój do wysokości 50 proc. wydatków pracowniczych, ujętych już wcześniej przez podatnika w kosztach podatkowych. Oznacza to, że podatnik odlicza nawet 150 proc. tego wydatku

Warunkiem odliczenia jest aby działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe była podejmowana systematycznie oraz w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Z ulgi korzystać można w kolejnych 6 latach podatkowych. To kolejna zmiana nowelizacji ustawy o innowacyjności. Do 2016 roku ulga przysługiwała jedynie na 3 lata. Ponadto podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (dla sektora MŚP – w roku kolejnym) poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego odliczenia, w miejsce odliczenia przysługuje 18 proc. (w PIT 36) lub 19 proc. (PIT36L) nieodliczonej ulgi B+R.

Podatnicy planujący skorzystać z ulgi, muszą zadbać o prawidłową ewidencję, wyodrębniając koszty działalności badawczo-rozwojowej w prowadzonych księgach rachunkowych – według wzorów, określonych przepisami prawa.

Wskazane zostały rodzaje działań, zakres kosztów kwalifikowanych a także procent wydatków, jaki można odliczyć.

Do skorzystania z ulgo B+R uprawnia prowadzenie badań naukowych lub/i rozwojowych.

Badania naukowe – podstawowe: oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Warunkiem odliczenia tych wydatków jest prowadzenie tych badań na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Badania naukowe – stosowane: prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.

Badania naukowe – przemysłowe: badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Badania rozwojowe: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Badania przemysłowe to pierwsze wyniki w laboratorium, to pierwsze potwierdzenie naszych założeń badawczych, może pierwszy, bardzo surowy prototyp. Wyjście z laboratorium, przejście na większą skalę, wyjście do środowiska zbliżonego do rzeczywistego i na pewno już funkcjonalnie kompletne prototypy oraz linie pilotażowe lub demonstracyjne, ze względu na swoją bliskość do końcowego produktu, a więc i wysoką gotowość technologiczną to już prace rozwojowe. W warstwie definicyjnej kluczowe jest to, że badania przemysłowe to etap zdobywania nowej wiedzy, badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych. Za to już na etapie prac rozwojowych wykorzystuje się dostępną wiedzę i na jej podstawie tworzy nowe lub ulepszone produkty, usługi i procesy. - precyzuje Beata Tylman, dyrektor w zespołach Innowacji i B+R oraz Dotacji i ulg PwC.

Tegoroczny katalog kosztów kwalifikowanych zawiera:

-wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach badawczo-rozwojowych (wynagrodzenia zasadnicze, za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop itd)

-wydatki na ochronę własności intelektualnej (na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego) - tylko w przypadku MŚP (od 1 stycznia 2017 roku)

-wydatki na zakup materiałów i surowców niezbędnych do działalności B+R

-wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności

-wydatki na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

-wydatki na odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (poza samochodami osobowymi, budowlami, budynkami i lokalami)

Przy rozliczeniu rocznym podatnik sumuje dozwolone wydatki i wypełniając zeznanie (PIT36 lub PIT 36L) w załączniku PIT-BR wskazuje dopuszczalny procent ich odliczenia. Odliczeniu podlega określona procentowo cześć kosztów kwalifikowanych. Wysokość limitu odliczenia zależy od wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych.

Wysokość odliczeń wzrosła od zeszłego roku podatkowego. W rozliczeniu za rok 2016 odliczeniu podlegało: 30 proc. - koszty wynagrodzeń (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa), 20 proc. - pozostałe koszty (dla firm z sektora MŚP) oraz 10 proc. - pozostałe koszty (w przypadku „dużego” przedsiębiorcy). W tegorocznym PIT za rok 2017 odliczamy: 50 proc. - koszty wynagrodzeń (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa), 50 proc. - pozostałe koszty (dla firm z sektora MŚP) oraz 30 proc. - pozostałe koszty (tzw. „duża” firma, bez patentów)

Wszelkie koszty podlegają odliczeniu jedynie w przypadku, gdy nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. finansowanie dotacją, z funduszy rządowych itp).

 Uwaga!

Warto już zainteresować się odpisami przyszłorocznymi, gdyż aby móc z nich skorzystać należy prowadzić w roku 2018 ewidencję wydatków.

Rozliczając wydatki za rok 2018 można będzie odliczyć: 100 proc. - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego Centrum Badawczo – Rozwojowym, a nawet 150 proc. - będąc CBR (ale 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentu).

Zmienia się także zasady dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych – zostają one dopuszczone do korzystania z ulgi B+R. Nie mogą jednak uwzględniać kosztów wynikających z działania w SSE w jej odliczeniach.

Poszerza się również katalog kosztów kwalifikowanych.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze