Informacje

KE czepia się już wszystkiego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 stycznia 2018, 13:44

  • 13
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska rozpoczęła w czwartek postępowanie wobec Polski, Danii, Włoch, Holandii i Portugalii o naruszenie unijnego prawa w sprawie zamówień publicznych w sektorze obrony

Komisja postanowiła dziś wysłać wezwanie do usunięcia uchybienia do Danii, Włoch, Holandii, Polski i Portugalii, ponieważ kraje te nie stosują - lub robią to niewłaściwie - przepisów UE dotyczących zamówień publicznych na rynkach obrony i bezpieczeństwa - poinformowała KE.

Chodzi o dyrektywę w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności z 2009 roku.

Zapewnienie efektywnego wydawania publicznych środków na obronę leży w interesie wszystkich: władz publicznych, przemysłu i, co najważniejsze, naszych obywateli - powiedziała Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego. Jak dodała, należycie wdrożona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności może przyczynić się do właściwego wydawania pieniędzy podatników i poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu obronnego, w tym wielu małych i średnich firm.

W rozpoczętym w czwartek przez KE postępowaniu chodzi o przyznawanie przez Polskę, Portugalię i Włochy szeregu zamówień w dziedzinie obronności dostawcom krajowym z naruszeniem wspomnianej dyrektywy - poinformowała rzecznik KE Lucia Caudet.

Zgodnie z tą dyrektywą instytucje zamawiające są zobowiązane - poza ściśle określonymi sytuacjami wyjątkowymi - „stosować przy przyznawaniu zamówień jedną z procedur udzielania zamówienia przewidzianych w przepisach dyrektywy oraz zapowiadać wszczęcie procedury, publikując ogłoszenie o zamówieniu w bazie danych Tenders Electronic Daily (TED)”.

W przypadku Danii i Holandii KE jest zaniepokojona faktem, że oba te państwa wprowadziły nieuzasadnione wymogi offsetowe, żądając rekompensat od dostawców z innych państw przy zakupie od nich sprzętu wojskowego. Wymogi offsetowe - jak podkreśla KE - to środki wprowadzające ograniczenia utrudniające swobodny przepływ towarów i usług. Zdaniem KE godzą one zarówno w przepisy Traktatu o UE, jak i w prawidłowe wdrożenie i stosowanie dyrektywy.

Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez KE.

Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych w sektorze obronnym zawiera szczegółowe przepisy unijne dotyczące nabywania broni, amunicji i materiałów wojskowych (oraz powiązanych robót i usług) do celów obronnych. Określa również ramy prawne dotyczące zamówień na newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi dla celów bezpieczeństwa.

Ich celem jest m.in. dostosowanie zamówień w dziedzinie obronności do zasad traktatowych UE, a w szczególności zasad swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zasad z nich wynikających, takich jak zasada równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności oraz przejrzystości.

SzSz PAP

Powiązane tematy

Komentarze