Analizy

www.sxc.hu
www.sxc.hu

DM TMS Brokers: Trzy pytania

źródło: Konrad Białas, Departament Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

  • Opublikowano · 1 października 2014, 15:09

  • 0
  • Tagi: akcje biznes DM TMS giełda gospodarka handel rynki
  • Powiększ tekst

Nowe, tegoroczne maksima USD wobec EUR, JPY i AUD i rekordowe do?ki cen surowc?w jasno pokazuj?, ?e ameryka?ska waluta jest jedynym aktywem, kt?re inwestorzy obecnie s? ch?tni kupowa?.

Brutaln? prawd? dotycz?c? zmian na rynku w ci?gu ostatniej doby jest, ?e inwestorzy ju? nie potrzebuj? pozytywnych sygna??w z ameryka?skiej gospodarki, a posi?kuj? si? kontrastem mi?dzy perspektywami gospodarki USA a reszt? ?wiata, jaki wyjawia si? w przypadku gorszych danych z innych zak?tk?w globu. Fakt, spadek EUR/USD nast?pi? po nieoczekiwanym spadku inflacji bazowej HICP z Eurolandu (0,7 proc. r/r, prog. 0,9 proc.), a dolar australijski os?abiony zosta? przez s?absze od oczekiwa? dane o sprzeda?y detalicznej (0,1 proc. m/m, prog. 0,4 proc.). Ale ju? presja na wybicie USD/JPY ponad 110, czy zjazd GBP/USD poni?ej 1,62 nie ma ?adnych bezpo?rednich powod?w. Na co osobi?cie lubi? zwraca? uwag?, to zachowanie rynku obligacji skarbowych USA, na kt?rym wczoraj nie by?o wida? silnych skok?w rentowno?ci. Rynek dolara zaczyna troch? ?y? swoim ?yciem, a kupuj?cy s? mocno przekonani, ?e Fed zacznie podnosi? stopy procentowe wcze?niej ni? p??niej. Czy s?usznie? Czy ruch nie jest za silny? I wreszcie czy dynamiczna aprecjacja dolara nie zacznie martwi? Fed w kontek?cie wp?ywu na o?ywienie? Uwa?am, ?e poszukiwanie odpowiedzi na te pytania b?dzie g??wnym motywem dla zmienno?ci w najbli?szych tygodniach. Ale ten tydzie? to pozycjonowanie pod dane z rynku pracy z USA i ECB. To pierwsze ma szanse na silny odczyt jako odreagowanie niskich warto?ci z poprzedniego miesi?ca (ergo, dobrze dla dolara). Z kolei wzgl?dem ECB po wczorajszych danych o inflacji wzros?y oczekiwania na zapowied? dodatkowego luzowania na jutrzejszym posiedzeniu, cho? naszym zdaniem to ma?o prawdopodobne, gdy? bank centralny b?dzie wola? poczeka? na skutki ju? og?oszonych dzia?a? (TLTRO, ABS).

W dzisiejszym kalendarzu uwag? przykuwaj? odczyty indeks?w PMI/ISM dla przemys?u oraz raport ADP. Startujemy o 9:00 z danymi z Polski, gdzie oczekujemy spadku wska?nika do 48,7 z 49 w sierpniu. Ni?szy wynik mo?e ci??y? na z?otym, cho? znacz?ce wybicie EUR/PLN ponad 4,19 jest ma?o prawdopodobne. Finalne odczyty ze strefy euro (mi?dzy 9:15 a 10:00) ju? nie wzbudzaj? tylu emocji, co wst?pne publikacje dwa tygodnie wcze?niej, ale je?li ju? mo?na liczy? na jakie? zaskoczenie, to pr?dzej w d??. Indeks dla Wielkiej Brytanii (10:30) zawsze jest ?ledzony przez rynek funta i ka?de odchylenie od konsensusu (52,7) zostanie odzwierciedlone w notowaniach GBP/USD. O 14:15 mamy raport ADP, kt?ry mo?e by? (cho? nie zawsze jest) dobrym prognostykiem dla rz?dowych danych o zatrudnieniu w pi?tek. Wreszcie indeksy PMI (15:45) i ISM (16:00) powinny by? uwa?nie obserwowane pod k?tem sygna??w o dynamice zatrudnienia. Wczoraj pierwszy pozytywny znak da? raport Chicago PMI, gdzie subindeks zatrudnienia wzr?s? m/m. Podsumowuj?c, pr?by ?apania korekt na dolarze wci?? pozostaj? ryzykown? inwestycj?.

tytuł

Komentarze