Informacje

Przedsiębiorcy i samozatrudnieni otrzymają pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej
Przedsiębiorcy i samozatrudnieni otrzymają pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej

ZUS: wnioski, daty, kwoty [Tarcza Antykryzysowa]

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 2 kwietnia 2020, 14:47

  Aktualizacja: 2 kwietnia 2020, 17:29

 • 1
 • Powiększ tekst

Przedstawiamy konkretne rozwiązania obejmujące Tarczę antykryzysową dla firm, a w szczególności: kto i na jakich zasadach z niej skorzysta, gdzie należy składać wnioski w sprawie ulg w opłacaniu składek społecznych, ws. świadczenia postojowego dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło). Ta sytuacja dotyczy obecnych miesięcy: marca, kwietnia i maja.

Trzeba koniecznie zwracać uwagę na terminy – np. ważne jest, by firma nie miała zaległości za grudzień 2019 rok – jeśli nie uregulowała należności, w tym składek pobieranych przez ZUS, to teraz nie skorzysta ze zwolnienia z powodu walki z epidemią Covid-19.

Inny ważny termin, który trzeba brać pod uwagę to 1 luty 2020 – chodzi o to, że wszystkie opisane ulgi i zwolnienia dotyczą tych płatników, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020

Inny bardzo nazwy termin: wnioski do ZUS trzeba najczęściej złożyć do 30 czerwca tego roku - czyli nie natychmiast. Natomiast zwolnienia ze składek przysługują już za marzec i nie trzeba zapłacić ich do 10 kwietnia.

Celem pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową jest ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach . Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

-    RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek (plik docx 65kb),

-  RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) (plik docx 65kb),

 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (plik docx 60kb),

-   RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej (plik docx 54kb).

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć: drogą elektroniczną przez PUE ZUS; za pośrednictwem poczty; osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS w kontakcie telefonicznym.

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Uwaga, jednak są wyjątki - ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Szczegóły zwolnienia ze składek składamy do ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Można złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kogo dotyczy zwolnienie ze składek

-    osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia, -    płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r., - duchownych.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym.

 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r. - a więc niekoniecznie już w obecnej chwili.

 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Uwaga na wyjątki - jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Co zyskasz?

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku. 

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) (plik docx 65kb)

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać: drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik docx 635kb); za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb)

ZUS może się kontaktować

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z płatnikiem e-mailem lub telefonicznie. Otrzyma się też informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?**

Jeśli ktoś nie zgadza się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu:  22 290 87 02,  22 290 87 03, W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 - wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców).

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Tak samo w przypadku samozatrudnionych.

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc.przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.

Kogo dotyczy?

Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r. Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 • Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Co zyskasz?

Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

 • Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy

Jak złożyć wniosek?

Abyś otrzymał świadczenie postojowe Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C) (plik docx 54kb).

Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Sposób - Twój zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) plik docx 855kb

 • za pośrednictwem poczty,

 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.

Jeśli pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto.

Decyzja odmownąaw sprawie świadczenia postojowego znajdzie się na PUE ZUS lub będzie przesłana za pośrednictwem poczty.

Od decyzji można się odwołać - jeśli ktoś nie zgadza się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, może odwołać się do sądu (według  zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS.

Odwołanie składa się pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Gdzie pomoc?

W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu: 22 290 87 02, 22 290 87 03,

W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 - wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców).

Czytaj także:[Lawina wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej(https://wgospodarce.pl/informacje/77502-lawina-wnioskow-o-wsparcie-z-tarczy-antykryzysowej)

na podstawie ZUS, opr.gr

Powiązane tematy

Komentarze