Informacje

autor: MEN
autor: MEN

Elektroniczne legitymacje dla uczniów już od 1 września

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 stycznia 2018, 18:15

  • 1
  • Powiększ tekst

Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,które MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych

Projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (tak jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje w formie elektronicznej będą miały formę plastikowych kart, wielkości karty kredytowej.

Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola.

Jak wyjaśnia MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Zgodnie z projektem elektroniczne legitymacje będą mogły być używane przez uczniów już od 1 września 2018 r.

W załączniku do projektu rozporządzenia określono, że legitymacja szkolna lub przedszkolna w postaci elektronicznej może zawierać interfejs bezstykowy, co umożliwi kodowanie na niej dodatkowych usług, takich jak np. bilet miesięczny. Ważność legitymacji będzie poświadczana za pomocą umieszczanej na niej holograficznej naklejki, czyli tak, jak jest poświadczana ważność legitymacji studenckich.

Na awersie karty - legitymacji szkolnej umieszczone będzie zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz nazwa i adres szkoły. W prawym rogu karty znajdzie się symbol mikroskopu. Taki sam awers będą miały legitymacje dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych oraz dla słuchaczy szkół dla dorosłych.

Na rewersie kart będzie informacja o uprawnieniu posiadacza legitymacji do ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Po nią będzie osiem miejsc na naklejki holograficzne. Ważność legitymacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie poświadczana co roku do 30 września. Ważność legitymacji dla uczniów szkół policealnych i dla słuchaczy szkół dla dorosłych dwa razy do roku, do 1 marca i do 30 września.

Karty - legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych będą miały inny awers i rewers. Na awersie znajdzie się imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nazwa i adres przedszkola. Na rewersie będzie informacja o uprawnieniach do ulg na przejazdy i cztery miejsca na naklejki holograficzne.

Karta - legitymacja szkolna będzie w kolorze różowym, przechodzącym w łososiowy, a karta - legitymacja przedszkolna będzie pomarańczowo-niebieska.

W załączniku znalazły się także nowe wzory papierowych legitymacji szkolnych dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Awers druków tych legitymacji nie będzie się różnił od obecnie używanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Tak jak dotąd umieszczane na nich będzie zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania. Będzie też miejsce na przybicie podłużnej pieczęci szkoły, czyli zawierającej pełną nazwę i dokładny adres placówki.

Na rewersie nowego wzoru legitymacji papierowej będzie informacja o uprawnieniu do ulg na przejazdy oraz osiem miejsc na poświadczenie ważności legitymacji. Tak jak obecnie będzie szkoła będzie poświadczała ją do 30 września za pomocą małej okrągłej pieczęci.

Obecnie używane papierowe legitymacje szkolne mają mniej miejsc - tylko sześć - na poświadczenie ważności. Zwiększenie ich liczby związane jest z wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Uczniowie, który w czerwcu ub.r. skończyli klasę VI i we wrześniu rozpoczęli naukę w klasie VII musieli dostać nowe legitymacje.

W załącznikach do rozporządzenia znalazły się także wzory świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz wzory zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wzory zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty są dwa: dla uczniów, którzy będą go zdawać w latach szkolnych 2018/2019 - 2020/2012 oraz dla uczniów zdających go od roku szkolnego 2021/2022. Związane jest to z tym, że ci pierwsi będą zadawać mniej egzaminów. Opracowano także nowy wzór świadectwa dojrzałości.

W projekcie rozporządzenia opisano też procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille (poświadczeń) do tych dokumentów. Doprecyzowano również m.in. przepisy odnoszące się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń (m.in. oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego). (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze