Informacje

Banknoty / autor: Fratria
Banknoty / autor: Fratria

Dotacje na kapitał obrotowy: Ciągle są pieniądze dla średnich firm, które ucierpiały z powodu pandemii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 czerwca 2020, 16:04

    Aktualizacja: 29 czerwca 2020, 12:30

  • 0
  • Powiększ tekst

W dwóch pierwszych tygodniach naboru wniosków o bezzwrotne „Dotacje na kapitał obrotowy”, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, po wsparcie w wysokości blisko 728 mln zł zgłosiło się ponad 4 000 średnich firm. Pracownicy Agencji zdążyli ocenić już 1 773 projektów. Do 1 719 z nich trafi 338 mln zł, tj. 6,7 proc. budżetu wynoszącego 2,5 mld zł. Środki pochodzą z programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia w ramach Funduszy Europejskich. Program ma pomóc przetrwać trudny czas średnim firmom, które na skutek pandemii mają problem z finansowaniem bieżącej działalności. Wnioski można składać do 31 lipca br.

Kryzys, który nastąpił po pandemii koronawirusa dotknął praktycznie każdego, jednak na pierwszej linii znalazły się firmy – w szczególności MŚP. Z myślą o nich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przygotowało narzędzia wsparcia bieżącej działalności w ramach „Funduszowego Pakietu Antywirusowego”. Jednym z nich jest nabór „Dotacje na kapitał obrotowy”. W ramach tej inicjatywy przewidziano aż 2,5 mld zł z Funduszy Europejskich na bezzwrotną pomoc dla firm średnich działających w Polsce! Pieniądze są dostępne jako wsparcie na utrzymanie działalności przedsiębiorstw, które na skutek pandemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. PARP realizuje wsparcie dla średnich przedsiębiorstw, natomiast za wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorców w tym zakresie odpowiadają marszałkowie województw w ramach środków z europejskich programów regionalnych.

Jak wskazała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz:

Gospodarcze skutki pandemii spowodowanej przez koronawirusa w szczególności odczuwają mikro-, małe i średnie firmy. Robimy wszystko, co możemy, aby przedsiębiorcy wyszli z kryzysu jak najbardziej wzmocnieni i dalej mogli rozwijać swoje biznesy. Chcemy, aby mieli świadomość, że ich wspieramy i otaczamy szczególną troską. I temu też służą takie nabory jak ten.

Dofinansowanie – dla kogo?

Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców (podmiotów, które zatrudniają do 250 pracowników, ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro i jednocześnie nie są mikroprzedsiębiorcą, ani małym przedsiębiorcą w rozumieniu unijnych przepisów. Starający się o wsparcie muszą wykazać, że obroty ich organizacji spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu od 1 lutego bieżącego roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub okresu analogicznego ubiegłego roku. A jest o co walczyć, bowiem MFiPR przeznaczyło na nabór pokaźne kwoty! Jak opisuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej: „Maksymalne dofinansowanie przewidziane w naborze to prawie 430 tys. zł, przy założeniu że przedsiębiorca zatrudnia 249 pracowników i zawnioskuje o wsparcie na 3 miesiące. Aż 2 mld zł w puli środków pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to największe wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej. Kolejne 500 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia”.

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Z kolei do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Na co zwrócić uwagę?

Każdy przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników), kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej) i powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Musi też sprawdzić, czy zachodzą po jego stronie relacje z innymi przedsiębiorstwami, to znaczy: w przypadku gdy przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane, dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych; w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie, dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu.

Relacje łączące beneficjenta konkursu z innymi przedsiębiorstwami mogą zachodzić także za pośrednictwem innych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych i ich grup, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. Jak szybko i wygodnie to ustalić? Pomocne mogą być narzędzia takie jak Kwalifikator MŚP (https://kwalifikator.een.org.pl/), czy dokumenty źródłowe definicji MŚP (https://www.parp.gov.pl/definicja-msp).

