Informacje

autor: 	PAP/Leszek Szymański
autor: PAP/Leszek Szymański

Rząd przyjął projekt budżetu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 21 sierpnia 2018, 13:39

  Aktualizacja: 21 sierpnia 2018, 14:46

 • 2
 • Powiększ tekst

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2019, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,9 proc. zakładanego w budżecie na ten rok oraz z deficytem budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł.

Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej - czytamy w komunikacie.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:

 • dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,

 • wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,

 • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,

 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8% PKB.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.), podano także.

Projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc.PKB - czytamy dalej.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci, czytamy dalej.

Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

 • realizacji programu „Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,

 • wprowadzenia tzw. „małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia,

 • wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

 • obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,

 • waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26%,

 • podwyższonej w 2018 r. renty socjalnej, dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,

 • weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej,

 • programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

 • programu modernizacji Służby Więziennej latach 2017-2020,

 • wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej,

 • finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa,

 • kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego,

 • realizacji dopłat do paliwa rolniczego na zwiększonym poziomie.

Na poziom dochodów podatkowych w 2019 r. oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy.

Do działań tych należą m. in.:

 • wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),

 • wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),

 • rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online,

 • opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,

 • wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych” - czytamy także.

Obok zmian mających wzmocnić dochody budżetu państwa, w 2019 r. planuje się rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada się:

 • wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw,

 • modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców, podało CIR.

W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83% w 2018 r. do 49,93% w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r. - czytamy dalej.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

 • dochody budżetu środków europejskich: 69,7 mld zł,

 • wydatki budżetu środków europejskich: 85,3 mld zł,

 • deficyt budżetu środków europejskich: 15,6 mld zł.

(ISBnews)SzSz

Oglądaj też telewizję wPolsce.pl:

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze