Informacje

Fot. archiwum
Fot. archiwum

Lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 maja 2013, 20:39

  • 0
  • Powiększ tekst

Wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej przewiduje projekt noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

We wtorek założenia do tego projektu przyjęła Rada Ministrów.

Według resortu pracy i polityki społecznej zmiana ta ma na celu poprawę efektywności procesu obsługi zaświadczeń lekarskich, skrócenie czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia przez lekarzy oraz zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń lekarskich. Dzięki temu nie będzie też obowiązku przechowywania przez wystawiającego drugiej kopii zaświadczeń przez wymagane ustawowo trzy lata.

W myśl projektowanych przepisów e-zwolnienia będą również dostarczane do ZUS oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Według MPiPS dzięki systemowi zwiększy się możliwość przeprowadzania kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnień, zwłaszcza tych krótkoterminowych.

Wprowadzone zostaną również przepisy umożliwiające zmniejszenie wysokości opłaty za udostępnienie komornikom sądowym w formie elektronicznej danych gromadzonych na kontach ubezpieczonych. Ma to uprościć proces obsługi zapytań o dane dotyczące dłużnika i jego majątku. Automatyzacja przekazywania dokumentacji przez komorników sądowych, ich rejestracja w systemie oraz przekazywanie odpowiedzi i rachunków elektronicznie ma doprowadzić do skrócenia czasu obsługi wniosków komorniczych i obniżenia kosztów.

W myśl założeń lekarze będą mieli bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia niezdolności do pracy z powodu choroby. Lekarze, posiadając na swoim profilu informacyjnym dostęp do ww. danych, będą wpisywać informacje o stanie pacjenta, np. kod choroby czy okres niezdolności do pracy. Wystawione zwolnienie będzie przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Obok e-zwolnienia przesyłanego elektronicznie do ZUS, pacjent będzie mógł otrzymać kopię zaświadczenia (wydruk e-zwolnienia) zaopatrzoną w podpis i pieczątkę lekarza. Kopia będzie sporządzana na prośbę pacjenta, np. w przypadkach, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego, na który ZUS ma przekazywać otrzymane zwolnienie.

W projekcie ustawy zostaną określone sytuacje dotyczące wystawiania zwolnienia w postaci pisemnej, np. podczas wizyt domowych u pacjentów i braku dostępu do internetu. Blankiety zwolnień lekarz wydrukuje ze swojego profilu. Zakłada się, że blankiety te będą rejestrowane przez system. Okres przechowywania przez ZUS zaświadczeń lekarskich zostanie określony na 3 lata.

Płatnicy składek zostaną zobowiązani do utworzenia profilu informacyjnego za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS. Dzięki temu będą mieć dostęp do e-zwolnień swoich pracowników. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć płatników zatrudniających do pięciu osób. To właśnie tym pracodawcom muszą być dostarczone kopie zwolnień w terminie do 7 dni.

Zmiany obejmą również zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku liczonej od deklarowanej podstawy wymiaru składek w przypadku zwolnienia krótszego niż 12 miesięcy. "W założeniach proponowane jest uśrednienie podstawy wymiaru składki, a w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki" - poinformowało CIR.

Założenia do projektu przewidują także zmiany dotyczące zasiłku opiekuńczego. "Zniesiony będzie obowiązek pozostawania ubezpieczonego w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem, jeśli poród, choroba czy pobyt w szpitalu uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 8" - podało CIR.

PAP

Powiązane tematy

Komentarze