Informacje

NFOŚiGW: 16 mln zł na rewitalizację trzech parków w stolicy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2017, 12:51

    Aktualizacja: 20 kwietnia 2017, 12:54

  • 0
  • Powiększ tekst

Warszawskie parki: Żeromskiego, Pole Mokotowskie i Ogrody Kosmosu uporządkują swoje tereny zielone i wzbogacą się o nowe elementy rekreacyjne dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewiduje to umowa podpisana 20 kwietnia 2017 r. pomiędzy NFOŚiGW a miastem stołecznym Warszawą. Przedsięwzięcie za 23 mln zł dofinansowano kwotą 16 mln zł w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (POIiŚ). Prace na obszarze ok. 75 ha potrwają do 2020 r.

Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w dzielnicach Warszawy: Ochota, Śródmieście, Włochy i Żoliborz – to cel projektu pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie”.

Przedsięwzięcie zakłada również stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwi i poprawi możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody – zapowiedział Roman Wójcik, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 20 kwietnia 2017 r. w imieniu NFOŚiGW podpisał z Michałem Olszewskim, Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy umowę na dofinansowanie projektu.

Ten projekt to bardzo ważny krok w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu – podkreślił Sławomir Mazurek, wiceszef resortu środowiska. Mówiąc o finansowaniu projektów proekologicznych ze środków unijnych często nie dostrzegamy zróżnicowania obszarów wsparcia. Wdrażane przez NFOŚiGW działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (II typ projektów) koncentruje się na rozwoju terenów zieleni w miastach. Ten szczególny typ projektów wyróżnia się spośród innych opisanych w Programie Operacyjnym, choćby dlatego, że: przysparza nowych terenów zielonych, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez odpowiednie nasadzenia, przywraca ekosystemom miejskim rodzime gatunki roślin, a oprócz tego przeciwdziała rozprzestrzenianiu się hałasu.

Dzięki wsparciu NFOŚiGW mieszkańcy Warszawy zyskają przyjazną przestrzeń. Integralnym elementem ekologicznych projektów, w tym tego warszawskiego, jest stworzenie warunków udostępnienia obiektów zieleni mieszkańcom, jako miejsca rekreacji. Obiekty zieleni tworzone lub rewitalizowane ze środków UE są obiektami dla mieszkańca. Nie trzeba tego tłumaczyć tutaj, na Polach Mokotowskich, tradycyjnym od dziesiątków lat miejscu wypoczynku warszawiaków. Będą one po realizacji przedsięwzięcia piękniejsze. Podkreślenia wymaga, że m.in. walory środowiskowe i społeczne będą nadane terenowi, który przez długi czas był użytkowany jako baza przedsiębiorstwa zajmującego się gospodarką odpadami, a teraz stanie się częścią parku – dodał po podpisaniu umowy Roman Wójcik Z NFOŚiGW.

Wszystkie tereny objęte przedsięwzięciem będą obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich bezpłatnie i dostosowanym do osób niepełnosprawnych; będą też sprzyjać integracji społecznej, wypoczynkowi i rekreacji.

Wsparcie ze środków Funduszu Spójności – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – wyniesie 15 882 811,73 zł przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia opiewającym na sumę 22 833 862,86 zł. Beneficjent, którym jest m.st. Warszawa, zapewni wkład własny w wysokości 6 951 051,13 zł. Projekt zrealizują: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Mają na to czas do końca 2020 r. (prace budowlane na terenie trzech parków rozpoczną się w III kwartale 2017 r.).

Inicjatywa zlokalizowana jest na terenie czterech dzielnic m.st. Warszawy: Ochota i Śródmieście (Pole Mokotowskie), Włochy (Ogrody Kosmosu) i Żoliborz (Park Żeromskiego). Teren na którym realizowane będą zadania to łącznie obszar o powierzchni 74,78 ha: Park Żeromskiego – 4,7 ha; Park Pole Mokotowskie – 68,4 ha; Park Ogrody Kosmosu – 1,68 ha. Obecnie część tego terenu (Włochy – 1,68 ha i Pole Mokotowskie – 5,11 ha) to obszar zieleni nieuporządkowanej, niezagospodarowanej o znacznym stopniu degradacji.

Park Pole Mokotowskie rozszerzy się o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Miejsce zostanie oczyszczone, założone będą trawniki, powstaną tam m.in. zbiorniki wodne, place zabaw, ogrodzona strefa dla psów. Projekt Parku Ogrody Kosmosu to park o naturalnym charakterze, zbliżony do dzikiego ze ścieżkami spacerowymi, ogrodem wypoczynkowym, boiskiem rekreacyjnym. Odtworzona w nim będzie także aleja kasztanowa wzdłuż ul. Kosmosu. Prace w Parku Żeromskiego to przede wszystkim renowacja i wzmocnienie skarpy oraz remont fontanny, będą także nowe nasadzenia roślin. We wszystkich parkach zakłada się m.in. montaż budek lęgowych dla ptaków i siedliska dla owadów. Dużo uwagi poświęcono retencji wodnej – będą naturalistyczne zbiorniki wodne, a w parku na Żoliborzu wybudowana zostanie studnia czwartorzędowa do podlewania zieleni.

Dotychczas NFOŚiGW podpisał już 38 umów o dofinansowanie z unijnego działania 2.5 rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych na kwotę ok 164 mln zł. Wsparcie umożliwiło realizację projektów na które – często przez wiele lat – brakowało odpowiednich środków w budżetach miast. W ramach I i II naboru pieniądze otrzymały m.in.: Poznań i Żyrardów (po 13 mln zł); Toruń, Ścinawa, Świdnica i Lublin (między 8-10 mln zł); a także Płock (7 mln zł), czy Ruda Śląska (ponad 6 mln zł) – podsumował Roman Wójcik z NFOŚiGW.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze