Opinie

Heheszki z Ukraińców. Tymczasem w Polsce...

Maksymilian Wysocki

Maksymilian Wysocki

Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie wizerunku i marketingu internetowego, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl

 • Opublikowano: 24 listopada 2017, 17:25

  Aktualizacja: 25 listopada 2017, 01:40

 • 4
 • Powiększ tekst

Informację o tym, że ukraińskie MSW przygotowało z okazji tzw. Black Friday (dnia dużych przecen w wielu sklepach na całym świecie) możliwość uzyskania… darmowych zaświadczeń o niekaralności, wielu przyjęło ze śmiechem. Prócz darmowego zaświadczenia o niekaralności Ukraińcy mogli w Czarny Piątek bezpłatnie złożyć wniosek w jakiejkolwiek sprawie oraz bez opłaty zarejestrować umowy kupna-sprzedaży pojazdów. Zacofana ta Ukraina, prawda? Tymczasem w Polsce…

 • Zaświadczenie o niekaralności – 30 zł

 • Zaświadczenie o stanie faktycznym lub prawnym podmiotu z Urzędu Skarbowego - np. za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach trzeba zapłacić 21 zł

 • Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego - 170 zł

 • Zezwolenie dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych - 514 zł

 • Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - 523 zł

 • Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - 98 zł

 • Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany - 155 zł

 • Świadectwo dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych - 132 zł

 • Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego - 219 zł

 • Zezwolenie na osiedlenie się - 640 zł

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich - 640 zł

 • Przedłużenie wizy - 406 zł

 • Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 1,570 zł

 • Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych - 1,000 zł

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł

 • Zezwolenia oraz upoważnienia wydawane na podstawie przepisów o ruchu drogowym - na wykonywanie działalności gospodarczej - 433 zł

 • Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z: wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska: w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. B - 1.023 zł, rolnicze - 259 zł, dla pozostałych - 256 zł

 • Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym - 412 zł

 • Wyrobu alkoholu etylowego - 11.610 zł, wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100 % alkoholu - 1,005 zł

 • Podmiotu wykonującego działalność w zakresie: wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych 11,610 zł

 • Podmiotu wykonującego działalność inną, niż związaną z wódką, papierosami lub sanitarną: 616 zł

 • Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu - 1,537 zł

 • Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego: do 5 stron – 30 zł, a powyżej 5 stron – 50 zł

 • Zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 160 zł

 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach - 340 zł

 • Zezwolenie na osiedlenie się - 640 zł

 • Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych - 1,000 zł

 • Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki - 1,570 zł

 • Zgoda na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży - 125 zł 

 • Zgoda na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO lub zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO - 3,466 zł

 • Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt - 76 zł

 • Ale, żeby nie uderzać tylko w administrację, zaświadczenie z Deutsche Bank na prośbę ich klienta, który poprosił o sporządzenie historii spłat kredytu hipotecznego - 1300 zł

Opłata skarbowa to wynalazek, który ma już ponad 2000 lat. Należy przypomnieć, że wzięła się stąd, iż w starożytnym Rzymie urzędnicy państwowi nie otrzymywali comiesięcznych, ani jakichkolwiek stałych pensji. Urzędnik rzymski nakładał na obywatela opłaty za wydanie decyzji w imieniu państwa - w zupełnie dowolnej wysokości - i z tych opłat właśnie żył. W pewnym momencie opłaty te wzrosły do takiego poziomu, że społeczeństwo, w tym zwłaszcza kupcy, zaczęło protestować. Dla uporządkowania spraw, dekretem centralnym zarządzono jedną, obowiązującą wysokość opłaty skarbowej za wydawane decyzje lub zaświadczenia. Złośliwi twierdzą, że w ten sposób, dwa tysiące lat temu, zalegalizowano korupcję.

Jeżeli śmiejemy się z Ukrainy, to co powiemy o naszych opłatach? Black Friday po ukraińsku nie wydaje się wcale taki głupi. Bo tak naprawdę, to właściwie dlaczego płacimy dziś opłaty skarbowe?

Maksymilian Wysocki

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze