Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

ARiMR uruchamia cztery nowe nabory wniosków dla rolników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 listopada 2020, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Uruchamiamy nabory wniosków w czterech kategoriach dla rolników, którzy m.in. chcą modernizować gospodarstwa i produkcję rolną poprzez zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania czy rozbudowę i przystosowanie nieruchomości do zwiększonych potrzeb lub wymogów nowo przyjętych przepisów - poinformowała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jak wskazała cytowana w informacji prezes ARiMR Halina Szymańska, nabory zostały uruchomione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród nich jest np. program pomocy dla tych rolników, którzy chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć swoje gospodarstwa w urządzenia nawadniające. Przed kolejnym sezonem wiosenno-letnim warto o takich inwestycjach pomyśleć - powiedziała.

Czytaj też: Wiceszef MRiRW: wzrosną wydatki na rolnictwo

Napisano, że nabór wniosków potrwa od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r.

Rolnicy rozwijający instalacje nawadniające

Jak czytamy, o pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Zaznaczono, że konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wskazano, że wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem - czytamy w informacji ARiMR.

Zaznaczono, że limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji, a 60 proc. w przypadku młodego rolnika. Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Przedsiębiorcy świadczący usługi dla gospodarstw rolnych

Napisano, że wśród uruchomionych naborów jest również propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach. Takie osoby mogą składać wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r.

Czytaj też: Rośnie eksport polskiej żywności

Napisano, że dotację może otrzymać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednak pod warunkiem, że jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą, która obejmuje świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez co najmniej dwa lata licząc do dnia złożenia wniosku.

Zaznaczono, że muszą oni prowadzić działalność „w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach”.

Wskazano, że refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Napisano, że pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Zaznaczono, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo

Kolejną grupą, która może składać wnioski są rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo. Napisano, że będą oni mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” od 1 do 30 grudnia 2020 r.

Pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach - czytamy.

Wskazano, że wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, które nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000.

Czytaj też: Wojciechowski: w UE jest zrozumienie

Napisano, że refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji, a w przypadku młodego rolnika – 60 proc. Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł - czytamy w informacji.

Inwestycje dla ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych

Kolejną grupą rolników, do jakiej adresowana jest pomoc, są rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Mogą oni od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać w ARiMR wnioski o dotacje na ten cel.

Wsparcie to - jak zaznaczono - adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Podkreślono, że o pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

W tym naborze - jak czytamy - na jedno gospodarstwo można otrzymać maksymalnie 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W tej grupie rolników pomoc będzie ukierunkowana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników).

Istnieje tu możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na „koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych” - czytamy.

Dodano, że wnioski w tych czterech naborach przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze