Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Chłodna kalkulacja

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano · 8 października 2014, 12:55

  • 0
  • Tagi: akcje biznes giełda gospodarka handel rynki
  • Powiększ tekst

W ?rod? dolar stara si? odrabia? straty z ostatnich dw?ch dni. Obawy o globalny wzrost temperuj? apetyt na ryzyko, co wspiera ?bezpieczne przystanie?. Dzi? decyzj? w sprawie st?p procentowych podejmuje Rada Polityki Pieni??nej.

Podobnie jak wi?kszo?? rynku oczekujemy, ?e RPP dokona ci?cia o 25 pb (spadek stopy referencyjnej do 2,25 proc.). I chocia? w TMS Brokers uwa?amy, ?e obni?ki teraz nie na wiele si? zdadz? dla pobudzenia wzrostu gospodarczego (gdy? spadek popytu nie jest zwi?zany z wysokim kosztem kredytu, ale niepewno?ci? o o?ywienie w strefie euro i rozw?j sytuacji na Wschodzie), tak nie mo?emy dyskutowa? z kalkulacj? g?os?w cz?onk?w Rady. Analizuj?c wypowiedzi przedstawicieli RPP od ostatniego miesi?ca, za ci?ciem opowiedzieli si?: Bratkowski, Chojna-Duch, Hausner, Osiaty?ski i Zieli?ska-G??bocka. Marek Belka unika? bezpo?redniej odpowiedzi, ale stwierdzi?, ?e w mocy pozostaje to, co powiedzia? na ostatniej konferencji prasowej, a mianowicie ?e ?je?li nap?ywaj?ce dane b?d? potwierdza?y os?abienie koniunktury gospodarczej oraz wzrost ryzyka utrzymania si? inflacji poni?ej celu w ?rednim okresie, Rada rozpocznie dostosowanie polityki pieni??nej?. Bior?c pod uwag?, ?e PMI dla przemys?u pozostaje poni?ej 50 pkt, roczna dynamika produkcji spad?a poni?ej zera, a sprzeda? detaliczna systematycznie s?abnie, prezes NBP b?dzie g?osowa? za obni?k?.

Jednocze?nie nie s?dzimy, aby Rada zdecydowa?a si? na g??bsz? obni?k?. Dotychczas tylko trzech z dziesi?ciu cz?onk?w Rady wyrazi?o ch?? ci?cia o 50 pb (Bratkowski, Chojna-Duch, Osiaty?ski). Hausner otwarcie wykluczy? takie posuni?cie; Belka jest przeciwny gwa?townym zmianom, bo wysy?aj? sygna?, ?e w gospodarce dzieje si? co? z?ego; Zieli?ska-G??bocka ZAWSZE g?osuje tak samo, jak prezes NBP. Pozosta?ych czterech cz?onk?w Rady (Glapi?ski, Ka?mierczak, Rzo?ca, Winiecki) prezentuje jastrz?bie nastawienie.

Obni?ka ju? w cenach

Dzisiejsza decyzja RPP nie powinna zaszkodzi? z?otemu, gdy? je?li spojrze? na sytuacj? na rynku FRA (kontrakt?w terminowych na stop? procentow?), wida?, ?e inwestorzy zdyskontowali ju? przewidywany spadek stopy referencyjnej o 70 pb, co oznacza?oby trzy obni?ki po 25 pb w ca?ym cyklu. Silnie natywny wyd?wi?k konferencji prasowej tak?e jest ma?o prawdopodobny, poniewa? obecnie Rada nie ma podstaw, by sygnalizowa? pocz?tek d?u?szego cyklu ?agodzenia. Nowa projekcja inflacyjna b?dzie dost?pna dopiero za miesi?c i w?wczas mo?na oczekiwa? wi?cej informacji odno?nie przysz?ych posuni?? Rady. EUR/PLN mo?e dzi? by? chwilowo wypchni?ty ponad 4,19, jednak w d?u?szym terminie pozostajemy pozytywnie nastawieni wobec z?otego, oczekuj?c jego niewielkiego umocnienia wzgl?dem euro do 4,12 za euro na koniec roku.

Uwaga na FOMC

Na szerokim rynku po dw?ch dniach korekty wraca popyt na ameryka?skiego dolara, ale to, czy nowa fala aprecjacji nabierze rozp?du, zale?y od tre?ci protoko?u z wrze?niowego posiedzenia FOMC. Nacisk na utrzymanie st?p procentowych bez zmian przez ?istotny okres czasu? podtrzyma presj? na dolarze. Ale ju? sugestie o?ywionej dyskusji na temat terminu podwy?ek b?d? wspieraj?ce dla dolara. Przy pierwszym scenariuszu nie s?dz? jednak, aby EUR/USD m?g? wybi? si? ponad 1,27 i w tym miejscu oczekiwa?bym nasilenia kr?tkich pozycji w euro. W lepszej sytuacji znajduje si? jen, kt?rego wspiera negatywny sentyment na rynkach akcji ze spadaj?cym indeksem tokijskim. Obci?te wczoraj przez MFW prognozy wzrostu dla globalnej gospodarki po??czone z wizj? powrotu recesji do strefy euro (po serii s?abych danych z Niemiec) pchaj? kapita? w ?bezpieczne przystanie?. USD/JPY ma potencja? na zej?cie nawet do 107,40, cho? przed FOMC bezpieczniejsz? inwestycj? wydaje si? EUR/JPY.

tytuł

Komentarze