Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

W obronie polskich lasów. Podpisz petycję!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2023, 20:29

  • 1
  • Powiększ tekst

Unia Europejska chce narzucić przepisy, które zniszczą polski przemysł drzewny, osłabią całą gospodarkę narodową i doprowadzą do zubożenia społeczeństwa. Nie ma na to zgody! W tej sprawie została powołana obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród. W Polsce prawo takie przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Wystarczy kliknąć, by pobrać kartę podpisów.

Po zebraniu podpisów, prześlij wypełnioną i podpisaną przez siebie kartę na adres: ul. Gabriela Narutowicza 6/U1, 70-231 Szczecin.

KLIKNIJ: PODPISZ PETYCJĘ

Tak brzmi Rozdział 1a projektowanej ustawy o lasach:

– Polska zachowuje wyłączną kompetencję do ochrony i gospodarowania państwowymi lasami. – Władze są obowiązane do zachowania dziedzictwa narodowego lasów. – Władze nie mogą podejmować działań zmierzających do nadawania Unii Europejskiej kompetencji w zakresie gospodarowania lasami.

Projekt ustawy zakazuje wprowadzania nowych unijnych przepisów. Daje gwarancję polskiego zarządu nad polskimi lasami. Nakazuje rządowi dbać o lasy będące własnością Skarbu Państwa. Zobowiązuje chronić narodowy charakter lasów. Uznaje wszystkie lasy Skarbu Państwa za dobro wspólne. Zapewnia każdemu dostęp do wszystkich terenów leśnych. Uniemożliwia prywatyzację polskich lasów. Chroni przed niekontrolowaną wycinką.

TU SIĘ DOWIESZ WIĘCEJ: NIE ODDAMY POLSKICH LASÓW!

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 proc. obecnie (według danych Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2021 r. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich ok. 65 proc. gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Obecnie 49,4 proc. powierzchni lasów zajmują siedliska borowe. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane (ok. 50,6 proc.). W obu grupach wyróżnia się dodatkowo siedliska wyżynne, zajmujące łącznie 5,7 proc. powierzchni lasów, i siedliska górskie, występujące na 7 proc. powierzchni.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Według Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów sosna rośnie na 63 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na ok. 55 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2020 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 proc. do ok. 30 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat, jest coraz więcej drzew liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do ponad 2,1 mln ha w 2020 roku.

Drzewostany powyżej 81 lat zajmują w lasach zarządzanych przez LP 26,6 proc. powierzchni, a w lasach prywatnych 12,5 proc. Natomiast udział powierzchni niezalesionej w lasach prywatnych wynosi 4,6 proc., a w lasach zarządzanych przez PGL LP 2,5 proc.

RO

Powiązane tematy

Komentarze