Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Shutterstock
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Shutterstock

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – już 15 stycznia złożysz wniosek

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 stycznia 2021, 13:46

    Aktualizacja: 15 stycznia 2021, 14:22

  • 1
  • Powiększ tekst

Aż 13 miliardów złotych wynosi pula środków przygotowana w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm. Nabór wniosków rozpoczyna się już 15 stycznia i potrwa do 28 lutego, a na ewentualną procedurę odwoławczą przygotowano okres od 1 do 31 marca. Kto może skorzystać z dotacji? O jaką wysokość wsparcia można wnioskować? Czy trzeba będzie zwrócić otrzymaną subwencję? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w tym tekście

Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest skierowana przede wszystkim do tych branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku obostrzeń. Kto konkretnie może zostać jej beneficjentem? Listę 45 numerów PKD można znaleźć na stronie internetowej www.pfr.pl Wnioski o przyznanie subwencji będzie można składać za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – to prosty formularz, który od 15 stycznia do 18 lutego będzie dostępny w bankach, które dołączyły do programu. O wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą starać się przedsiębiorcy, wypełniający następujące warunki:

-Prowadzący działalność w określonych datach - prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku

  • Zatrudniający co najmniej 1 pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r lub 31 lipca 2020 r.

  • Odnotowujący spadek obrotów o min. 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019.

•Niebędący w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji

•Nieposiadający zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

•Posiadający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

•Posiadający odpowiednie PKD

•Posiadający potwierdzenie umocowań

•Wykazujący spadek obrotów

Warto dodać, że jako przedsiębiorców definiuje się także spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli tylko prowadzą one działalność gospodarczą. Z pomocy w ramach programu korzystać mogą tylko przedsiębiorcy będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Warto także zauważyć, że za dyskwalifikującą zaległość nie są uznawane podatki lub opłaty, które wcześniej zostały rozłożone na raty w ramach zarządzania długiem. Jeśli chodzi o spadek obrotów, to przyjęto próg 30 procent jak ten, który uprawnia do skorzystania z subwencji. Co warte podkreślenia dotyczy to dwóch okresów – od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku (o minimum 30 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2019), lub w  IV kwartale 2020.

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku należy określić wielkość przedsiębiorstwa – czy mikrofirma lub sektor MŚP. Ma to ogromne znaczenie, bowiem te dwa rodzaje podmiotów rozliczają się na zupełnie innych zasadach w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Mikrofirma to podmiot, który zatrudnia od 1 do 9 pracowników, a jegoo broty lub suma bilansowa za 2019 rok są poniżej 2 mln euro.

Do sektora MŚP zaliczane są firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których obroty są poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro. Ważne! Kryterium skali zatrudnienia oraz skali finansowej odnosi się do przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status Mikrofirmy albo MŚP należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych.

Warto zwrócić uwagę także na definicję pracownika na potrzeby ustalenia wielkości firmy. Otóż jest nim osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat. kody: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511**osoba z kodem 0511 na umowie o pracę liczona jest jako 1 etat. (Uwzględnia się pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym lub przebywających na zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym)

UWAGA! Pracownikiem na potrzeby ustalenia wielkości firmy nie jest: pracownik na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim i wychowawczym, zatrudniony w celu przygotowania zawodowego, młodociany.

Do stanu zatrudnienia nie wlicza się właściciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej. Do stanu zatrudnienia wlicza się wspólników zatrudnionych w spółkach na umowę o pracę.

W przypadku mikrofirm maksymalna kwota subwencji może wynieść aż 324 tysiące złotych. O sumę taką mogą wnioskować podmioty zatrudniające 9 pracowników (maksymalna liczba w statusie mikrofirmy) i notujące spadek obrotów o wartości powyżej 60 procent. W przypadku spadku obrotów w przedziale od 30 do 60 procent dotacja na jednego pracownika może wynieść maksymalnie 18 tysięcy zł, co oznacza, że firma zatrudniająca 9 pracowników może wnioskować maksymalnie o 162 tys. zł.

Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora MŚP, to wysokość subwencji o jaką mogą wniosków jest uzależniona od kosztów stałych przedsiębiorstwa.

W programie Tarczy Finansowej PFR 2.0 koszty stałe oznaczają faktyczną stratę brutto - wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe w okresie od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 r., wykazaną przez beneficjenta w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł (już otrzymaną lub oczekiwaną po akceptacji wniosku).

Warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest wykazanie spadku obrotów o minimum 30 procent w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 roku, a następnie wyliczenie kosztów stałych. Wysokość subwencji może wynieść maksymalnie 70 procent wysokości kosztów stałych za okres 5 miesięcy od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 roku (styczeń-marzec 2021 na podstawie prognoz).

Maksymalna kwota wsparcia dla podmiotu z sektora MŚP może wynieść 3,5 miliona złotych. Nie może ona jednak przekroczyć kwoty 72 tysięcy złotych na jednego pracownika w przypadku rozliczenia.

Więcej informacji na: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Powiązane tematy

Komentarze