Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Ten fundusz sporo zmienił na drogach!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 września 2021, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Fundusz Dróg Samorządowych sprawdził się jako narzędzie ułatwiające modernizację sieci dróg powiatowych i gminnych, jednak przy przygotowaniu inwestycji zdarzały się sytuacje, które mogą świadczyć o występowaniu zjawisk korupcjogennych - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, którym w środę zajmie się sejmowa komisja infrastruktury.

Jak wynika z raportu, Fundusz umożliwił modernizację wielu dróg znajdujących się w zarządzie samorządów, jednak w sprawozdaniach budżetowych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury rzeczywiste przychody i koszty Funduszu nie były przedstawiane w sposób wiarygodny. NIK zwraca też uwagę, że „zarządcy dróg powiatowych i gminnych zaniedbywali obowiązki rzetelnego ewidencjonowania i kontrolowania stanu technicznego dróg, a przy przygotowaniu inwestycji drogowych zdarzały się sytuacje, które mogą świadczyć o występowaniu zjawisk korupcjogennych”.

Podkreślono, że wykazane na koniec 2019 r. koszty realizacji zadań FDS były wyższe o 16,1 proc. od kosztów ujętych w planie finansowym FDS, z powodu nieprawidłowego ewidencjonowania umów wieloletnich. Ponadto - jak czytamy - „dotacja z budżetu państwa (w kwocie 1 100 000,0 tys. zł) została błędnie ujęta w planie finansowym FDS na rok 2019 jako należność zamiast jako planowany i zrealizowany przychód Funduszu”.

W raporcie wskazano, że Minister Infrastruktury rzetelnie oceniał prawidłowość i terminowość wpływu środków na konto Funduszu, prawidłowo podzielił je pomiędzy województwa, a także zapewnił bieżące ich przekazywanie na rachunki wojewodów (wyjątkiem był grudzień 2019 r., kiedy środki przekazano z opóźnieniem).

Jednocześnie zaznaczono, że minister z opóźnieniem podejmował działania w celu wyegzekwowania zaległych wpłat do Funduszu, a prowadzona przez niego analiza prawidłowości przekazanych przez wojewodów list zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu był niekompatybilny z ustawą o FDS. „W rezultacie np. jednej z gmin przyznano środki w kwocie zawyżonej prawie o 1 mln zł. Ustalone nieprawidłowości wskazują, że dysponent Funduszu sprawował nieskuteczną kontrolę wykorzystania środków FDS” - czytamy.

Ponadto, zdaniem NIK, opisany w ustawie o FDS sposób podziału środków przez wojewodów między zadania powiatowe i gminne nie uwzględnia faktu, że miasta na prawach powiatu są gminami wykonującymi zadania powiatu i mogą składać wnioski o dofinansowanie zarówno zadań gminnych, jak i powiatowych.

W raporcie wskazano, że kontrolerzy NIK stwierdzili liczne zaniedbania zarządców dróg w zakresie ewidencjonowania, tworzenia planów rozwoju sieci bądź finansowania inwestycji i remontów, a także oceny stanu technicznego dróg. „Zarządcy nie przeprowadzali lub niewłaściwie dokumentowali przebieg kontroli okresowych stanu technicznego dróg i ich objazdów. Roczne informacje o sieci dróg publicznych sporządzone w ośmiu z 20 skontrolowanych jst zawierały nierzetelne dane. Wynikało to m.in. z tego, że w części jst stan zatrudnienia lub przygotowanie zawodowe pracowników w zakresie zarządzania siecią dróg samorządowych nie odpowiadały potrzebom jednostki i zakresowi realizowanych przez nią zadań” - napisano.

Według NIK - jak czytamy we wnioskach pokontrolnych - potrzebne jest usprawnienie procesu procesu finansowania z FDS poprzez: weryfikowanie przez Ministra Infrastruktury list zadań rekomendowanych do dofinansowania, przekazanych przez wojewodów; zatwierdzania tych list przez Prezesa RM; zawierania przez wojewodów (na podstawie zatwierdzonych list) umów o dofinansowanie.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze