Informacje

NASZ WYWIAD: Rozmowa z szefem Krajowej Administracji Skarbowej wiceministrem finansów Marianem Banasiem

br

  • Opublikowano: 6 kwietnia 2017, 17:06

  • 30
  • Powiększ tekst

1 marca weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Wraz z nią doszło do konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Jak będzie wyglądać wymiana informacji między służbami związanymi z administracją skarbową do czasu zakończenia procesu ich konsolidowania. Dotychczas, jak wynikało z toku prac nad zmianami w służbach podległych „fiskusowi”, służby te działają w modelu rozproszonym; każda z nich ma niezależne systemy informatyczne, bazy danych są rozproszone i nie ma bieżącej wymiany informacji między nimi?

Sekretarz stanu w ministerstwie finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś: Ministerstwo Finansów realizuje system pod nazwą Fundament Danych. Jego zadaniem będzie skonsolidowanie w jednym miejscu danych ze wszystkich systemów informatycznych posiadających istotne informacje i udostępnienie ich w jednym miejscu do wykorzystania dla systemów, które wymagają dostępu do tych zasobów informacyjnych.

Kiedy można oczekiwać finału konsolidacji służb administracji skarbowej. Kiedy KAS stanie się w pełni jednolitą administracją skarbową?

M.B. Konsolidacja administracji skarbowej nastąpiła 1 marca czyli z dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa stała się swoistą "konstytucją", która określa fundamenty funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej będącą podstawą do wypracowania, w oparciu o najlepsze i nowoczesne doświadczenia międzynarodowe, optymalnych rozwiązań organizacyjno - systemowych, w których zarówno interesy państwa jak i obywatela stają się priorytetem.

Należy przy tym zauważyć, że radykalna zmiana nie nastąpi z dnia na dzień, gdyż transformacja organizacji jest procesem ciągłym. Stąd też, w pierwszym etapie wdrożenia konsolidacji najistotniejszym zadaniem było zapewnienie ciągłości działania organizacji czyli sprawności obsługi podatnika i przedsiębiorcy oraz realizacji zadań wykonywanych dotychczas przez trzy odrębne służby (Administrację Podatkową, Kontrolę Skarbową i Służbę Celną), w szczególności poprzez określenie i wdrożenie jednolitych struktur organizacyjnych na poziomie regionalnym. Obecnie, oprócz prac stabilizujących procesy obsługi podatnika i przedsiębiorcy, trwają prace nad optymalizacją obsługi procesów podstawowych, w tym m.in. centralizacji systemów informatycznych, co pozwoli wzmocnić zdolność organizacji do realizacji zadań ustawowych.

Jakich efektów spodziewa się resort finansów po wprowadzonych zmianach w „skarbówce”, mam na myśli skutki uszczelnienia systemu podatkowego, efektywność ścigania przestępczości skarbowej czy też – to o czym stale wspomina wicepremier Morawiecki – poprawę ściągalności VAT?”

M.B. Krajowa Administracja Skarbowa w swoich założeniach zawiera rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności poboru należności podatkowych i celnych, a tym samym do zahamowania wzrostu zaległości podatkowych. Zaproponowany w ustawie o KAS model administracji skarbowej stwarza większe możliwości niż dotychczasowe uszczelnienie systemu podatkowego. Prawidłowe wprowadzenie w życie tych rozwiązań z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności i skuteczności wywiązywania się przez podatników z zobowiązań podatkowych, w tym także z tytułu podatku od towarów i usług.

Wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, efektywniejsze ściganie przestępczości skarbowej oraz poprawę ściągalności VAT a w konsekwencji wyeliminowanie z obrotu gospodarczego transakcji dokonywanych przez nierzetelne podmioty, jak również zdyscyplinowanie tych podmiotów gospodarczych, które nie wykonują prawidłowo swoich obowiązków podatkowych.

Czy przyjęto już wszystkie rozporządzenia konieczne do funkcjonowania służb administracji skarbowej?

