Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: W poszukiwaniu świeżych impulsów

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 11 września 2014, 10:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Rynek dolara stopniowo wycisza si? po burzliwej pierwszej po?owie tygodnia. Informacje z Antypod?w przynosz? odbicie na AUD/NZD. Dzi? rano po danych ze Szwecji mo?liwy podobny scenariusz w przypadku NOK/SEK. Z?oty odzyskuje r?wnowag? ? EUR/PLN wraca poni?ej 4,20.

Mamy pierwsze oznaki, ?e rynek wyhamowuje z popytem na dolara, chocia? to jeszcze nie sygna?, ?e przyszed? czas na korekt?. Jak opisywali?my wczoraj, wska?niki techniczne (a dok?adniej RSI) na wykresach EUR/USD, USD/JPY i GBP/USD wpad?y w obszar wykupienia dolara i na takim tle dalsze zwi?kszanie pozycji w ameryka?skiej walucie sta?o si? ryzykowne. A realizacja zysk?w bez stosownego impulsu jest ma?o prawdopodobna. Od strony fundamentalnej gospodarka USA prezentuje najsilniejsze fundamenty, polityka monetarna jest u progu zacie?niania, a si?? dolara wspiera powr?t do wzrost?w rentowno?ci ameryka?skich obligacji (dla 10-latek 2,54 proc. oznacza powr?t do poziom?w z pocz?tku sierpnia). Po kilku dniach przestoju sytuacja techniczna tak?e przestanie by? alarmuj?ca. Teraz powracamy do obserwacji danych z ameryka?skiej gospodarki. Dzisiejszy raport o liczbie nowych wniosk?w o zasi?ek dla bezrobotnych mo?e nie ma takiej si?y przebicia jak NFP, ale niespodziewany spadek poni?ej 300 tys. nie przejdzie bez echa. Nadal widzimy ryzyko, ?e przysz?otygodniowe posiedzenie Fed mo?e mie? wyd?wi?k bardziej go??bi, ni? si? obecnie oczekuje, ale w mi?dzyczasie pr?ba ?apania korekt na dolarze to ryzykowny interes.

Waluty Antypod?w na przeciwleg?ych biegunach

Nocne informacje z Nowej Zelandii i Australii mia?y zupe?nie przeciwstawny wp?yw krajowe waluty. RBNZ, poprzez obni?enie prognoz inflacji i powt?rne zwr?cenie uwagi na ?nieuzasadniony i niestabilny? wysoki poziom kursu, zasygnalizowa?, ?e stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie na d?u?szy czas. To, w po??czeniu z niepewno?ci? o wynik zbli?aj?cych si? wybor?w (ryzyko zmiany mandatu inflacyjnego RBNZ) oraz spadaj?cymi cenami mleka, wa?nego towaru eksportowego, presja na spadki dolara ugruntowuje si?. Z kolei poprawiaj? si? perspektywy dla dolara australijskiego po tym jak w sierpniu przyby?o 121 tys. nowych miejsc pracy, zdecydowanie powy?ej prognoz (15 tys.) i zbijaj?c stop? bezrobocia o 0,3 pkt proc. do 6,1 proc. Stopa bezrobocia odrobi?a niemal ca?y zaskakuj?cy wzrost z lipca i dane redukuj? spekulacje o dalszych obni?kach st?p procentowych przez RBA i przynosz? ulg? silnie przecenionemu w ostatnich dniach dolarowi. W og?lnym rozrachunku na wykresie NZD/AUD zatrzymana zosta?a korekta spadkowa i rosn?ce r??nice w postrzeganiu polityki monetarnej powinny pcha? kurs wy?ej.

Czy dane ze Szwecji dadz? sygna? do wzrost?w NOK/SEK?

W ci?gu dnia uwag? powinna przyci?ga? korona szwedzka, gdy? o 9:30 b?d? publikowane dane o inflacji CPI i stopie bezrobocia za sierpie?. W ostatnich dniach dosz?o do rewizji prognoz inflacji i obecnie oczekuje si?, ?e po dw?ch miesi?cach przerwy do Szwecji powr?ci deflacja (prog. -0,1 proc. r/r). Stopa bezrobocia tak?e b?dzie wpisywa? si? w bezbarwny obraz gospodarki ? zak?adany jest wzrost o 0,1 pkt proc. do 7,2 proc. Bior?c pod uwag?, ?e z pary Norwegia-Szwecja to ten pierwszy kraj reprezentuje ostatnie dane, a wykres NOK/SEK ostatnie sesje sp?dzi? na korekcyjnym odbiciu miesi?cznych wzrost?w, dzisiejsze s?absze dane ze Szwecji mog? da? pow?d do powrotu wzrost?w.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze