Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Dolarowe byki czekają na sygnał

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 22 października 2014, 14:39

  • 0
  • Powiększ tekst

Euro jest ni?ej, dolar ameryka?ski umacnia si?, Australijczyk prze?y? dane o inflacji, indeksy gie?dowe id? w g?r?, a cena ?bezpiecznego? z?ota zatrzyma?a wzrosty. Rynek zdaje si? wraca? do schemat?w dominuj?cych jeszcze kilka tygodni temu, ale najwa?niejsze generatory impuls?w dla handlu jeszcze przed nami.

Azjatycka sesja przebieg?a spokojnie, po cz??ci za spraw? ?wi?ta w Indiach. W nocy poznali?my dane o bilansie handlowym z Japonii. We wrze?niu deficyt handlowy pog??bi? si? wbrew oczekiwaniom (-958 mld JPY, prog. -777 mld JPY), ale wina le?y po stronie silniejszej dynamiki importu (6,2 proc. r/r vs prog. 3 proc.), a razem z lepszym wynikiem eksportu (6,9 proc. vs 6,8 proc.) dane wskazuj? na silny popyt krajowy i zagraniczny. Odczyt w og?lnym rozrachunku by? neutralny dla jena, kt?ry kontynuuje konsolidacj? wzgl?dem dolara w pa?mie 105,50-107,50. Przy granicach kana?u warto rozwa?y? gr? pod odbicie, gdy? z jednej strony rynek pozostaje w wi?kszo?ci nastawiony na sprzeda? jena (nawet po zesz?otygodniowym ?short squeeze?), ale z drugiej dolar nie ma wsparcia w rentowno?ciach obligacji skarbowych USA przy dziesi?ciolatkach blisko 2,20 proc. (wzrost rentowno?ci jest pozytywnie skorelowany z wzrostami USD/JPY).

Dane o inflacji CPI z Australii wzgl?dnie spe?ni?y oczekiwania. W trzecim kwartale ceny wzros?y o 0,5 proc. k/k przy prognozie 0,4 proc., ale w uj?ciu rocznym wzrost by? zgodny z oczekiwaniami na poziomie 2,3 proc. Wst?pne os?abienie AUD/USD do 0,8745 zosta?o odwr?cone i kurs pozostaje blisko, ale poni?ej 0,88. Dane nie wywieraj? presji na bank centralny Australii, aby zmienia? nastawienie polityki monetarnej. Mimo to nie powinno to przeszkodzi? prezesowi banku w powt?rzeniu mantry o przewarto?ciowaniu dolara. Glenn Stevens wyst?puje dzi? o 23:00. Kr?tka pozycja na AUD/USD wydaje si? dobrym kierunkiem, cho? mniej ryzykownym poziomem wej?cia wydaje si? strefa ponad 0,8850.

Wczoraj euro znalaz?o si? pod presj? po doniesieniach agencji Reuters, i? ECB mo?e zacz?? skupowa? obligacje korporacyjne pocz?wszy od 1 kwarta?u 2015 r. i taka decyzja mo?e zosta? podj?ta podczas grudniowego posiedzenia ECB. Rzecznik ECB szybko zaprzeczy?, ?e takie ustalenia mia?y emisje, ale cz??? rynku odczyta?a informacj? jako gotowo?? ECB do dalszego luzowania monetarnego. Mo?e to i krok bli?ej skupu rz?dowych obligacji, ale wci?? brak konkret?w dotycz?cych wielko?ci zapowiedzianych program?w i jak to prze?o?y si? na wzrost sumy bilansowej banku centralnego. Jednak maj?c na uwadze, ?e nad euro ci??y ju? pesymistyczna wizja dotycz?ca jutrzejszych odczyt?w PMI oraz niepewno?? wok?? niedzielnych wynik?w stress test?w europejskich bank?w, bilans ryzyk wok?? unijnej waluty przechyla si? na jej niekorzy??.

Dla dolara ameryka?skiego kluczowy b?dzie dzisiejszy odczyt inflacji CPI z USA (14:30). Konsensus Bloomberga wskazuje na spadek do 1,6 proc. r/r z 1,7 proc. w sierpniu, cho? jednostkowych prognoz dla stabilizacji wska?nika jest zaledwie o jedn? mniej. Wynik na poziomie 1,7 proc. z pewno?ci? uspokoi?by dolarowe byki, a reakcja by?aby widoczna na wi?kszo?ci cross?w w segmencie G10. Szczeg?lnie je?li odczyt poci?gn??by za sob? wzrost oczekiwa? na podwy?ki Fed w wycenie przez ameryka?ski rynek stopy procentowej.

Z innych danych mamy protok?? z posiedzenia Banku Anglii (10:30), gdzie g?osowano za utrzymaniem dotychczasowej polityki pieni??nej i spodziewamy si?, ?e rozk?ad g?os?w 7-2 utrzyma? si? z Weale?m i McCafferty?m g?osuj?cymi za podwy?k?. W Kanadzie bank centralny podejmuje decyzje w sprawie st?p procentowych (16:00). Zmiany w nastawieniu s? ma?o prawdopodobne, gdy? ostatnio wska?niki wzrostu poprawi?y si?, ale inflacja wzi?? pozostaje relatywnie wysoka. Potencjalna rewizja prognoz PKB i CPI mo?e wspiera? CAD w gronie walut G10, cho? USD/CAD mo?e by? tutaj wyj?tkiem.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze