Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Sankcje wobec Rosji ciążą na sentymencie

źródło: Szymon Zajkowski Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 29 lipca 2014, 16:29

  • 1
  • Powiększ tekst

Od pocz?tku tygodnia na rynku walutowym dominuje niska zmienno??. Kurs EUR/USD porusza si? w skrajnie w?skim, 15- pipsowym przedziale waha? 1,3425 ? 1,3440. Niska zmienno?? na rynkach bazowych przek?ada si? r?wnie? na stabilizacj? notowa? z?otego. Kurs EUR/PLN pozostaje przy 4,1450, a USD/PLN przy 3,0850.

Wydarzeniem, kt?re dzi? powinno mie? najwi?kszy wp?yw na notowania b?dzie spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej w sprawie tzw. trzeciej rundy sankcji wobec Rosji. Dotyczy? one maj? sfer: finansowej, obronnej oraz energetycznej. Je?eli zostanie wypracowane porozumienie, ewentualne sankcje wesz?yby w ?ycie w ci?gu 24 godzin. Uwa?amy, ?e doprowadzi?oby to do wzrostu awersji do ryzyka i przep?ywu kapita?u w kierunku bardziej bezpiecznych aktyw?w. Kr?tkoterminowo powinny straci? indeksy gie?dowe i waluty naszego regionu, w tym z?oty, a zyska? dolar frank i jen. Na wycofywaniu kapita?u z Rosji przez inwestor?w zagranicznych oraz najbogatszych obywateli traci? r?wnie? powinny - g??wne indeksy moskiewskiej gie?dy (RTS i Micex) oraz rubel. W pierwszej po?owie roku z Rosji netto wyp?yn??o 75 mld dolar?w, a rubel straci? ponad 5 i 7 proc. wobec, odpowiednio euro oraz dolara. By zapobiec dalszemu odp?ywowi kapita?u i deprecjacji waluty, bank centralny w lipcu podni?s? stopy procentowe o 50 pb (do 8 proc.). Uwa?amy jednak, ?e to dzia?anie nie przyniesie po??danego skutku i w sytuacji eskalacji konfliktu rosyjska waluta dalej traci?a b?dzie na warto?ci.

USA: nastroje coraz lepsze

Dzi? r?wnie? poznamy dane makro z USA, w postaci: indeksu cen dom?w S&P/Case-Shiller za maj (15:00) oraz indeksu nastroj?w konsument?w Conference Board za czerwiec (16:00). Po wczorajszych s?abszych danych o podpisanych umowach kupna dom?w oraz og?lnym zastoju na ameryka?skim rynku nieruchomo?ci, nie spodziewamy si? pozytywnego zaskoczenia w odczycie indeksu cen S&P/Case-Shiller. Z kolei na nowe sze?cioletnie maksimum mo?e wybi? si? indeks nastroj?w konsument?w. Przemawia za tym kontynuacja poprawy na rynku pracy, wci?? dobra koniunktura na gie?dach (wi?kszo?? oszcz?dno?ci obywateli USA ulokowanych jest na rynku kapita?owym) oraz najni?sze od p?? roku ceny paliw. Po??czenie kolejnych sankcji na Rosj? oraz dalszej poprawy nastroj?w konsument?w w USA powinno prze?o?y? si? na umocnienie ameryka?skiego dolara i spadek kursu EUR/USD poni?ej pi?tkowego minimum na 1,3420.

Powiązane tematy

Komentarze