Opinie

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Jak systemowo naprawić rynek pracy w Polsce? KOMENTARZ

Komentator wGospodarce.pl

Komentator wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 6 lutego 2014, 07:04

    Aktualizacja: 6 lutego 2014, 10:56

  • 5
  • Powiększ tekst

Ozusowanie umów-zleceń, które planuje wdrożyć rząd, powinno w założeniu przynieść większe bezpieczeństwo dla pracowników i dodatkowe wpływy do budżetu. Czy jednak kolejne obciążenie fiskalne przedsiębiorstw da pożądane efekty? Jak uniknąć poszerzania szarej strefy na rynku pracy przy jednoczesnej gwarancji nowych środków dla budżetu?

Komentarz Marka Kowalskiego, prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Czystości:

Kompleksowy system naprawy rynku pracy -€“ który będzie bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i rządu czy budżetu -€“ powinien obejmować kilka niezwykle istotnych decyzji legislacyjnych. Oznacza to, że €˜ozusowanie umów-zleceń może być wprowadzone jedynie w pakiecie z innymi, kluczowymi rozwiązaniami.

Po pierwsze, należy sfinalizować nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do renegocjowaniu umów w toku o nowo wprowadzone obciążenia pracodawców. Rynek zamówień publicznych to bowiem lwia część rynku pracy, zwłaszcza w sektorze usług. Pozytywnym aspektem jest fakt, że Parlament już pracuje nad nowelizacją uwzględniającą te kluczowe zapisy prawne. Priorytetem powinno być z pewnością powiązanie nowych zasad funkcjonowania umów ze stałym zatrudnieniem w obszarze kontraktów z zakresu zamówień publicznych. Należy podkreślić, samo ozusowanie bez stałości zatrudnienia nie będzie skuteczne w długim okresie czasu.

Po drugie, konieczne jest 24-miesięczne vacatio legis dla nowego €˜opodatkowania umów-zleceń. Jest to niezbędne, by przedsiębiorcy mogli zweryfikować swoje budżety i kalkulacje oraz rozpocząć świadczenie usług w oparciu o zrewidowane oferty. Tylko wówczas zagwarantuje się pracownikom bezpieczeństwo i nie wypychanie ich do €˜szarej strefy rynku pracy. Nie mamy bowiem wątpliwości, że -€“ w obliczu niemożności uwzględnienia nowych obciążeń fiskalnych w realizowanych kontraktach -€“ pracodawcy będą raczej zwalniać, a tym samym bezpieczeństwo pracowników nie tylko stanie się fikcją, ale efekt będzie całkowicie sprzeczny z zamierzonym

Po trzecie, przedsiębiorcy popierają istotny aspekt nowego rozwiązania prawnego przygotowywany przez ministra Jacka Męcinę w ramach projektu promocji rynku pracy, a mianowicie pakiet aktywizujący dotyczący osób 50+. To oni będą bowiem w pierwszej kolejności narażeni na poniesienie kosztów dodatkowych obciążeń fiskalnych pracodawców. Tym bardziej, że ta grupa pracowników jest szczególnie wrażliwa na gwarancję bezpieczeństwa pracy. Dlatego nowe rozwiązanie powinno uwzględniać obniżenie składki ZUS od umów-zleceń zawieranych z osobami 50+ o 30% w przedziale minimum roku i dodatkowe dofinansowania rządowe przeznaczone na przebranżowienie pracowników w tym wieku.

Proponujemy także rozważenie możliwości umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osoby wykonujące pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z osobą trzecią w okresie do 5 lat wstecz. Na skutek przeprowadzonych przez ZUS w ostatnim czasie licznych kontroli, płatnicy składek są zobowiązani do zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (i ubezpieczenie zdrowotne) wraz z odsetkami za zatrudnionych pracowników, którzy jednocześnie mają zawarte umowy cywilnoprawne z ich kontrahentami, za okres wsteczny (nawet do 5 lat).  Budzi to wiele wątpliwości, tym bardziej, że pracodawca nie ma możliwości potrącania tych należności z wynagrodzenia pracownika, a dochodzenie ich od pracownika na drodze sądowej z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z reguły okazuje się nie skuteczne. W związku z tym konieczne są pewne zmiany legislacyjne.

Z punktu widzenia interesu finansów publicznych, zagwarantowania wpływów do budżetu państwa, bezpieczeństwa pracowników i ochrony delikatnie budzącego się wzrostu gospodarczego €˜ozusowanie umów zleceń można wprowadzić jedynie w formie kompleksowego, przemyślanego rozwiązania. Proponowany system naprawy rynku pracy to nie tylko propozycja pracodawców,€“ ale przede wszystkim konsensus akceptowany przez Związki Zawodowe OPZZ.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Kup książkę wSklepiku.pl!

"Rynek pracy w Polsce"

Rynek pracy w Polsce

Powiązane tematy

Komentarze