Informacje

KNF: Otoczenie makroekonomiczne sprzyja sektorowi bankowemu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 11 sierpnia 2017, 14:40

    Aktualizacja · 11 sierpnia 2017, 15:21

  • 0
  • Tagi: 500+ banki finanse KNF makroekonomia PKB
  • Powiększ tekst

Otoczenie makroekonomiczne - w tym przyspieszenie wzrostu PKB w I kw. br., poprawa nastrojów konsumentów i na rynku pracy - sprzyja sektorowi bankowego, jednak szereg źródeł niepewności i potencjalnego ryzyka znajduje się zarówno w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, jak i w kraju (zmiany o charakterze regulacyjnym), uważa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Obserwowane w I kwartale przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki przekłada się na dalszą poprawę sytuacji i nastrojów przedsiębiorstw, poprawę na rynku pracy (rekordowo niska stopa bezrobocia) oraz poprawę sytuacji gospodarstw domowych i nastrojów konsumentów, które kształtują się na rekordowo wysokim poziomie (istotną rolę odgrywa też Program "Rodzina 500+", który znacząco zwiększył dochody części gospodarstw domowych). Tym samym można uznać, że otoczenie makroekonomiczne sprzyja rozwojowi sektora bankowego - czytamy w "Informacji o sytuacji banków w I kwartale 2017 r."

Komisja zwróciła jednak uwagę, że w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki znajduje się szereg źródeł niepewności i potencjalnego ryzyka, które mogą wpływać niekorzystnie na polską gospodarkę, a w konsekwencji i sytuację sektora bankowego.

Źródłem niepewności i potencjalnego ryzyka są również zmiany o charakterze regulacyjnym, które mogą oddziaływać tak pozytywnie, jak i negatywnie na sytuację gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz banków. Wydaje się jednak, że w przypadku większości tych czynników banki mają możliwość adaptacji, w krótkim lub średnim okresie - czytamy dalej.

Oceniając sytuację sektora po I kw. br. KNF stwierdziła, że "sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra".

Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej zmniejszyła się z 199,3 mld zł na koniec ub.r. do 194,1 mld zł na koniec marca br., a współczynnik płynności krótkoterminowej z 1,62 do 1,52, ale nadal znacznie przekraczał wymagane minimum określone na poziomie 1,00). Jednocześnie wszystkie banki spełniały obowiązującą normę LCR na poziomie 80 proc. (w przypadku banków spółdzielczych występowała grupa banków, która nie spełniała wymaganej normy na poziomie jednostkowym, ale były one członkami IPS i miały zgodę KNF na stosowanie grupowej normy LCR, która była spełniona) - czytamy dalej w raporcie.

Nadal utrzymuje się nadwyżka depozytów nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec marca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 96,7 proc.).

Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania - wskazała Komisja.

Zrealizowany przez sektor bankowy w I kwartale br. wynik finansowy netto okazał się niższy niż o 12 proc. r/r - wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 2.818 mln zł; pogorszenie wyników odnotowano w 217 podmiotach skupiających 56,8 proc. aktywów sektora; 17 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 197 mln zł), podano też w materiale.

Obniżenie wyniku finansowego netto nastąpiło na skutek zmniejszenia pozostałego wyniku działalności bankowej oraz salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wzrostu kosztów działania oraz zwiększenia obowiązkowych obciążeń. W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost wyniku odsetkowego, wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz obniżenie ujemnego salda odpisów i rezerw - tłumaczyła Komisja.

W I kwartale br. odnotowano poprawę wyniku działalności bankowej sektora bankowego (o 558 mln zł; 3,9 proc.), co nastąpiło dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego (o 933 mln zł; 10,1 proc.), który osiągnął rekordowy poziom w historii oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 259 mln zł; 8,3 proc.), przy jednoczesnym obniżeniu wyniku z pozostałej działalności bankowej (634 mln zł; 33,8 proc.).

Poprawa wyniku odsetkowego nastąpiła dzięki dokonanym w ostatnich kwartałach zmianom w polityce depozytowokredytowej polegającym na obniżeniu oprocentowania depozytów, przy jednoczesnym podniesieniu oprocentowania części kredytów. W rezultacie odnotowano wzrost przychodów odsetkowych (o 744 mln zł; 5,6 proc.), przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów odsetkowych (189 mln zł; 4,6 proc.) - czytamy dalej.

Wzrost kosztów działania (o 838 mln zł; 10,8 proc.) wynikał głównie ze wzrostu wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) (o 556 mln zł; 97,1 proc.), w związku z rozliczeniem przez część banków w kosztach I kwartału całości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Dodatkowym czynnikiem wzrostu kosztów było uchwalenie w ub.r. ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, która w bieżącym roku objęła cały okres I kwartału, podczas gdy roku ubiegłym jedynie luty i marzec (w rezultacie w I kwartale br. banki zapłaciły podatek w łącznej wysokości 898 mln zł, podczas gdy w ub.r. w kwocie 570 mln zł), wskazała KNF.

Jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna. W I kwartale br. odnotowano zmniejszenie stanu kredytów zagrożonych (o 1 mld zł, tj. o 1,4 proc.), ale po części był to efekt zmiany zasad rachunkowości z PSR na MSR/MSSF w jednym z banków, co skutkowało wyłączeniem z kategorii zagrożone części portfela kredytowego. Obniżenie stanu kredytów zagrożonych w połączeniu ze wzrostem portfela kredytowego doprowadziło do zmniejszenia udziału kredytów zagrożonych (z 6,1 proc. na koniec ub.r. do 6,0 proc. na koniec marca br.) - czytamy także w materiale.

Zmniejszenie stanu kredytów ze stwierdzoną utratą wartości odnotowano w portfelu kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych, a nieznaczny wzrost w portfelu kredytów konsumpcyjnych i pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych. Jakość kredytów dla sektora finansowego i budżetowego pozostawała wysoka (udział kredytów zagrożonych w tych portfelach był marginalny).

W I kwartale br. odnotowano nieznaczny spadek stanu zagrożonych kredytów mieszkaniowych (o 0,1 mld zł, tj. o 0,1 proc.), ale w związku ze zmniejszeniem nominalnej wartości całego portfela ich udział w portfelu nie uległ zmianie (2,9 proc.). W okresie tym odnotowano też spadek stanu kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni (o 0,2 mld zł), ale ich udział w portfelu również pozostał stabilny (2,8 proc.) - napisano także w raporcie.

Na podst. ISBnews

Komentarze