Należy też upewnić się, że wybrane województwo wskazane jest w odpowiednim rejestrze KRS, CEIDG, lub REGON. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie nie będzie już możliwości zmiany programu operacyjnego! Błędnie złożony wniosek zostanie odrzucony i trzeba będzie składać go ponownie. Warto więc przygotować się przed złożeniem wniosku, zapoznając się z instrukcją ze strony www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy, bo jest o co walczyć.

Ile?

Należy pamiętać, że wysokość wsparcia będzie powiązana z długością realizacji „projektu” oraz poziomu zatrudnienia. Średnie firmy, które zatrudniają 249 osób mogą liczyć nawet na 429 827 złotych (wypłacane z góry, w całości po podpisaniu umowy). Dofinansowanie będzie wypłacane w formie zaliczki stanowiącej 100 proc. dofinansowania przy braku wkładu własnego przedsiębiorcy.

Przy składaniu wniosku kluczowe jest określenie poziomu zatrudnienia w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) według stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie.

Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy (pełny wymiar czasu pracy został określony w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,z późn. zm.)). Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy, czyli: 8 godzin w ciągu dnia, średnio 40 w tygodniu przy okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesiące. W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Maksymalne dofinansowanie zostanie obliczone automatycznie jako iloczyn stawki jednostkowej (wyliczonej, jak już wspomniano, na podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie) i liczby miesięcy finansowania kapitału obrotowego. W praktyce, wnioskodawca wprowadza do wniosku o dofinansowanie liczbę pracowników i miesięcy (maksymalnie 3), a generator wniosków przygotowany przez PARP dokona obliczenia wysokości dotacji.

Na co?

A na co można przeznaczyć środki z dofinansowania? Na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Wsparcie służy np. finansowaniu kosztów bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy, takich jak opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie), usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługi ochrony i monitoringu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis, zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników, zakup ochronnej odzieży służbowej, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd., zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych, ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

Pieniądze czekają!

Nabór wniosków rozpoczął się 15 czerwca i potrwa jeszcze do 31 lipca br. lub do wyczerpania środków dostępnych w programie. Choć jak już wspomniano, nie ma możliwości odwołania to istnieje możliwość poprawienia wniosku lub jego ponownego złożenia. Przy składaniu wniosku przedsiębiorcy powinni pamiętać o zasadach pomocy publicznej – limicie 800 tys. euro dla firmy łącznie z podmiotami powiązanymi, a także o zasadzie unikania podwójnego finansowania tych samych kosztów.

Robimy wszystko, aby pieniądze dotarły do firm jak najszybciej. Oceniamy wnioski na bieżąco i sukcesywnie będziemy publikowali nowe listy z wynikami. Suma projektów z pierwszej listy stanowi ponad 6,5 proc. środków, które przeznaczyliśmy na program. Widząc to ogromne zainteresowanie firm z całej Polski możemy sądzić, że pomoc ta jest niezwykle potrzebna. Wciąż do rozdysponowania mamy ogromną kwotę pieniędzy. Maksymalne dofinansowanie przewidziane w tym programie na jedną firmę to prawie 430 tys. zł, przy założeniu że przedsiębiorca zatrudnia 249 pracowników i zawnioskuje o wsparcie na 3 miesiące – mówi Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomoc oferowana w ramach naboru jest nie tylko łatwo dostępna. Prosty wniosek i umowa online nie tylko sprzyjają bezpieczeństwu w dobie pandemii i oznaczają minimum formalności, ale przede wszystkim – pomoc jest bezzwrotna! Szeroki wachlarz finansowanych wydatków dopasowany jest do indywidualnych potrzeb każdej firmy i to firma decyduje o tym na co przeznaczy środki. Co istotne – z pomocy mogą skorzystać także ci, którzy korzystają już z innych form państwowej pomocy!

Nie ma więc na co czekać – potężne środki czekają na przedsiębiorców. Okres kryzysu nie jest łatwy, ale dzięki takim programom, jak te przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przejście przez ten czas może być znacznie łatwiejsze.

Arkady Saulski

materiał powstał we współpracy z PARP

Powiązane tematy

Komentarze