Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Tarcza Finansowa 2.0: PFR odpowiada na najważniejsze pytania!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 lutego 2021, 10:00

    Aktualizacja: 3 lutego 2021, 10:03

  • 1
  • Powiększ tekst

Tarcza Finansowa 2.0 od PFR to ważne wsparcie dla przedsiębiorców. By ułatwić im rozeznanie w zapisach Polski Fundusz Rozwoju przygotował odpowiedzi na najtrudniejsze i najczęściej zadawane pytania.

Wiceminister Bartosz Marczuk zaprosił na TT przedsiębiorców do zapoznania się z nowym dokumentem PFR:

Drodzy Przedsiębiorcy. Prosimy o zapoznanie się z nowym Komunikatem @Grupa_PFR dotyczącym zasad korzystania z Tarczy Finansowej 2.0. Rzecz dotyczy wykonywania działalności w ramach kodu PKD, który uprawnia do pomocy

Jak czytamy w załączonym dokumencie:

W związku z pytaniami kierowanymi do  Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”)w  zakresie dotyczącym interpretacji warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności(PKD)objętych programem„Tarcza Finansowa 2.0  Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”(„Program”), na podstawie postanowień regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Regulamin”)oraz umowy subwencji finansowej, PFR wyjaśnia:

1-w § 1ust. 7 lit. b) umowy subwencji finansowej przedsiębiorca składa oświadczenie w przedmiocie tego, że na dzień: (i) 31 grudnia 2019 r., (ii) 1 listopada 2020 r.,oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej prowadził działalność gospodarczą w ramach kodów PKD zakwalifikowanych do Programu, które zostały wskazane w § 11ust. 8  lit. i) Regulaminu na poziomie podklasy;

2-warunkiem udziału przedsiębiorcy w Programie jest: (i) posiadanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego(KRS)albo Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), w każdej z trzech dat wskazanych w  pkt 1powyżej,ujawnionych kodów PKD, które zostały objęte Programem, przy czym na każdą z tych dat może być to inny kod PKD mieszczący się w puli kodów dopuszczonych do  Programu,oraz (ii)faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej w ramach kodów PKD objętych Programem;

3-poprzez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej we wskazanych w Regulaminie kodach PKD należy rozumieć sytuację, gdy: (i) przedsiębiorca w  sposób ciągły podejmuje się zorganizowanych czynności zarobkowych w ramach przedmiotu działalności gospodarczej mieszczącej się w  tych kodach PKDoraz (ii) przedsiębiorca osiąga ztytułu działalności Komunikat. Tarcza Finansowa2.0Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm gospodarczej prowadzonej we  wskazanych w Regulaminie kodach PKD istotną część swoich przychodów;

4-w sytuacji, gdy przedsiębiorca ujawnił w KRS albo CEIDG(w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), kod PKD na poziomie wyższym niż podklasa, który obejmuje swoim zakresem dopuszczone do Programu kody PKD na poziomie podklasy, warunek prowadzenia działalności gospodarczej w  ramach kodów PKD wskazanych w  Regulaminie uznaje się za  spełniony, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność w ramach dopuszczonych do Programu kodów PKD na poziomie podklasy

Co ważne PFR przypomina, że: (i) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składane jest przez przedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,oraz (ii) w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę nieprawdziwego oświadczenia, PFR będzie uprawniony do  wypowiedzenia umowy subwencji finansowej oraz żądania zwrotu całej udzielonej przedsiębiorcy subwencji finansowej.

Twitter/ PFR/ as/

Powiązane tematy

Komentarze