Informacje

Rośnie zysk PGNiG

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 sierpnia 2018, 10:34

  • 8
  • Powiększ tekst

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odnotowało 704 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 499 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 969 mln zł wobec 768 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1.626 mln zł wobec 1.408 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7.639 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 7.165 mln zł rok wcześniej.

Wyniki II kwartału w poszczególnych segmentach grupy przedstawiają się następująco:

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu w II kwartale wzrosły r/r o 30 proc. do 1,68 mld zł. To przede wszystkim konsekwencja rosnących cen ropy i gazu na światowych rynkach. Średnia kwartalna cena ropy, wyrażona w złotych, była w tym okresie aż o 39 proc. wyższa niż przed rokiem. Z kolei średnia kwartalna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła 94,39 zł (za MWh) - o ponad 28 proc. więcej niż w II kwartale 2017 roku. Segment poprawił również wyniki operacyjne: wydobycie gazu r/r wzrosło ok. 3 proc. - do 1,07 mld m3, a ropy o 20 proc. - do 324 tys. ton

Obrót i Magazynowanie

Segment zwiększył w II kwartale przychody o 11 proc. r/r, do 5,56 mld zł co jest efektem wyższej średniej ceny sprzedaży gazu. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne segmentu, przede wszystkim wskutek wyższych cen pozyskania gazu, co jest konsekwencją rosnących notowań węglowodorów na światowych rynkach. W II kwartale 2018 r. koszty wyniosły 5,77 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 9 proc.

Wyraźnie zwiększył się wolumen gazu dostarczonego do rafinerii i petrochemii, o blisko 19 proc., oraz elektrowni i elektrociepłowni - o prawie 31 proc. PGNiG zwraca uwagę także na dynamiczny wzrost sprzedaży spółki PST (PGNiG Supply & Trading), która - oprócz tradingu na rynkach giełdowych - dostarcza także gaz i energię elektryczną do odbiorców detalicznych na rynku niemieckim i austriackim. W II kwartale 2018 r. PST sprzedała 0,72 mld m sześc. gazu - niemal o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

Szybko rosły przychody segmentu ze sprzedaży energii elektrycznej. W II kwartale wyniosły one 0,47 mld zł, co oznacza wzrost o 17 proc. r/r. 

W II kwartale 2018 r. GK PGNiG zwiększyła import gazu, który wyniósł 3,42 mld m3 i był około 3 proc. wyższy niż przed rokiem. Wzrost wolumenu dostaw LNG to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica.

 Dystrybucja

Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK PGNiG utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja (niewielki spadek na poziomie 1 proc. r/r, do 1,14 mld zł). Wolumen dystrybuowanego gazu był niższy o 12 proc. 

 Wytwarzanie

Wysokie temperatury przełożyły się także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Wolumen dostarczonego ciepła był mniejszy niż przed rokiem o 35 proc. (4,43 PJ), a przychody z jego sprzedaży spadły o 28 proc., do 172 mln zł. W przypadku energii elektrycznej spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 19 proc., do 599 GWh, czego skutkiem było obniżenie przychodów do 112 mln zł, tj. o 5 proc. mniej r/r. Ogółem przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 347 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 15 proc.

W I poł. 2018 r. spółka miała 2 270 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 098 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20.886 mln zł w porównaniu z 18 817 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 4.300 mln zł wobec 4 177 mln zł rok wcześniej.

Wyniki GK PGNiG w pierwszej połowie roku dają powody do zadowolenia. Mimo nietypowo ciepłej wiosny, sprzedaż gazu wzrosła o 8 proc., co jest m.in. zasługą szybkiego tempa rozwoju gospodarczego Polski i rosnących mocy elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem. Największy wpływ na wynik grupy miały jednak rosnące ceny ropy i gazu na światowych rynkach, które w przypadku segmentu Obrót i Magazynowanie doprowadziły do wyraźnego wzrostu kosztów. Z drugiej strony jednak, wysokie ceny surowców przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Piotr Woźniak.

Jak dodał „dzięki rosnącym dostawom LNG z powodzeniem dywersyfikujemy również kierunki dostaw gazu, co jest jednym z celów strategii grupy i wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

GK PGNiG o ponad 50 proc. zwiększyła wolumen importu LNG. W I półroczu 2018 r. gaz skroplony stanowił 18 proc. dostaw z zagranicy, podczas gdy rok wcześniej 13%. Udział dostaw z kierunku wschodniego spadł do 77 proc. z 80 proc. rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2 791 mln zł wobec 1 827 mln zł zysku rok wcześniej. 

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Spółka poinformowała, że podtrzymuje prognozę wydobycia w Polsce 3,8 mld m3 gazu ziemnego rocznie w latach 2018-2019 oraz plany pozyskania nowych złóż w Norwegii.

Prognozowane wydobycie w Polsce w latach 2018-2019 to 3,8 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) rocznie, natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem - odpowiednio: 820 tys. ton w 2018 r. i 784 tys. ton w 2019 r. - czytamy w raporcie półrocznym.

Spółka planuje zagospodarowanie co najmniej 6 odwiertów i podłączenie co najmniej 8 odwiertów (głównie w rejonie działalności Oddziału w Sanoku) na terenie Polski do końca 2018 r. Ponadto, prowadzone będą prace modernizacyjne oraz rozbudowa istniejących instalacji i kontynuowane będą prace nad projektem Geo-Metan, wykorzystującym technologie szczelinowania do pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego.

Poprzez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway grupa kontynuuje także wydobycie węglowodorów i zagospodarowanie złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W najbliższej perspektywie znajduje się analiza wyników testu produkcyjnego na złożu Fogelberg i potencjalne przygotowanie planu zagospodarowania w przypadku pozytywnych wyników testu. Ponadto PGNiG UN planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA oraz normalnych rundach koncesyjnych (Licence Round) organizowanych co 2-3 lata. Spółka nie wyklucza pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów w celu zapewnienia strategicznych dostaw gazu z kierunku północnego - czytamy dalej.

Z kolei w Pakistanie na II połowę 2018 r. zaplanowano wykonanie kolejnego otworu eksploatacyjnego Rehman-5. Równocześnie rozpoczną się prace wiertnicze na kolejnych otworach eksploatacyjnych Rizq-3 i Rehman-6 w celu rozbudowy mocy instalacji wydobywczych i podłączenia kolejnych otworów do eksploatacji. Ponadto, na obszarze złoża Roshan-1 zostaną podjęte prace sejsmiczne 2D i 3D.

Na obszarze złoża Roshan-1 planowane są badania sejsmiczne 2D i 3D, na dwóch kolejnych perspektywicznych strukturach W1 i W2. Rozwiercanie tych struktur jest planowane na lata 2020 i 2021, po zakończeniu prac sejsmicznych” - wskazano także w raporcie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze