Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Burza po FED

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano: 10 września 2014, 10:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Wywo?ana poniedzia?kowym raportem Fed burza na rynku walutowym dalej trwa, podnosz?c zmienno?? na forexie do p??rocznych szczyt?w. Dolar pokazuje si?? wzgl?dem walut G10 i rynk?w wschodz?cych, cho? przy obecnym poziomie wykupienia dalsze wzrosty s? coraz trudniejsze.

Okres marazmu na rynku walutowym, jaki utrzymywa? si? przez ostatni trzy miesi?ce, do?? bole?nie uleg? zako?czeniu. Deutsche Bank FX Volatility Index, mierz?cy zmienno?? na rynku walutowym, od pocz?tku wrze?nia skoczy? o 32 proc. do poziomu 7,73, najwy?ej do lutego. Skok jest pok?osiem trwaj?cych od poniedzia?ku zmian w wycenie oczekiwa? ?cie?ki podwy?ek st?p procentowych Fed (dla przypomnienia, zdaniem oddzia?u Fed w San Francisco rynek nie w pe?ni dyskontuje tempo podwy?ek). Przy tak klarownym impulsie do aprecjacji dolara nie dziwi? straty pozosta?ych walut z grona G10, a tak?e rynk?w wschodz?cych. Od pocz?tku tygodnia najmocniej traci dolar australijski (-2,5 proc.), kt?ry dzi? w nocy dodatkowo zosta? os?abiony przez rozczarowuj?cy odczyt indeksu zaufania konsument?w (spadek o 4,6 proc. m/m). W uniwersum emerging markets najwi?kszej przecenie uleg?y rand po?udniowoafryka?ski ( -2,6 proc.) i lira turecka (-2,3 proc.). Polski z?oty na tym tle wypada relatywnie dobrze (-0,9 proc.), cho? presja poda?owa dalej si? utrzymuje.

Pole do dalszej aprecjacji coraz mniejsze

Ka?dy kolejny dzie? utrzymywania si? dominacji dolara b?dzie zwi?ksza? ryzyko kr?tkoterminowej realizacji zysk?w. Indeks si?y wzgl?dnej (RSI, 14 dni), mierz?cy poziom wykupienia/wyprzedania danej waluty, na EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY osi?ga ju? graniczne warto?ci na niekorzy?? dolara. W przypadku AUD/USD, USD/TRY, USD/MXN sytuacja wygl?da troch? lepiej, co wyja?nia, dlaczego ostatnie 24 godziny przynios?y silniejsze ruchy na tych parach. Tylko ?e bez wyra?nego negatywnego impulsu dla dolara, trudno oczekiwa? gwa?townego zwrotu. Potencjalny sygna? mo?e da? posiedzenie FOMC, gdzie prezes Fed mo?e chcie? ostudzi? rynkowe oczekiwania. Ale to dopiero za tydzie?.

Dzisiejsze kalendarium nie przemawia za wyra?na zmian? obrazu rynku. Za nami ju? zwykle przechodz?ce bez echa odczyty produkcji przemys?owej z Francji i Hiszpanii. Dane o zapasach hurtownik?w z USA (16:00) podobnie nie powinny skupi? uwagi. Pozycj? dnia jest decyzja w sprawie st?p procentowych banku centralnego Nowej Zelandii, gdzie oczkuje si? braku zmian. Na konferencji po posiedzeniu bank zapewne zwr?ci uwag? na ?nieuzasadnion?? si?? dolara nowozelandzkiego, cho? bez zasugerowania przej?cia do luzowania w najbli?szych miesi?cach. Jednak pozytywny wyd?wi?k stanowiska zapewne zostanie zbilansowany przez niepewno?? o wynik zbli?aj?cych si? wybor?w ? ostatnie sonda?e pokazuj? spadek poparcia dla partii rz?dz?cej.

tytuł

Powiązane tematy

Komentarze