Informacje

senior / autor: pixabay
senior / autor: pixabay

Strategia dla polskich seniorów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 października 2018, 08:32

  • 1
  • Powiększ tekst

Rządowy dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” ma podnieść jakość i poziom życia seniorów - powiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Strategia ma zacząć obowiązywać od 2019 r.

Wiceminister podkreśliła, że „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - uczestnictwo - solidarność” to pierwszy kompleksowy dokument wyznaczający kierunek polityki rządu wobec osób starszych.

Dotyczy on m.in. szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości seniorów.

Bojanowska zapowiedziała, że w najbliższym czasie dokument powinna przyjąć Rada Ministrów. Strategia - według założenia - ma zacząć obowiązywać od 2019 r.

Wiceminister podkreśliła, że dokument zawiera interdyscyplinarne rozwiązania. Powstały one we współpracy z wszystkimi resortami, w tym z resortem zdrowia, sportu, przedsiębiorczości czy nauki.

Dokument obejmuje siedem dziedzin ważnych dla osób starszych. Pierwsza z nich dotyczy kształtowania pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, m.in. dzięki edukacyjnym kampaniom społecznym.

Musimy traktować okres starości jako naturalny etap w życiu każdego człowieka. Chcemy, by w różnych kampaniach społecznych prowadzonych przez ministerstwa obraz osób starszych był czymś naturalnym, a nie tylko obrazem człowieka schorowanego - podkreśliła Bojanowska.

Drugi obszar działań zakłada wspieranie wszelkich form aktywności - obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, sportowej i religijnej osób starszych przez likwidację barier informacyjnych i technicznych oraz wsparcie organizacji senioralnych.

Wiceminister zaznaczyła, że chodzi tu m.in. o opracowanie zasad „profesjonalnej komunikacji z osobami starszymi w instytucjach publicznych”.

Trzeci obszar uwzględnia wykorzystanie potencjału osób starszych w życiu gospodarczym i na rynku pracy, by zapobiegać ich wykluczeniu ekonomicznemu, cyfrowemu i technologicznemu.

Wiceminister wyjaśniła, że w tym punkcie chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości elastycznych form pracy, np. niepełny etat, telepraca, praca w domu czy o elastyczne godziny pracy.

Zdaniem Bojanowskiej należy kształtować przekonanie w społeczeństwie, że osoba starsza jest „pełnowartościowym pracownikiem, bogatym w doświadczenie i kompetencje”.

Czwarty punkt strategii obejmuje działania związane z promocją zdrowia, profilaktyką chorób oraz z dostępem do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji przez np. rozwój telemedycyny i teleopieki oraz dostęp do udogodnień technicznych wspierających samodzielność osób starszych.

Piąty filar zakłada przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych dzięki np. stworzeniu sieci poradnictwa. Kolejny obszar dotyczy wspierania integracji międzypokoleniowej m.in. przez realizację projektów edukacyjnych, wspieranie wolontariatu i rozwój infrastruktury społecznej. Ostatni, siódmy, filar jest poświęcony działaniom edukacyjnym na temat starości, np. kształcenia kadr opiekuńczych i medycznych.

Dokument składa się także z czterech dodatkowych części odnoszących się do polityki społecznej wobec niesamodzielnych osób starszych. Pierwsza poświęcona jest ułatwieniu dostępu do usług wzmacniających samodzielność, np. dzięki rozwojowi sieci wypożyczalni sprzętu wspomagającego funkcjonowanie, a także dostosowaniu miejsc zamieszkania do potrzeb tych osób.

Drugi punkt zakłada zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

To jest podjęcie działań prawnych ukierunkowanych na możliwość funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów geriatrycznych o charakterze konsultacyjnym - wyjaśniła wiceminister.

Trzecia część poświęcona jest rozwojowi sieci usług środowiskowych i instytucjonalnych. W ramach tego punktu zarekomendowano wprowadzenie wymogu posiadania określonych kwalifikacji przez pracowników opiekujących się niesamodzielnymi osobami starszymi.

Czwarte działanie obejmuje wsparcie przez instytucje publiczne nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Wiceminister wskazała, że chodzi tu m.in. o wsparcie rodzin sprawujących opiekę domową dzięki poradnictwu, konsultacjom, treningom umiejętności opiekunów, a także o czasowe odciążenie opiekunów z tych obowiązków.

Według danych GUS pod koniec 2017 r. osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły ponad 24 proc. społeczeństwa. Wśród nich prawie 18 proc. to osoby w wieku co najmniej 80 lat. 58 proc. osób starszych stanowią kobiety.

AR/PAP

Powiązane tematy

Komentarze