Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Stąpanie po cienkim lodzie

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 6 października 2014, 16:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Po przedweekendowych zawirowaniach wywo?anych danymi z rynku pracy USA, poniedzia?ek przynosi spokojny start tygodnia. Trudno jest teraz wskaza? czynniki, kt?re mog?yby przeciwdzia?a? umocnieniu dolar ameryka?skiego, cho? brak w najbli?szych dniach ?wie?ych pozytywnych impuls?w mo?e by? r?wnie szkodliwy.

Trzymaj?c si? utartych schemat?w, po dobrych danych z gospodarki USA dolar zyskuje na ca?ej szeroko?ci. Raport z rynku pracy wskaza? na silny wzrost zatrudnienia we wrze?niu (248 tys., prog. 215 tys.) przy korekcie w g?r? o 69 tys. odczyt?w za poprzednie dwa miesi?ce. Wra?enie robi tez spadek stopy bezrobocia do 5,9 proc. (prog. 6,1 proc.), czyli do poziomu oczekiwanego przez Fed dopiero na koniec roku. W efekcie mamy EUR/USD u progu 1,25, GBP/USD pod 1,60, a USD/JPY zmagaj?cego si? ze 110. AUD/USD osi?gn?? nowe, tegoroczne minima (0,8650), ale NZD/USD zdo?a? utrzyma? si? ponad do?kiem z 29 wrze?nia (cho? w pi?tek rano by? o 1,5 proc. wy?ej). Pod ponown? presj? znalaz?y si? waluty rynk?w wschodz?cych - USD/PLN na 3,3450 jest najwy?ej od lipca 2013 r. Z kilkoma wyj?tkami spadki kontynuowa?y ceny surowc?w ze z?otem poni?ej 1190 USD za uncj? i platyn? na 5-letnich minimach.

Wi?kszo?? z wymienionych wy?ej zmian nast?pi?o jeszcze przed weekendem, a dzi? apetytu na kupowanie dolara jest zdecydowanie mniej. To dlatego, ?e kolejny istotny raport z ameryka?skiej gospodarki zostanie opublikowany dopiero 15 pa?dziernika i o ile na rynek nie trafi ?pro-dolarowa bomba? taka, jak miesi?c temu (raport Fed z San Francisco nt. niedoszacowaniu przez rynek tempa podwy?ek st?p procentowych), to jest do?? prawdopodobne, ?e co niekt?rzy z kupuj?cych ostatnio dolara zechc? cz??ciowo zrealizowa? zyski. Je?li mia?bym si? pokusi? o wskazanie inicjatora (niewielkiej) korekty warto?ci ameryka?skiej waluty, stawia?bym na sygna? ze strony Fed. Zapiski z ostatniego posiedzenia FOMC (?roda) powinny mie? nieco jastrz?bi wyd?wi?k, gdy? podkre?lone b?dzie utrzymanie st?p procentowych bez zmian przez ?istotny okres czasu?. W tym tygodniu czeka nas te? szereg wyst?pie? cz?onk?w FOMC ze szczeg?lnym wyr??nieniem szefa Fed z Nowego Jorku Williama Dudleya (go??b) we wtorek i wiceszefa Fed Stanleya Fischera (go??b) w czwartek.

Kalendarium w tym tygodniu nie oferuje za wiele. W poniedzia?ek dane z ?pierwszej ligi? ju? za nami ? zam?wienia przemys?owe Niemiec w sierpniu spad?y o 5,7 proc. m/m przy prognozie -2,5 proc. Dalej mamy produkcj? przemys?ow? ze Szwecji (9:30) i indeks Sentix ze strefy euro (10:30). Jutro jest produkcja przemys?owa z Niemiec i Wielkiej Brytanii i inflacja CPI ze Szwajcarii. ?roda jest w zasadzie pustym dniem pod k?tem danych makro, a w czwartek uwag? przyci?gn? dane z rynku pracy Australii i cotygodniowy raport o wnioskach o zasi?ek dla bezrobotnych z USA. Pi?tek to bilans handlowy Wielkiej Brytanii i dane z rynku pracy Kanady. W tym tygodniu decyzje w sprawie st?p procentowych podejmuj? banki centralne Japonii, Wielkiej Brytanii, Australii i Polski, ale tylko w tym ostatnim przypadku oczekiwana jest zmiana w postaci obni?ki o 25 pb.

S?dzimy, ?e brak danych makro z USA przy perspektywie jastrz?bich komentarzy ze strony Fed stwarzaj? ryzyko realizacji zysk?w z d?ugich pozycji w dolarze. Jednak?e bior?c pod uwag? silny, pro-dolarowy sentyment utrzymuj?cy si? na rynku, byli?my bardziej sk?onni do poczekania na korekt?, by wr?ci? w d?ug? pozycj? w dolarze, ni? teraz wchodzi? na kr?tko. W przestrzeni G10 widzimy podstawy do oczekiwania konsolidacji na USD/JPY pod 110 z zarysowanym wsparciem na 108. Polski z?oty powinien neutralnie przyj?? decyzj? RPP, kt?ra ju? w sierpniu zosta?a zdyskontowana przez rynek.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze