Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Szkockie problemy funta

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 8 września 2014, 12:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Na pocz?tek tygodnia EUR/USD utrzymuje pozycj? sprzed weekendu, tj. poni?ej 1,30. EUR/PLN jest ci?gni?ty poni?ej 4,18. Uwag? przyci?ga s?aby funt z nowymi tegorocznymi minimami GBP/USD ? 1,6163.

Przecena funta zwi?zana jest z weekendowymi sonda?ami, kt?re po raz pierwszy wskazuj? na zwyci?stwo szkockich separatyst?w. Presja na brytyjskiej walucie utrzymuje si? ju? od kilku tygodni, ale dopiero teraz sonda?e uwiarygodni?y ryzyko, ?e Szkocja mo?e si? od??czy? od Wielkiej Brytanii. Badanie o?rodka YouGov wskaza?o na niewielk? (51 proc.) przewag? zwolennik?w separacji, cho? trzeba zwr?ci? uwag?, ?e w?r?d ankietowanych wyst?powa?a nadreprezentacja ludzi m?odych, z kolei bardziej wywa?ony sonda? o?rodka Panelbase wci?? daje zwyci?stwo przeciwnik?w od??czenia Szkocji (52:48). Mimo tego, do g?osowania pozosta?y jeszcze dwa tygodnie (18 wrze?nia), co oznacza, ?e funt mo?e by? jeszcze kilka razy ?bombardowany? kolejnymi wiadomo?ciami. Zak?adaj?c jednak, ?e wynik referendum b?dzie zgodny z wi?kszo?ci? sonda?y (NIE dla separacji), w notowaniach funta wobec euro i dolara buduje si? baza do odbicia pod tzw. ?rajd ulgi?. Najmocniej mo?e to by? widoczne na kursie EUR/GBP, gdzie kwestia szkockiego referendum zaburzy?a dodatni? korelacj? z dyferencja?em kr?tkoterminowych st?p procentowych (czyli z r??nic? w ocenie przysz?ej ?cie?ki polityki monetarnej ECB i Banku Anglii).

Reszta dnia spokojna

Rewelacje na funcie to szczyt atrakcji w poniedzia?kowym handlu. Dzi? w kalendarium widnieje jedynie indeks nastroj?w Sentix ze strefy euro (10:30), gdzie kontynuacja spadk?w (prog. 1, poprz. 2,77) nie powinna dziwi?. Jest to jednak publikacja trzeciej kategorii z niemal ?adnym wp?ywem na notowania euro. Stabilizacja EUR/USD z braku ?wie?ych impuls?w mo?e przynie?? techniczne odreagowanie ostatnich spadk?w, cho? strefa 1,2980-1,3050 stanowi solidny op?r.

Je?li chodzi o z?otego, po pi?tkowych danych z rynku pracy USA os?abn?? powinny oczekiwania na zacie?nianie monetarne Fed, co nale?y traktowa? jako kolejny argument za podtrzymaniem apetytu na aktywa rynk?w wschodz?cych.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze