Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Pod naszym patronatem: Pierwszy Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 marca 2014, 11:14

  • 1
  • Powiększ tekst

W Warszawie odbył się pierwszy Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014 zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Podczas spotkania omawiano planowane zmiany aktualnego polskiego Prawa upadłościowego i naprawczego.

- Oprócz dobrego prawa potrzebujemy także dobrych praktyk podczas procesów restrukturyzacji takich jak np. są obecne podczas transakcji Fuzji i przejęć

- powiedziała Aleksandar Eneje z Datapoint ekspert w panelu otwierającym Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014.

Aleksandra Eneje, jako ekspert w zakresie rozwiązań IT wspierających realizację transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji, podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk stosowanych przy sprzedaży przedsiębiorstw oraz przy procesach związanych z pozyskaniem kapitału (od banku, funduszu Private Equity, zewnętrznego inwestora). Celem wystąpienia „Kupię spółkę w upadłości" ‐ studium przypadku z rynku polskiego” było skierowanie dyskusji i uwagi na dobre praktyki rynku M&A, który to rynek jest atrakcyjną alternatywą dla firm w restrukturyzacji i upadłości.

Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014 został zorganizowany przez Instytut Allerhanda w ramach Allerhand Summits (Polskie Kongresy Prawa). Jest to cykl konferencji, które na stałe wpisały się w krajobraz prawno‐gospodarczych wydarzeń w Polsce. W wyniku spotkania i debaty ekspertów reprezentujących różne grupy interesów powstają prognozy i rekomendacje dla usprawniania systemu prawnego w Polsce http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/restrukturyzacja2014-polski‐kongres‐prawa-restrukturyzacyjnego‐2014/

Aleksandra Eneje, członek zarządu i dyrektor IT, jest partnerem zarządzającym w Datapoint, firmie IT będącej pionierem na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe transakcje M&A w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Posiada bogatą ekspertyzę w zakresie najlepszych praktyk organizacji Due Diligence oraz standardów zarządzania poufnymi dokumentami w organizacjach. W Datapoint zajmuje się rozwojem usług z obszaru nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie dokumentami w procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacji, IPO, prywatyzacji, oraz inwestycji Private Equity/Venture Capital. Doświadczenie zdobywała jako analityk systemów informatycznych w międzynarodowych korporacjach takich jak Procter&Gamble oraz GlaxoSmithKline. Tytuł magistra zdobyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na specjalności "Electronic business" w roku 2007. Włada biegle czterema językami: angielskim, francuskim, włoskim i oczywiście polskim. Po godzinach pasjonatka podróży, trekkingu, a także aktywna działaczka organizacji non‐profit Schools for Children of the World.

w
Warszawie
odby.
si.
pierwszy
Polski
Kongres
Prawa
Restrukturyzacyjnego
.
KongRes
2014
zorganizowany
przez
Instytut
Allerhanda.
Podczas
spotkania
omawiano
planowane
zmiany
aktualnego
polskiego
Prawa
upad.o.ciowego
i
naprawczego.
--]
Oprocz
dobrego
prawa
potrzebujemy
tak.e
dobrych
praktyk
podczas
procesow
restrukturyzacji
takich
jak
np.
s.
obecne
podczas
transakcji
Fuzji
i
przej..
--]
powiedzia.a
Aleksandar
Eneje
z
Datapoint
ekspert
w
panelu
otwieraj.cym
Polski
Kongres
Prawa
Restrukturyzacyjnego
.
KongRes
2014.
Aleksandra
Eneje,
jako
ekspert
w
zakresie
rozwi.za.
IT
wspieraj.cych
realizacj.
transakcji
Fuzji
i
przej..
oraz
restrukturyzacji,
podzieli.a
si.
swoimi
do.wiadczeniami
w
zakresie
dobrych
praktyk
stosowanych
przy
sprzeda.y
przedsi.biorstw
oraz
przy
procesach
zwi.zanych
z
pozyskaniem
kapita.u
(od
banku,
funduszu
Private
Equity,
zewn.trznego
inwestora).
Celem
wyst.pienia
.Kupi.
spo.k.
w
upad.o.ci"
--]
studium
przypadku
z
rynku
polskiegoh
by.o
skierowanie
dyskusji
i
uwagi
na
dobre
praktyki
rynku
M&A,
ktory
to
rynek
jest
atrakcyjn.
alternatyw.
dla
firm
w
restrukturyzacji
i
upad.o.ci.
Polski
Kongres
Prawa
Restrukturyzacyjnego
.
KongRes
2014
zosta.
zorganizowany
przez
Instytut
Allerhanda
w
ramach
Allerhand
Summits
(Polskie
Kongresy
Prawa).
Jest
to
cykl
konferencji,
ktore
na
sta.e
wpisa.y
si.
w
krajobraz
prawno--]gospodarczych
wydarze.
w
Polsce.
W
wyniku
spotkania
i
debaty
ekspertow
reprezentuj.cych
ro.ne
grupy
interesow
powstaj.
prognozy
i
rekomendacje
dla
usprawniania
systemu
prawnego
w
Polsce
http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/restrukturyzacja2014--]
polski--]kongres--]prawa--]restrukturyzacyjnego--]2014/
Aleksandra
Eneje,
cz.onek
zarz.du
i
dyrektor
IT,
jest
partnerem
zarz.dzaj.cym
w
Datapoint,
firmie
IT
b.d.cej
pionierem
na
polskim
rynku
kapita.owym,
ktory
w
oparciu
o
technologi.
Virtual
Data
Room
wspiera
najwi.ksze
transakcje
M&A
w
Polsce
oraz
w
innych
krajach
Europy
.rodkowej
i
Wschodniej.
Posiada
bogat.
ekspertyz.
w
zakresie
najlepszych
praktyk
organizacji
Due
Diligence
oraz
standardow
zarz.dzania
poufnymi
dokumentami
w
organizacjach.
W
Datapoint
zajmuje
si.
rozwojem
us.ug
z
obszaru
nowoczesnych
narz.dzi
wspieraj.cych
zarz.dzanie
dokumentami
w
procesach
fuzji
i
przej..,
restrukturyzacji,
IPO,
prywatyzacji,
oraz
inwestycji
Private
Equity/Venture
Capital.
Do.wiadczenie
zdobywa.a
jako
analityk
systemow
informatycznych
w
mi.dzynarodowych
korporacjach
takich
jak
Procter&Gamble
oraz
GlaxoSmithKline.
Tytu.
magistra
zdoby.a
na
Uniwersytecie
Ekonomicznym
w
Poznaniu,
na
specjalno.ci
"Electronic
business"
w
roku
2007.
W.ada
biegle
czterema
j.zykami:
angielskim,
francuskim,
w.oskim
i
oczywi.cie
polskim.
Po
godzinach
pasjonatka
podro.y,
trekkingu,
a
tak.e
aktywna
dzia.aczka
organizacji
non--]profit
Schools
for
Children
of
the
World.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze