Informacje

WARSZAWA SEJM POSIEDZENIE / autor: PAP/Marcin Obara
WARSZAWA SEJM POSIEDZENIE / autor: PAP/Marcin Obara

Sejm przyjął budżet na 2018 rok

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 11 stycznia 2018, 18:58

    Aktualizacja · 11 stycznia 2018, 19:29

  • 4
  • Tagi: 500 Plus biznes budżet budżet 2018 deficyt dochody finanse gospodarka inwestycje Mieszkanie Plus polityka wydatki
  • Powiększ tekst

Sejm przyjął budżet na 2018 rok, podała Kancelaria Sejmu na Twitterze. Ustawa trafi teraz do Senatu

Sejm uchwalił w czwartek budżet na 2018 r. z deficytem nieprzekraczającym 41,5 mld zł. Z rozpatrzonych około 400 poprawek przegłosowano kilkadziesiąt przygotowanych przez PiS i jedną ponadpartyjną - podpisaną przez przedstawicieli wszystkich klubów. Za uchwaleniem budżetu z poprawkami głosowało 240 posłów, przeciw było 189, a dwóch wstrzymało się od głosu. Głosowanie ustawy budżetowej trwało z przerwą ok. 6,5 godzin.

W 2018 roku dokonujemy przełomu po stronie podatkowej i dzięki temu zaplanowane deficyty są najniższe w historii ostatnich 28 lat. Jednocześnie możemy mieć środki na całą politykę społeczną, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, podnosimy nasze wydatki we wszystkich istotnych obszarach - powiedział premier Mateusz Morawiecki po uchwaleniu w czwartek przez Sejm ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dziś Sejm głosował poprawki. Na wniosek posłów wszystkich klubów kwota 1,2 mln zł  zostanie przeznaczona na stworzenie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Z.Religi. Posłowie zdecydowali także m.in. o zwiększeniu środków dla policji i ochotniczych straży pożarnych.

Bardzo dziękuję wysokiej izbie za przyjęcie tego budżetu i jestem przekonany, że dzięki niemu będziemy w stanie dobrze służyć Polsce - powiedział premier.

Morawiecki zabrał głos z trybuny sejmowej bezpośrednio po głosowaniu. Mówił, że w tegorocznym budżecie po stronie podatkowej dokonujemy zasadniczego przełomu i dzięki temu te zaplanowane deficyty są najniższe w ciągu 28 lat.

Podkreślił, że łączne podniesienie wydatków sektora finansów publicznych to ponad 40 mld zł rok do roku.

Zapewniał, że pieniądze znajdą się i na drogi, i na koleje, będzie też najwyższy przyrost wydatków na służbę zdrowia w roku 2018 w porównaniu do ostatnich 28 lat. To, jak zaznaczył, 93 miliardy, przyrost o ponad 6 mld zł.

Kiedy realizacja budżetu jest lepsza, dzielimy się ze społeczeństwem nadwyżkami - przekonywał premier.

Pieniądze budżetowe są też przeznaczane, dodał, na realizację pewnych zaległości i zobowiązań z przeszłości.

Bardzo dziękuję wysokiej izbie za przyjęcie tego budżetu i jestem przekonany, że dzięki niemu będziemy w stanie dobrze służyć Polsce, dobrze służyć polskim rodzinom, służyć bezpieczeństwu naszych granic, służyć też bezpieczeństwu wewnętrznemu - zakończył szef rządu.

Uchwalona w czwartek ustawa budżetowa przewiduje, że deficyt w tym roku nie przekroczy 41,5 mld zł, przy dochodach w wysokości 355,7 mld zł i wydatkach w kwocie 397,2 mld zł. Rząd, przygotowując projekt, założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 2,3 proc. oraz deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. - liczony według metodologii UE - w wysokości 2,7 proc. PKB. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.

W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

Poprawki do budżetu

Wśród wprowadzonych do ustawy poprawek znalazły się wyłącznie wnioski pozytywnie zaopiniowane w środę przez komisję finansów publicznych - kilkadziesiąt poprawek PiS złożonych w drugim czytaniu i jeden ponadpartyjny.

Część poprawek PiS zakłada szereg inwestycji regionalnych dotyczących m.in. doinwestowania wskazanych we wnioskach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, czy policji, placówek służby zdrowia, żłobków, przedszkoli, instytucji naukowych czy administracji rządowej. Jako źródło ich finansowania wskazano rezerwę celową na finansowanie EXPO w Łodzi, którego jednak nie będzie w 2022 r.

Poparto także jedną poprawkę podpisaną przez posłów wszystkich klubów. Dotyczy ona przeznaczenia 1,2 mln zł na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

Przyjęto poprawkę przewidującą zmniejszenie wydatków bieżących Trybunału Konstytucyjnego o 2,5 mln zł. Z kwoty tej 200 tys. zł ma zostać przeznaczone na część budżetową związaną z uposażeniami sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeniami rodzinnymi na sfinansowanie świadczenia związanego ze śmiercią sędziego TK. 2,3 mln zł zasili rezerwę celową na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa.

Zgodnie z inną poprawką przyjętą przez Sejm, zmniejszony zostanie o 655 tys. zł budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w części dotyczącej wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń osobowych dla członków korpusu służby cywilnej), z przeznaczeniem tych pieniędzy na informatyzację naczelnych urzędów i centralnych organów administracji rządowej - rozwój i utrzymanie systemu „Informacja dla obywatela”.

Według innej poprawki wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zmniejszą się o kolejne 188 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Chodzi o wydatki związane z realizacją zadań dotyczących archiwum zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Jedna z przyjętych poprawek przesuwa w budżecie 4 mln zł, przeznaczając je (3,3 mln zł) na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz zwiększenie wydatków Kancelarii Premiera - z przeznaczeniem na rozszerzenie zadań wykonywanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących Funduszu Reprywatyzacji, koordynowania spraw związanych z tworzeniem zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych oraz kształtowania standardów zarządzania w sektorze finansów publicznych .

W kolejnej przyjętej poprawce posłowie PiS zaproponowali przesunięcie 24 mln zł w części budżetu poświęconej gospodarce wodnej. Pieniądze te mają być przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla rolnictwa. W znacznej części (16 mln zł) trafią do tzw. spółek wodnych.

Zdecydowano także o przesunięciu ponad 17,1 mln zł w budżecie więziennictwa, co ma pozwolić na zniwelowanie różnic w uposażeniach między Służbą Więzienną a innymi formacjami mundurowymi.

Z pieniędzy przeznaczonych na EXPO 2022 w Łodzi m.in. 5,7 mln zł trafi też na remonty niektórych zabytkowych kościołów. 7 mln zł z tego samego źródła zostanie, w myśl jednej z poprawek, przeznaczone na urzędy morskie, m.in. na wynagrodzenia, a 10 mln zł na zadania inwestycyjne realizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Środki niewykorzystane na EXPO w Łodzi trafią także na wydatki związane z odbudową dochodów budżetu państwa, na działalność KPRM w zakresie polityki społecznej, pomocy humanitarnej, podniesienia kompetencji analitycznych, na potrzeby Archiwum Akt Nowych, na wynagrodzenia służby cywilnej, potrzeby Kancelarii Senatu w związku ze współpracą z Polonią, na szereg celów lokalnych, a nawet na elektryczny autobus „naukobus”, czyli minicentrum nauki dla niepełnosprawnych dzieci (na ten ostatni cel - 2 mln zł).

Dzięki rozdysponowaniu części pieniędzy znajdujących się w tej rezerwie uda się także m.in. doposażyć niektóre jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, czy komendy Policji. Wskazane w poprawce OSP dostaną m.in. wozy wypadkowo-gaśnicze i bojowe, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody strażackie, defibrylatory, piły, czy ubrania bojowe. Natomiast policja może liczyć na dodatkowe radiowozy (np. w gminie Tuchów), czy remonty (np. komisariat w Żychlinie), a komenda w Białej Podlaskiej będzie mogła dostać nieoznakowany radiowóz.

W innej poprawce PiS zdecydowano się zmniejszyć o 12 mln zł rezerwę ogólną oraz o 8 mln zł rezerwy na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskane dzięki temu 20 mln zł ma zostać przekazane na realizację nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

Przyjęto poprawkę zwiększającą o 2,9 mln zł wydatki KPRM, m.in. na wynagrodzenia w służbie cywilnej oraz na realizację zadań w zakresie pomocy humanitarnej. Dodatkowe 2,5 mln zł trafiło na realizację programu „za życiem”. Ponad 10 mln zł ze środków przeznaczonych na realizację zadań w związku z likwidacją MSP trafi na potrzeby Prokuratorii Generalnej.

Posłowie zaakceptowali także poprawkę PiS przewidująca zmniejszenie wydatków majątkowych Kancelarii Prezydenta RP o 6 mln zł i przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Na początku głosowań Sejm odrzucił wnioski PO, Nowoczesnej i koła Unii Europejskich Demokratów (UED) o odrzucenie projektu ustawy w całości. Wniosek poparło 201 posłów, przeciw było 236.

Odrzucane były następnie po kolei wszystkie poprawki i wnioski opozycji. Większość przewidywała sfinansowanie dodatkowych wydatków ze zwiększonych dochodów budżetowych.

Przepadła m.in. poprawka PSL, która zakładała zwiększenie dochodów budżetu państwa o 24 mld zł, co miałoby umożliwić utworzenie nowej rezerwy na poprawę systemu ochrony zdrowia. Sejm nie zgodził się też, by przeznaczyć dodatkowe 6,7 mld zł na ochronę zdrowia, o co wnosiła PO.

Nie przeszły też poprawki ludowców, które zakładały utworzenie rezerwy 2,8 mld zł na wypłatę jednorazowych dodatkowych świadczeń dla emerytów oraz Funduszu Klęskowego dla rolników z ponad 1,8 mld zł. W pierwszym przypadku dodatkowe pieniądze miałyby pochodzić z wyższych dywidend i wypłat z zysku, a w drugim - z dodatkowych wpływów z VAT.

Podobny los spotkał poprawkę Nowoczesnej, która zakładała wzrost dochodów z VAT w wysokości 5 mld zł i przeznaczenie ich na wzrost wynagrodzeń dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Odrzucone zostały także poprawki PO zakładające wyższe dochody z CIT, co umożliwiłoby m.in. przekazanie 1,2 mld zł na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 1 mld zł na rezerwę na sfinansowanie dopłat dla nabywców mieszkań i domów w programie Mieszkanie dla Młodych.

Odrzucono także 273 wnioski mniejszości, zgłoszone przez opozycję, dotyczące głównie wydatków regionalnych.

PAP, ISBnews, mw

Komentarze