Informacje

Fot.Internet/UOKiK
Fot.Internet/UOKiK

UOKiK wziął się za podejrzane klauzule w polisolokatach oferowanych przez firmy należące do Czarneckiego. Klienci mieli się zrzec wszystkich praw i roszczeń

Ewa Tylus

Ewa Tylus

Dziennikarka "Gazety Bankowej" i "wGospodarce.pl"

  • Opublikowano: 8 października 2014, 09:43

    Aktualizacja: 8 października 2014, 09:46

  • 20
  • Powiększ tekst

W lutym i w marcu tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwy przeciwko Getin Noble Bank i TUnŻ Europa, Getin Noble Bank i Open Life oraz samemu Getin Noble Bank – dowiedział się portal wGospodarce.pl. Trzy pozwy dotyczą zapisów z polisokokat.

W tym roku rozpoczęliśmy badanie rynku wszystkich przedsiębiorców oferujących polisolokaty. Wszczęliśmy postępowania, skierowaliśmy pozwy do sądu –

informuje Agnieszka Majchrzak z UOKiK.

30 września odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko Getin Noble Bank i Open Life, jednak nie zapadło żadne rozstrzygnięcie. Kolejny termin został wyznaczony na styczeń 2015. Pozostałe terminy rozpraw nie zostały wyznaczone przez sąd –

dodaje.

Co zdaniem UOKiK jest wątpliwe?

Zaskarżone zostały poniższe klauzule.

Postanowienia zawarte we wzorcu umowy o nazwie „Porozumienie” stosowanym przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna o treści: „Klient oświadcza, że po wywiązaniu się przez TU na Życie Europa SA ze zobowiązania o którym mowa w § 1 ust. 4 nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Getin Banku oraz wobec TU na Życie Europa SA z tytułu stosunku ubezpieczeniowego potwierdzonego certyfikatem o numerze … oraz zobowiązuje się wycofać dotychczasowe roszczenia i wszelkie skargi, w tym do Rzecznika Ubezpieczonych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumenta, o ile takie zostały złożone.” „W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Getin Banku karę umowną w wysokości 100% środków wypłaconych na rzecz Klienta (słownie: …)” (§ 4.2 wzorca umownego „Porozumienie”) oraz „W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Ubezpieczyciela karę umowną w wysokości 100% środków wypłaconych na rzecz Klienta (słownie: …)”

Postanowienia wzorca umowy stosowanych przez przedsiębiorców: Getin Noble Bank SA oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA:

„Potrącenie wierzytelności o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz zapłata przez Towarzystwo Ubezpieczeń kwoty, o której mowa w ust. 3 wyczerpuje wszelkie roszczenia Klienta wobec Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Banku, wynikające z tytułu przystąpienia przez Klienta do Umowy ubezpieczenia, a Klient niniejszym zrzeka się tych roszczeń w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeń i Banku”.

„Klient w związku ze zrzeczeniem się roszczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej zobowiązuje się niniejszym do nie wytaczania powództwa przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń lub Bankowi, których treścią byłyby żądania wynikające z Umowy ubezpieczenia nr deklaracji (…), a gdyby taki pozew wniósł zobowiązuje się do jego cofnięcia wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia i doręczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń i Banku kopii pisma procesowego wraz z prezentatą Sądu lub potwierdzeniem nadania, o cofnięciu powództwa”.

„Zapłata przez Towarzystwo Ubezpieczeń kwoty, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Klientki wobec Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Banku, wynikające z tytułu przystawienia do Umowy ubezpieczenia”.

Postanowienia wzorca umowy stosowane przez Getin Noble Bank SA:

„Dla uniknięcia wątpliwości Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Banku jako Ubezpieczającego, a także wobec (…) jako Ubezpieczyciela, a wynikających z przystąpieniem do …”.

„Dla uniknięcia wątpliwości Klient oświadcza, że wypłata Kwoty zaspokaja w pełni jego roszczenia wobec Banku jako ubezpieczającego, a także wobec (…) jako ubezpieczyciela, wynikające z przystąpienia do (…) oraz oświadcza, że nie będzie zgłaszać żadnych nowych lub dodatkowych roszczeń ani domagać się żadnych dodatkowych działań ze strony Banku z tego tytułu w przyszłości”.

„W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Banku karę umowną w wysokości … zł (słownie …)” w zw. z § 3.1 tego wzorca umownego w brzmieniu „Klient i Bank zobowiązują się niniejszym do zachowania treści niniejszego Porozumienia w poufności i do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim bez wzajemnej zgody wyrażonej w formie pisemnej chyba, że w chwili jego ujawnienia, powinien on zostać ujawniony na mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia organu państwowego albo gdy jego treść została już ujawniona bez naruszenia zasad zachowania poufności określonych w niniejszym Porozumieniu”.

Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Katowicach prowadzi też od grudnia 2013 roku postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Open Finance – spółki, która świadczy usługi doradztwa finansowego współpracując przy tym z Getin Noble Bank, Open Life i TUnŻ Europa i innymi spółkami, które - tak jak Open Finance są kapitałowo związane z biznesmenem Leszkiem Czarneckim. Postępowanie w sprawie Open Finance zostało przedłużone do końca października i minął czas, w którym spółka mogła odnieść się do zebranego przez UOKiK materiału dowodowego. Do 31 października UOKiK ma wydać decyzję wobec Open Finance.

Dalsze kroki Open Finance w tej sprawie będą wiadome po wydaniu przez Urząd stosownej decyzji i zapoznaniu się przez spółkę z podstawami jej wydania –

odpowiada GB Jerzy Węglarz, PR manager Open Finance.

W styczniu 2014 r. była już prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła na Getin Noble Bank (GNB) łącznie 6,7 mln zł kary za wprowadzanie w błąd swoich klientów, zawierających umowy na długoletnie produkty inwestycyjno-oszczędnościowe – ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (polisolokaty). Ale bank nie zapłacił kary, bo odwołał się od decyzji UOKiK. Sprawa obecnie znajduje się w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta (SOKiK).

Powiązane tematy

Komentarze