Informacje

Rosnące PKB sprzyja bankom

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 października 2017, 15:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Sytuacja sektora bankowego w I półroczu 2017 r. pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki i dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

W I półroczu 2017 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz środowisko niskich stóp procentowych - czytamy w „Raporcie o sytuacji banków w I półroczu 2017 r.”.

W I półroczu br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 175,5 mld zł na koniec ub.r. do 183,0 mld zł na koniec czerwca br., tj. o 4,3 proc.; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 16,1 proc. do 17,0 proc., a łączny współczynnik kapitałowy z 17,7 proc. do 18,5 proc.), podał Urząd.

Na koniec czerwca br. 5 banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (1 w zakresie funduszy własnych i współczynników kapitałowych, a 4 tylko w zakresie współczynników kapitałowych), przy czym ich łączny udział w aktywach sektora bankowego był marginalny (0,3 proc.). Pomimo, że liczba i udział banków nie spełniających wymagań regulacyjnych była niewielka, to sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny - czytamy dalej w raporcie.

Pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co dla części banków może stanowić istotne wyzwanie w sytuacji obserwowanego obniżenia zyskowności sektora bankowego, wskazano także w materiale.

Ponadto, banki muszą liczyć się z aktualizacją zaleceń w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych hipotecznie; podwyższeniem wagi ryzyka do 150 proc. dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika oraz nałożeniem bufora ryzyka systemowego w wysokości 3 proc. z zastosowaniem do wszystkich ekspozycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podkreślono w raporcie.

Według UKNF, sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra. Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej zmniejszyła się z 198,9 mld zł na koniec ub.r. do 179,1 mld zł na koniec czerwca br., a współczynnik płynności krótkoterminowej z 1,62 do 1,50, ale nadal znacznie przekraczał wymagane minimum określone na poziomie 1,00).

Jednocześnie wszystkie banki spełniały obowiązującą normę LCR na poziomie 80% (w przypadku banków spółdzielczych występowała grupa banków, która nie spełniała wymaganej normy na poziomie jednostkowym, ale były one członkami IPS i miały zgodę KNF na stosowanie grupowej normy LCR, która była spełniona) - napisano w dokumencie.

Nadal utrzymuje się nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec czerwca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 97,9 proc.), podano też w raporcie.

Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania - podkreślił UKNF.

Urząd zwrócił też uwagę na znaczne obniżenie wyników na skutek zawyżenia ubiegłorocznej bazy statystycznej (sprzedaż udziałów w Visa Europe), rozliczenia przez część banków całości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków oraz dodatkowego miesiąca objętego podatkiem od aktywów).

Zrealizowany przez sektor bankowy w I półroczu br. wynik finansowy netto okazał się znacznie niższy niż w analogicznym okresie ub.r. (wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 6.867 mln zł i był o 1.454 mln zł, tj. o 17,5 proc. niższy niż w analogicznym okresie ub.r.; pogorszenie wyników odnotowano w 189 podmiotach skupiających 80,6 proc. aktywów sektora; 15 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 240 mln zł) - czytamy dalej.

UKNF podkreślił też, że po raz pierwszy od 1999 r. udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego był wyższy od udziału inwestorów zagranicznych.

W związku ze sfinalizowaniem w czerwcu br. przejęcia kontroli nad Bankiem Pekao przez kapitał polski (PZU SA i PFR SA) doszło do zasadniczej zmiany struktury własnościowej sektora bankowego. W rezultacie po raz pierwszy od 1999 r. udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego był wyższy od udziału inwestorów zagranicznych i na koniec czerwca br. wynosił 54,6 proc. (wobec 43,4 proc. na koniec ub.r.) - napisano w raporcie.

Poziom koncentracji nie uległ istotnej zmianie (udział 10-ciu największych banków w aktywach sektora marginalnie wzrósł i na koniec czerwca br. wynosił 70,6 proc., choć ich udział w kredytach dla sektora niefinansowego oraz w depozytach sektora niefinansowego marginalnie się obniżył do odpowiednio 69,9 proc. i 74,6 proc.), podał także Urząd.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze