Informacje

Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - kogo dotyczy?

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 6 sierpnia 2020, 15:19

    Aktualizacja: 7 sierpnia 2020, 10:49

  • 0
  • Powiększ tekst

Od dnia 13 października 2019 roku wprowadzony został obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dotyczy on przede wszystkim polskich spółek osobowych i spółek kapitałowych, które są zarejestrowane w KRS. Cel CRBR stanowi m.in. przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Za brak zgłoszenia w rejestrze grożą wysokie kary finansowe. Co zatem należy wiedzieć o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Kim jest beneficjent rzeczywisty? I jakie sankcje przewidziane są za brak dopełnienia obowiązku wpisu?

CRBR - czym jest? [Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to baza danych, w której są gromadzone i przetwarzane informacje dotyczące osób fizycznych sprawujących kontrolę nad spółką (zarówno pośrednią, jak i bezpośrednią). Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jego znaczenie jest kluczowe w kontekście walki z finansowaniem terroryzmu, ponieważ zapewnia dostęp do informacji o beneficjencie rzeczywistym. Przeszkody nie stanowią nawet skomplikowane struktury własnościowe. Dzięki możliwości uzyskania poniższych informacji zmniejsza się ryzyko nielegalnych działań.

Czytaj też: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.html

Warto wyjaśnić także samo pojęcie Beneficjenta Rzeczywistego. Kto podlega pod tę definicję? Są to osoby fizyczne, które pełnią faktyczną władzę nad danym podmiotem (w ustawie mowa jest o pełnieniu kontroli nad spółką). W praktyce najczęściej Beneficjentem Rzeczywistym będą zatem m.in. udziałowcy lub akcjonariusze posiadający więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów/akcji.

Kogo nie dotyczy rejestracja w CRBR? Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczy spółek partnerskich i spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Jak dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jakie dane należy zawrzeć? Będą to podstawowe informacje dotyczące spółki, czyli firma, adres siedziby, jak również numer NIP i numer KRS. Konieczne będzie również wprowadzenie danych Beneficjenta Rzeczywistego, a więc jego imienia i nazwiska, numeru PESEL, a także obywatelstwa i państwa zamieszkania. Uiścić należy jednocześnie informacje o charakterze uprawnienia, które sprawia, że definiuje się go właśnie jako Beneficjenta Rzeczywistego.

Co istotne, niemożliwe jest zgłoszenie wpisu na podstawie pełnomocnictwa, zrobić może to zatem jedynie osoba do tego uprawniona. Zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Nie można złożyć go w formie pisemnej.

Spółka ma maksymalnie 7 dni od dnia wpisu do KRS na rejestrację Beneficjenta Rzeczywistego w systemie. Nadmienić trzeba, iż do tego okresu nie wliczają się soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta). Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądownictwa przed dniem 13 października 2019, powinny zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych najpóźniej do 13 lipca 2020 roku.

Jakie sankcje są przewidziane za brak wpisu do CRBR?

W związku z tym, że rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest obowiązkowa, za brak wpisu do rejestru na spółkę nałożone zostaną sankcje. Sprowadzają się one głównie do kary finansowej, której wysokość sięgać może nawet do 1 miliona złotych dla spółki. Z odpowiedzialnością karną, jak również cywilną reprezentantów spółki wiąże się zgłoszenie w rejestrze fałszywych danych bądź brak aktualizacji informacji w wymaganym terminie.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma zapewnić transparentność w obrocie gospodarczym. Warto nadmienić, że jest to rejestr publiczny, co oznacza, że każdy ma do niego bezpłatny dostęp.

Powiązane tematy

Komentarze