Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Rodzicu walcz o swoje czyli wyprawka szkolna 2013

Anna Raciniewska

Anna Raciniewska

dziennikarz, architekt

  • Opublikowano: 19 sierpnia 2013, 17:38

    Aktualizacja: 20 sierpnia 2013, 09:04

  • 33
  • Powiększ tekst

Sierpień to miesiąc, w którym nie sposób powstrzymać się przed kilkoma gorzkimi słowami w temacie polskiej polityki prorodzinnej.  O tej porze roku przeciętny polski rodzic, spłukany do ostatniego grosza organizacją wakacji, ma przed sobą jeszcze jedno materialne wyzwanie. Może gdyby dziadkowie (zamiast zasuwać niemal do grobowej deski dla widzimisię premiera) byli przystanią wakacyjną dla swoich wnuków, rodzice mogliby wydać swoją miesięczną pensję na zakup podręczników zamiast opłacać dwutygodniowe kolonie. Tymczasem tuż przed początkiem roku szkolnego wydatek po ok. 1000 zł na wyprawkę dla jednego dziecka to jawna kpina z polskich podatników karmionych propagandą o „bezpłatnym szkolnictwie” i „prorodzinnych staraniach rządu”.

Pewnie to już jedne z ostatnich raportów NIK (144/2011/P/10074/KNO - Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów), w których ośmielono się wskazać dziwną (nie)prawidłowość. Dowiadujemy się z nich, że we wszystkich poprzednich latach duża część z pieniędzy przeznaczonych na program ,,Wyprawka szkolna'' wracała do budżetu. W roku 2009 samorządy nie wykorzystały 30% środków, a w 2010 - 38%. Dlaczego tak się dzieje? Nie ma chętnych rodziców czy brak zupełnie informowania o możliwości ubiegania się o refundację?

W ocenie NIK działania Ministerstwa Edukacji Narodowej podejmowane w celu zwiększenia wykorzystania przez gminy w poszczególnych województwach dotacji na pomoc materialną dla uczniów, w tym na program rządowy pn. Wyprawka szkolna, nie były skuteczne”

odpowiada raport.

Czemu się dziwić? Skoro kasa wraca do budżetu to rządzącym w to graj. „Popełnili” wszakże pewne ustępstwa w regulacjach, ale im mniej świadomych obywateli, tym większa szansa na zagarnięcie pieniędzy na inne, ważniejsze cele. Szczęśliwie w naszym kraju żyje mnóstwo ludzi dobrej woli. Dzięki ich staraniom można dowiedzieć się w jaki sposób można skorzystać z należnej nam państwowej pomocy, objętej nie wiadomo czemu dziwną tajemnicą.

Kampania informacyjna Fundacji i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców (http://www.rzecznikrodzicow.pl) uświadamia nam fakt, że wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że rządowy program ,,Wyprawka szkolna 2013'' uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach.

To, że dotychczas tyle pieniędzy wracało do budżetu oznacza, że środków na pewno nie brakuje dla potrzebujących tj. rodzin poniżej kryterium dochodowego. Ustalono, że o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m. in. rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci oraz rodzice w trudnej sytuacji życiowej.

„Już w ubiegłym roku wiele rodzin skorzystało z refundacji poza kryterium dochodowym. O swoich prawach dowiedzieli się tylko dzięki naszej kampanii informacyjnej. Rząd, kuratoria, samorządy, szkoły nie informują o tej części przepisów. A nawet w wielu przypadkach rodzice pytając o swoje prawa są dezinformowani przez urzędników, którzy nie znają dokładnie rozporządzenia”

podaje na swojej stronie internetowej Fundacja.

Program wyprawka szkolna jest realizowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2013r. (http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/rozporzadzenie_Wyprawka.pdf), w którym mowa jest o przypadkach udzielenia pomocy bez względu na kryterium dochodowe:

§ 3. 6. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 4.

Ustawa o pomocy społecznej, do której odsyła rozporządzenie, precyzuje, że chodzi m. in. o rodziny wielodzietne:

art. 7 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu

pkt 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

Rząd ograniczył liczbę dzieci które mogą skorzystać z programu poza kryterium dochodowym (poza uczniami niepełnosprawnymi otrzymującymi refundację w oparciu o inną część przepisów) do 5% uczniów, z ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej i II klasy szkół ponadgimnazjalnych, w całej gminie. Zaś ostateczna decyzja o przyznaniu refundacji została pozostawiona do uznania dyrekcji szkoły.

Aby uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 należy złożyć wniosek oraz uzasadnienie (w którym trzeba napisać, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 pkt. 8, prosimy o pomoc jako rodzina wielodzietna). Niezbędny będzie także rachunek. Jak informuje MEN ,,dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu''. Jeśli ubiegamy się o refundację bez względu na kryterium dochodowe nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodzie. Gminy wymagają zwykle składania wniosków na formularzach przygotowanych lokalnie w urzędach. Prawo pozwala jednak na składanie również wniosków przygotowanych samodzielnie.

Termin składania wniosków jest inny w każdej gminie. O terminy składania podań należy dowiadywać się w lokalnym wydziale oświaty, lub na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły. Samorządy potrafią wyznaczać bardzo wczesne terminy np. w sierpniu jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W Warszawie deadline wyznaczono na 10 września 2013 roku.

Pieniądze wypłaca dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot.

Kwoty dofinansowania zależą od klasy, do której będzie uczęszczało nasze dziecko. Próżno szukać jakiejś logiki w tym dlaczego refundacja należy się uczniowi klasy V podstawówki, a uczeń klasy IV tej samej szkoły nie ma na co liczyć. Pozostanie to tajemnicą kreatora jeszcze jednej mądrej ustawy wyprodukowanej w trosce o edukację naszych dzieci przez „niepisiorskich” urzędników.

WYPRAWKA DLA RODZINY O NISKICH DOCHODACH

 

limit dochodu (netto

na osobę w rodzinie)

wysokość dofinansowania

uczeń klasy I szkoły podstawowej

539 zł

do 225 zł

uczeń klasy II lub III szkoły podstawowej

456 zł

do 225 zł

uczeń klasy V szkoły podstawowej

456 zł

do 325 zł

uczeń klasy II szkoły zawodowej

456 zł

do 390 zł

uczeń klasy II liceum lub technikum

456 zł

do 445 zł

WYPRAWKA DLA RODZINY WIELODZIETNEJ (CO NAJMNIEJ 3 DZIECI)

 

limit dochodu (netto

na osobę w rodzinie)

wysokość dofinansowania

uczeń klasy I-III szkoły podstawowej

nie dotyczy

do 225 zł

uczeń klasy V szkoły podstawowej

nie dotyczy

do 325 zł

uczeń klasy II szkoły zawodowej

nie dotyczy

do 390 zł

uczeń klasy II liceum lub technikum

nie dotyczy

do 445 zł

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży. Dla nich niezależnie od limitu dochodu wysokość refundacji w zależności od niepełnosprawności oraz klasy będzie wynosiła od 225 do 770 zł.

W tym roku  programem będą także objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w szkołach o profilach artystycznych: klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zakupów w naszym wSklepiku.pl!

Znajdziesz tam szeroką ofertę podręczników szkolnych i lektur w bardzo atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy!

 

 

Powiązane tematy

Komentarze