Informacje

Fot. Fratria
Fot. Fratria

Wielkie zmiany w służbach podatkowych. Powstanie Krajowa Administracja Skarbowa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 grudnia 2016, 09:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostaną 1 marca 2017 r. skonsolidowane i przekształcone w Krajową Administrację Skarbową - przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o KAS oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy.

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji: dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, ma zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

W ramach KAS zostanie wyodrębniona Służba Celno-Skarbowa, będąca jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Aktualnie administracja podatkowa i celna jest zorganizowana jako struktura rozproszona w postaci trzech niezależnych pionów: administracji podatkowej (izby skarbowe i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby celne i urzędy celne oraz oddziały celne) oraz kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej). Organizacja tej struktury jest dotychczas uregulowana w odrębnych ustawach: o urzędach i izbach skarbowych, o Służbie Celnej, o kontroli skarbowej oraz o administracji podatkowej - wyjaśniono.

Zgodnie z ustawą szefem KAS, podlegającym ministrowi finansów, będzie wiceminister finansów powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów. Szef KAS będzie realizował zadania, które obecnie wykonuje szef Służby Celnej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także dotychczasowe zadania ministra finansów, w szczególności w zakresie nadzoru nad administracją podatkową.

Ustawa przewiduje powstanie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego w systemie teleinformatycznym, który ma służyć w szczególności gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych związanych z obowiązkami podatkowymi i celnymi.

W skład KAS mają wchodzić: komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra finansów; Krajowa Informacja Skarbowa; izby administracji skarbowej; urzędy skarbowe; urzędy celno-skarbowe; Krajowa Szkoła Skarbowości; Centrum Informatyki KAS.

Ponadto, jak wskazano w komunikacie, ustawa zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zasad prowadzenia przez organy KAS kontroli celno-skarbowej. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej będzie następowało z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia takiej kontroli udzielonego kontrolującemu.

W nowych przepisach zawarto również szczegółowe regulacje dotyczące zasad przeprowadzania przez organy KAS audytu oraz czynności audytowych oraz regulacje dotyczące szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Ustawa "Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej" określa m.in. termin wejścia w życie ustawy o KAS na 1 marca 2017 r. Wprowadza też zmiany w zakresie dotyczącym 156 ustaw.

W zakresie przepisów przejściowych ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące zasad dalszego zatrudniania pracowników w KAS oraz dalszego pozostawania w służbie funkcjonariuszy. Ustawa stanowi, iż pracownicy zatrudnieni dotychczas w izbach skarbowych stają się pracownikami zatrudnionymi w izbach administracji skarbowej. Natomiast pracownicy zatrudnieni w izbach celnych lub urzędach kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych lub komórkach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych stają się odpowiednio pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej - wyjaśniono.

Wskazano, że pracownicy i funkcjonariusze zachowają ciągłość pracy; ponadto, do 28 lutego 2017 r. otrzymają pisemną informację o miejscu wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ulega ono zmianie.

Ustawa równocześnie stanowi, iż stosunki pracy osób zatrudnionych w jednostkach KAS wygasają z dniem 31 sierpnia 2017 r., jeżeli osoby te w terminie do dnia 31 maja 2017 r. nie otrzymają pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby. Stosunki zatrudnienia lub pełnienia służby ww. osób wygasają ponadto po upływie 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoby te złożyły oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia lub pełnienia służby - wyjaśnia Kancelaria Prezydenta.

Dodano, że wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza traktuje się jako zwolnienie go ze służby. Regulacje powyższe nie będą stosowane do urzędników służby cywilnej, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o służbie cywilnej.

Powiązane tematy

Komentarze