Informacje

Vademecum podatkowe dla firm i wolnych zawodów  / autor: Pixabay
Vademecum podatkowe dla firm i wolnych zawodów / autor: Pixabay

TYLKO U NAS

Najważniejsze zmiany dla firm i wolnych zawodów w 2021

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 stycznia 2021, 18:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Nie tylko wzrost płacy minimalnej i obowiązkowe zgłaszanie umów o dzieło do ZUS czeka w najbliższym czasie przedsiębiorców. Zmiany dotyczą także adwokatów, lekarzy, księgowych, jest też inna definicja wolnego zawodu. Oto przepisy, z których większość wejdzie w życie już 1 stycznia.

Obowiązkowe kasy fiskalne online – w tym wypadku trzeba zwrócić uwagę na dwie daty:

• W 2021 nowe branże zostały objęte obowiązkiem wprowadzenia lub wymiany dotychczasowych kas na kasy fiskalne online:

• Od 01-01-2021: hotele, pensjonaty, gastronomia, inne

• podatnicy świadczący stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

• zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

• Od 01-07-2021: fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitness, siłownie

• podatnicy świadczący usługi fryzjerskie • podatnicy świadczący usługi kosmetyczne i kosmetologiczne • podatnicy świadczący usługi budowlane • usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów • podatnicy świadczący usługi prawnicze • • podatnicy świadczący usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Uproszczenia w VAT

• Od 01-01-2021 w życie wchodzi pakiet zmian upraszczający procedury związane z rozliczaniem podatku VAT.

• Wydłużenie terminu odliczenia VAT do czterech miesięcy:

• Podatnicy rozliczający się miesięcznie uzyskają możliwość do odliczenia podatku VAT naliczonego w miesiącu w którym powstało prawo do odliczenia oraz w kolejnych trzech miesiącach rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się w okresie kwartalnym terminy nie ulegają zmianie (odliczenie podatku możliwe jest w kolejnych dwóch kwartałach następujących po kwartale w którym podatnik uzyskał takie prawo).

• Uproszczone zasady rozliczania faktur korygujących:

• Do tej pory prawo do korekty podatku VAT in minus wynikającego z wystawionych faktur korygujacych było uzależnione od posiadania potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę. Od 01-01-2021 korekta będzie możliwa w okresie w którym sprzedawca wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej dokumentacji wynikać będzie uzgodnienie z nabywcą warunków korekty i wystawiona korekta faktury jest zgodna z tymi ustaleniami. Nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia korekty w tym samym okresie co sprzedawca.

• Doprecyzowano zasady rozliczania faktur in plus. W przypadku faktur zwiększających podstawę opodatkowania VAT korekta dokonywana będzie za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty. Oznacza to, że w przypadku w którym korekta zwiększająca jest wynikiem błędu, koniecznie jest cofnięcie się do okresu w którym została wystawiona faktura pierwotna. Jeśli natomiast przyczyna korekty nie była znana w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np.: rabat potransakcyjny), wówczas korekta rozliczana jest w okresie zaistnienia zdarzenia (przyznania rabatu).

• Wydłużenie terminu na wywóz towaru w eksporcie w związku z otrzymaną zaliczką

• Dla zastosowania stawki VAT 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin na ich wywóz z 2 do 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy podatnik będzie zobowiązany do wstecznego zastosowania krajowej stawki VAT i utraci prawo do zastosowania stawki 0% właściwej dla eksportu towarów).

• Ujednolicone zasady ustalania kursów walut dla VAT i podatku dochodowego

• W rozliczeniach VAT zastosowanie znajdą te same zasady ustalania kursów walut jak w przypadku kursów właściwych do przeliczania przychodów w podatku dochodowym. Będzie to średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (albo uregulowania należności albo wykonania usługi w zależności co nastąpi pierwsze). Wybór tej metody jest opcjonalny, jednak po wyborze, przyjęte zasady muszą być stosowane przez minimum 12 m-cy.

• Odliczenie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży:

• Do tej pory podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT z tego tytułu. Od 01-01-2021 uzyska prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku nabycia usług noclegowych służących dalszej odsprzedaży.

• Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości:

• Przekazanie prezentów o małej wartości nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Limit prezentów małej wartości zostanie zwiększony z 10 zł do 20 zł.

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

• Od 01-01-2021 w życie wchodzi znowelizowana ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym.

• Podwyższenie limitów pozwalających na rozliczanie się w formie ryczałtu •
• W 2021 limit przychodów zostaje podniesiony z 250 tyś euro do 2 mln euro (9 030 600 pln) •
• Zmiana stawek ryczałtu:

• Obniżona zostaje stawka ryczałtu dla osób wykonujących wolne zawody z 20% na 17% • Pojawi się nowa stawka 15%. Stawką tą zostaną objęte usługi, które do tej pory były opodatkowane stawką 17% oraz usługi, które dotychczas wykluczały możliwość opodatkowania ryczałtem.

• Poszerzenie uprawnionych do skorzystania z opodatkowania ryczałtem:

• Od 2021 możliwość rozliczania się ryczałtem uzyskają podatnicy do tej pory wykluczeni, między innymi: księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, architekci, inżynierowie, adwokaci, notariusze, radcy prawni, fizjoterapeuci, psychologowie.

• Zmieni się także definicja wolnego zawodu i oznaczać będzie pozarolniczą działalność wykonywaną osobiście przez przedstawicieli określonych zawodów (lekarzy, adwokatów, księgowych, etc.) niezatrudniających innych osób do wykonywania czynności stanowiących istotę danego zawodu (jeśli adwokat zatrudni pracownika do wykonywania czynności adwokackich, jego działalność nie będzie uważana za wykonywaną w ramach wolnego zawodu).

• Możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

• Do tej pory tylko wynajmujący nieruchomości prywatnie mieli możliwość opodatkowania na zasadach ryczałtu. Od 01-01-2021 takie prawo zyskają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

Pozostałe zmiany wchodzące w życie w 2021:

Minimalne wynagrodzenie w 2021

• Od 01-01-2021 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosić będzie 2800 zł brutto. • Od 01-01-2021 minimalne wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub wykonujących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyniesie 18,30 zł brutto.

2021 Obowiązkowe zgłaszanie umów o dzieło do ZUS

• Od 01-01-2021 wchodzi nowy obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło do ZUS. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zawieranych umów o dzieło z wyłączeniem umów z własnymi pracownikami (równocześnie zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę).

• Przepisy dotyczą umów o dzieło zawartych od 01-01-2021 • Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło • Zgłoszenia należy dokonać na nowym druku ZUS RUD

Czytaj także: Czy rok 2021 przywróci nam pewność siebie?

Czytaj także: Rejestracja umów o dzieło. Ważna zmiana od stycznia

Oprac. na podstawie wł. źródeł

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze