Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KNF: plan naprawczy Getin Noble Bank niewystarczający. Jest kurator

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 grudnia 2021, 11:44

  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank SA do przedstawienia w ciągu czterech miesięcy nowego planu naprawy i zdecydowała o ustanowieniu w banku kuratora - poinformowała Komisja na swojej stronie internetowej.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. wezwała Getin Noble Bank SA (GNB, Bank) do przedstawienia – w terminie 4 miesięcy – nowego planu naprawy, co stanowi konsekwencję jednogłośnej decyzji Komisji o nieuwzględnieniu wniosku Banku o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy - podała Komisja.

Nowy plan naprawy - jak wskazano - powinien uwzględniać w szczególności istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które miały miejsce w ostatnim okresie (w tym zmiany parametrów makroekonomicznych, trendy w praktyce orzeczniczej dotyczącej sporów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi). Powinien również prezentować działania mające na celu m.in. spełnienie w akceptowalnej perspektywie czasowej minimalnych wymogów regulacyjnych.

Komisja jednogłośnie zdecydowała również o ustanowieniu w GNB z dniem 27 grudnia 2021 r. kuratora, w celu - jak wyjaśniła - „wsparcia organów Banku w procesie doprowadzenia przez te organy do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy”. Kuratorem został Bankowy Fundusz Gwarancyjny, posiadający wszelkie niezbędne kompetencje, a także potencjał kadrowy, analityczny oraz organizacyjny w tym zakresie - podano.

KNF zapewniła, że ustanowienie kuratora pozostaje bez wpływu na świadczenie przez bank usług na rzecz jego klientów. To jedno z narzędzi nadzorczych stosowanych przez Komisję w bankach wdrażających programy naprawy i wymagających wsparcia w poprawie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej; może być stosowane zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych.

Komisja wskazała, że na nieuwzględnienie wniosku Banku o zatwierdzenie obecnej wersji planu naprawy wpłynęło kilka czynników. „Przede wszystkim, przedłożona przez Bank aktualizacja planu naprawy wymaga uwzględnienia aktualnej sytuacji rynkowej np. w obszarze kształtowania się stóp procentowych czy trendów obserwowanych w praktyce orzeczniczej dotyczącej kredytów walutowych” - podała Komisja.

Jednocześnie zaznaczono, że nadzór dostrzega pozytywne skutki działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez bank, w tym przede wszystkim po stronie kosztowej (tj. w zakresie zmniejszenia kosztów finansowania, kosztów ryzyka kredytowego i kosztów działania), a także związanych z możliwością poprawy współczynników kapitałowych w wyniku obniżenia sumy bilansowej banku i jego aktywów ważonych ryzykiem. Dodano, że nadzór liczy na kontynuację działań prowadzonych w tym zakresie przez zarząd banku.

_Jednak w ocenie nadzoru pozostałe działania naprawcze – przy niewystarczającym wobec potrzeb Banku wsparciu kapitałowym ze strony głównego akcjonariusza, a także w sytuacji wystąpienia negatywnych czynników zewnętrznych, jak m.in. pandemia COVID-19 – uznane zostały za niewystarczające do osiągnięcia trwałej rentowności. W szczególności nadzór bierze pod uwagę, że współczynniki kapitałowe GNB kształtują się poniżej wymaganych, minimalnych poziomów regulacyjnych określonych w przepisach obowiązującego prawa, a ewentualny wzrost poziomu stóp procentowych, jakkolwiek w dalszej perspektywie może wpływać pozytywnie na rentowność Banku, może mieć również negatywne bezpośrednie skutki dla jego pozycji kapitałowej, w związku z wyceną posiadanych przez Bank instrumentów finansowych” - podano w informacji.

Komisja oczekuje, że nowy plan naprawy będzie się koncentrował na uprawdopodobnieniu działań zwiększających bazę kapitałową banku i poprawiających jego sytuację ekonomiczno-finansową oraz realnie zapewniających – w racjonalnym, a więc możliwie krótkim terminie – odbudowanie współczynników kapitałowych do poziomu spełniającego co najmniej minimalne wymogi regulacyjne. Nowy dokument powinien koncentrować się na prezentacji sytuacji finansowej banku na tle aktualnych uwarunkowań rynkowych, z uwzględnieniem potencjalnych kosztów materializacji głównych ryzyk występujących w działalności Banku oraz na stworzeniu bufora bezpieczeństwa na zdarzenia nadzwyczajne i zagrożenia wynikające z otoczenia gospodarczego. Komisja wskazuje, że istotną i integralną częścią planu naprawy – zwłaszcza w przypadku banku niespełniającego przewidzianych prawem wymogów regulacyjnych w odniesieniu do jego pozycji kapitałowej – powinny być jednoznaczne deklaracje akcjonariusza większościowego dotyczące niezbędnego wsparcia obszarze kapitałowym.

KNF przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe może ustanowić w banku kuratora w celu poprawy jego sytuacji i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy. KNF uważa, że ustanowienie kuratora w Getin Noble Banku SA przyczyni się do wsparcia efektywnego przepływu informacji między bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, przede wszystkim w zakresie bieżącego monitorowania podejmowanych przez bank działań autosanacyjnych, a także przygotowania przez organy banku zaktualizowanego – zgodnie z wytycznymi KNF – planu naprawy.

Mając na uwadze wielkość Banku i jego znaczenie dla sytemu finansowego, Komisja uznała za zasadne, aby rolę kuratora pełnił podmiot instytucjonalny - wskazała Komisja.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Prof. Elżbieta Mączyńska: warto mieć scenariusze ostrzegawcze

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych