Informacje

Fot.wikimedia.org
Fot.wikimedia.org

Dobór kandydatów do rad nadzorczych jest zgodny z konstytucją

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 14 kwietnia 2014, 19:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa dotyczące zasad oraz trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa jest zgodne z konstytucją - orzekł w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny. Wątpliwości w tej sprawie miał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku do TK kwestionował zarządzenie nr 45 z grudnia 2007 r., które reguluje zasady i tryb wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W opinii RPO, zarządzenie to budziło wątpliwości, jeśli chodzi o zgodność z art. 93 ust. 1 i 2 konstytucji. We wniosku RPO wskazywał m.in., że zarządzenie to zostało wydane bez podstawy prawnej. Argumentował, że akty prawa wewnętrznego mogą zostać wydane wyłącznie na podstawie ustawy oraz nie mogą być adresowane do podmiotu, który nie podlega organowi wydającemu te akty.

W poniedziałek TK uznał, że kwestionowane zarządzenie jest zgodne z konstytucją. Jak mówił sprawozdawca składu orzekającego sędzia Stanisław Biernat, treść kwestionowanego aktu prawnego służy realizacji uprawnień Ministra Skarbu Państwa przyznanych na podstawie przepisów ustaw wskazanych jako podstawa prawna tego zarządzenia. "Ustrojodawca przewidział dla zarządzeń, jako aktów prawa wewnętrznego, luźniejszą determinację ustawową, niż w odniesieniu do aktów prawa powszechnie obowiązującego" - wskazał sędzia.

TK stwierdził też, że bezpodstawny jest zarzut naruszenia przez zarządzenie nr 45 art. 93 ust. 1 konstytucji. "Zarządzenie nr 45 wyznacza szereg zadań dla osób znajdujących się w strukturze Ministerstwa Skarbu Państwa, związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym poprzedzającym wskazanie przez ministra Skarbu Państwa kandydatów na członków rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa" - napisano w orzeczeniu TK. Jak mówił sędzia sprawozdawca, przepisy te mają służyć wyłącznie wyłonieniu osób, spośród których szef MSP wybiera członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.

TK stwierdził zarazem, że zarządzenie nr 45, choć zgodne z konstytucją, może budzić pewne wątpliwości. "Trybunał zauważył, że postępowanie kwalifikacyjne dotyczące wyboru kandydatów do innego organu spółek z udziałem Skarbu Państwa - a mianowicie zarządu - regulowane jest aktami prawa powszechnie obowiązującego. Zdaniem Trybunału, ustawodawca powinien rozważyć unormowanie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez ministra Skarbu Państwa w celu wyłonienia kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa również w aktach prawa powszechnie obowiązującego" - mówił Biernat.

Według obowiązujących przepisów wskazanie przez szefa MSP kandydata do rady nadzorczej poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Kandydat do rady powinien przejść postępowanie kwalifikacyjne, odbywające się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze zamieszczane na stronach internetowych MSP. Postępowanie to przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez sekretarza lub podsekretarza stanu, która wyłania kandydatów.

Zgodnie z zarządzeniem nr 45, kandydat ma zgłosić swój udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od ukazania się ogłoszenia o postępowaniu. Zgłoszenie w formie pisemnej powinno wpłynąć do MSP przed upływem tego terminu. Jeśli stanie się to później lub zgłoszenie zawiera braki formalne, wówczas nie jest ono rozpatrywane.

Zarządzenie reguluje też kwestię zakończenia konkursu, wskazując, że publikacja listy na stronie internetowej MSP kończy postępowanie wobec osób, które nie zostały wybrane. Osobom takim nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji o wyborze. Nie są one też informowane o wynikach postępowania.

Tryb postępowania określony w zarządzeniu nr 45 nie obejmuje przypadków, gdy do rady nadzorczej wskazywana jest osoba pozostająca w stosunku pracy z MSP. Ponadto minister został upoważniony do wskazania do rady nadzorczej osoby, która nie uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze