Informacje

Noworodek / autor: Pixabay
Noworodek / autor: Pixabay

Dziś na rządzie: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Oto szczegóły

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 sierpnia 2021, 10:50

    Aktualizacja: 17 sierpnia 2021, 10:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12 do ukończenia 36 miesiąca życia. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Szacuje się, że w pierwszym roku obowiązywania ustawy wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest częścią „Polskiego Ładu”, szeregu reform, które mają stanowić impuls rozwojowy dla Polski po okresie walki z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Projektowane przepisy wpisują się również w założenia i cele strategiczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Błąd: Nie możesz wstawiać obrazków z zewnętrznych serwerów.

Celem projektowanych przepisów jest przede wszystkim łagodzenie niekorzystnych trendów demograficznych, redukcja wskaźnika ubóstwa rodzin z dziećmi na utrzymaniu, inwestycja w rodzinę – wzmocnienie społecznego kapitału ludzkiego, wzmocnienie instrumentów umożliwiających łączenie rodzicielstwa z zatrudnieniem oraz rozwój szeroko pojmowanych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ustawa stanowi dopełnienie dotychczasowej polityki prowadzonej na rzecz rodziny i jest elementem systemu zachęt do posiadania większej liczby dzieci i stworzenia lepszych warunków dla ich wychowania, przy zachowaniu zasady pomocniczości ze strony państwa i współdzielenia kosztów realizacji usług na rzecz opieki i wychowania przez różne strony – państwo, samorząd, rodzice, pracodawcy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do ukończenia 36 miesiąca życia, w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Świadczenie będzie co do zasady wypłacane przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez rok.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Wnioski rozpatrywać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmie się również wypłatą świadczeń.

Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Projektowane przepisy przewidują również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący).

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

• na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

• na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,

• na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych około 110 tysięcy dzieci.

mw

Powiązane tematy

Komentarze