M.B. Wraz z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej weszły w życie wszystkie akty wykonawcze, które na podstawie tej ustawy musiały być ogłoszone i zacząć obowiązywać od 1 marca 2017 r. Jednocześnie dzięki rozwiązaniu wprowadzonemu w art. 256 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej zachowano w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy o Służbie Celnej i ustawy o kontroli skarbowej. Akty te zachowują moc nie dłużej niż przez 12 miesięcy albo 3 lata licząc od 1 marca 2017 r. i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. Przez 12 miesięcy zachowuje moc 7 rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej oraz 33 rozporządzenia wydane na podstawy ustawy o Służby Celnej. Ponadto przez 3 lata zachowuje moc 1 rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o kontroli skarbowej oraz 7 rozporządzeń wydanych na podstawy ustawy o Służby Celnej.

Jak - po zmianach – ma wyglądać od strony formalnej sposób składania wniosków przez przedsiębiorców o interpretację podatkową. Do kogo mają się zwracać w razie wątpliwości dotyczących zdarzenia podatkowego. Jaki tryb postępowania został przyjęty w sprawach spornych?

M.B. Nowe regulacje zmieniły organizację służb celno-skarbowych, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej od 1 marca 2017 r. jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w przepisach Ordynacji podatkowej. Dlatego od tego dnia interpretacji indywidualnych nie wydają już dyrektorzy izb skarbowych.

Oznacza to, że podatnicy zainteresowani wyjaśnieniem ich sytuacji podatkowej powinni kierować wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsku – Białej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r.

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nadal wynosi 40 zł. Kwotę tę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej wskazany we wzorze wniosku.

Na interpretacje wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przysługuje prawo do wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem w oparciu o przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podatnik, dla którego została wydana interpretacja wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę – zgodnie z rozporządzaniem Prezydenta RP z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych sprawa z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Skargi na interpretacje wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej są wnoszone za pośrednictwem tego organu na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej planowane są zwolnienia w poszczególnych służbach, działających dotychczas odrębnie np. służbie celnej i jak będą wyglądać nowe struktury po połączeniu administracji skarbowej ze służbą celną?

M.B. Krajowa Administracja Skarbowa została powołana w miejsce poprzednio funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, i jest podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Wszyscy pracownicy oraz funkcjonariusze celni przeszli do pracy w jednostkach organizacyjnych KAS. W terminie do 31 maja 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorzy izb administracji skarbowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, złożą odpowiednio pracownikom oraz funkcjonariuszom, pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby. Powierzanie zadań poszczególnym osobom, zatrudnionym dotychczas w urzędach kontroli skarbowej, w administracji podatkowej oraz Służbie Celnej będzie następowało w oparciu o potrzeby jednostek KAS oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia tych osób tak, aby zbudować nowoczesną, jednolitą, a przede wszystkim skuteczną służbę. W jednostkach organizacyjnych KAS będzie mogła być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Ustawa o KAS wskazuje katalog zadań, które mogą wykonywać wyłącznie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. I tylko w tym zakresie status funkcjonariusza jest niezbędny. Krajowa Administracja Skarbowa liczy obecnie około 65.000 pracowników i funkcjonariuszy. Planuje się, że w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej w Służbie Celno-Skarbowej będzie ponad 10.000 funkcjonariuszy. Szeregi Służby Celno-Skarbowej zasilą, w przeważającej części, dotychczasowi funkcjonariusze Służby Celnej, ale również pracownicy wywiadu skarbowego. Za organizację pracy urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych odpowiadają właściwi dyrektorzy izb administracji skarbowej, którzy winni zabezpieczyć płynną realizację zadań we wszystkich podległych jednostkach, w tym również na przejściach granicznych.

W skład Krajowej Administracji Skarbowej wchodzą: komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów, izby administracji skarbowej, Krajowa Informacja Skarbowa, urzędy skarbowe urzędy celno-skarbowe oraz Krajowa Szkoła Skarbowości

Powiązane tematy

Komentarze