Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Senat zadecyduje o przepisach ws. stawek VAT

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 września 2020, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Przepisy zakładające odroczenie powrotu stawek VAT 22 proc. i 7 proc. oraz zapewniające dofinansowanie inwestycji kolejowych i lotnisk, a także ustawa o powołaniu Funduszu Medycznego - są wśród punktów porządku obrad rozpoczynającego się we wtorek, zaplanowanego na dwa dni, posiedzenia Senatu

Senatorowie mają też m.in. wysłuchać informacji ministra spraw zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji.

Nieobniżanie stawek VAT oraz dofinansowanie PKP PLK i portów morskich zakłada przygotowana w resorcie finansów nowelizacja niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Czytaj też: Morawiecki: budżet jest tak zaplanowany, aby sprzyjał firmom, rodzinom i rozwojowi

Ustawa stanowi, że powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc., który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony i nastąpić ma on w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

W nowych przepisach przewidziano ponadto obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo opłaty paliwowej. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej, zmiana powoduje przesunięcie 687,2 mln zł rocznie od 2021 r., co - jak się podkreśla - niewątpliwie przyczyni się do szybszego odbudowania wzrostu gospodarczego kraju.

Nowa regulacja przewiduje też podniesienie kapitału zakładowego spółki PKP PLK przy wykorzystaniu Funduszu Kolejowego o 1 mld 850 mln zł, w tym 850 mln zł dla spółek zależnych PKP PLK, realizujących inwestycje na kolei. Chodzi o cztery spółki, które - jak stwierdza się w uzasadnieniu - wykonują roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a których potencjał wykonawczy można zwiększyć tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem przy realizacji kontraktów inwestycyjnych.

Inna ustawa, którą zajmą się senatorowie, to przepisy o Funduszu Medycznym, który będzie finansowo wspierał poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków, zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe.

Powołanie Funduszu Medycznego zapowiedział w marcu prezydent Andrzej Duda. Pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy. Celem funduszu jest wsparcie działań, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, wczesnego wykrywania i diagnostyki oraz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich.

Senat zajmie się także ustawą rozszerzającą zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą do zwolnienia będą mieć prawo m.in. osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Nowe rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Kolejny punkt obrad to nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego zmian dotyczących Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, a także zmianę polskich przepisów wizowych dotyczących wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

Senat zajmie się także nowelą ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, która zakłada umożliwienie awansu zawodowego pracownikom Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz objęcie operatorów numerów alarmowych ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. W ustawie proponuje się wprowadzenie gradacji stanowisk. Do struktury organizacyjnej Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mają zostać wprowadzone stanowiska: starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora, oraz koordynatora trenera.

Ponadto operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie grożą operatorom numerów alarmowych. Zgodnie z prawem określone czyny niedozwolone są zagrożone surowszą karą, jeśli zostały dokonane wobec funkcjonariusza publicznego, niż wobec innej osoby.

Ustawa przewiduje również powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCMSPR). Do jego głównych zadań będą należeć: utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR. KCMSPR ma zacząć funkcjonować po sześciu miesiącach od wejścia w życie ustawy.

Funkcjonujący w Polsce system powiadamiania ratunkowego składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) - po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

Kolejny punkt obrad to ustawa o transporcie kolejowym, która ma na celu m.in. dalszy rozwój tego sektora. Implementuje ponadto przepisy do wymogów prawa europejskiego.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami Prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie dokonywał „notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność za pomocą systemu notyfikacji elektronicznej opracowanego i zarządzanego przez Komisję Europejską”. Ustawa zobowiązuje też prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do poboru opłat za wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego, oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania.

Senat zajmie się także ustawą, której celem jest udoskonalenie działania programów antysmogowych „Czyste powietrze” oraz „Stop smog”. Nowe przepisy przewidują też powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Kolejny punkt obrad to ustawa upoważniającą prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej, która przewiduje zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o Radzie Mediów Narodowych (RMN), która wprowadza procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta RP członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji.

Senatorowie wysłuchają także: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku, informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r. oraz informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Czytaj też: W projekcie budżetu deficyt wyniesie 82,3 mld zł

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze