Informacje

Zwolnienie ze składek na ZUS w ramach Tarczy 5:0 / autor: Pixabay
Zwolnienie ze składek na ZUS w ramach Tarczy 5:0 / autor: Pixabay

[SPRAWDŹ!]: Tylko część firm miała prawo nie płacić składek na ZUS

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 października 2020, 16:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Może dojść do nieporozumień części firm i osób prowadzących działalność gospodarczą z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie wszyscy w ramach Tarczy 5:0 byli zwolnieni ze składek ZUS za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień. ZUS przypomina warunki. A to m.in: udokumentowanie 75 proc.spadku dochodów. Ale przede wszystkim ten, kto nie płacił obowiązkowych składek, musiał znajdować się w grupie firm, którym w ogóle to zwolnienie przysługiwało. Zobacz o jakie przedsiębiorstwa chodzi.

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień, a prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw.

WAŻNE: ZUS na swoich stronach wyjaśnia, że oznacza to, iż rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, identyfikowany jest następującym kodem:

• 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

• 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

• 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

• 79.11.A - działalność agentów turystycznych,

• 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

• 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

• 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

• 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

• 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

• 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

• 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Podaje też, jakie warunki trzeba spełniać, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Są to (oprócz podanego wyżej właściwego kodu PKD) także:

• bycie zgłoszonym jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,

• przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa się wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskało się w tym samym miesiącu w 2019 r.,

• trzeba złożyć deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że jest się zwolnionym z obowiązku ich składania),

• złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) - nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. To z kolei oznacza, że może ją otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku trzeba podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku. Tu też są szczegółowe informacje, które dokładnie należy sprawdzić.

• w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 proc.wysokości zarejestrowanego kapitału,

• w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 proc. wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,

• podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia/jest objęty postępowaniem upadłościowym, w przypadku podmiotu innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1. Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniona jest choć jedna z wymienionych przesłanek.

Dla mikro i małych przedsiębiorców znaczenie ma tylko objęcie postępowaniem upadłościowym.

Co się zyskuje:

• Zwolnienie z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. • Jeżeli opłaciło się składki, ale spełnia się warunki zwolnienia z ich płacenia, to gdy otrzyma się informację o zwolnieniu z opłacania składek, można wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie ma się zaległości na koncie.

W ramach tarczy 5.0 prowadzący firmy mogą również wnioskować o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania pieniędzy (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020.

Warto przypomnieć, że w ramach pierwszych tarcz antykryzysowych wszyscy przedsiębiorcy mogli skorzystać z niepłacenia składek na ZUS za miesiące: marzec, kwiecień i maj

Czytaj także: ZUS przypomina firmom o warunku zwolnienia ze składek

Więcej na stronach ZUS/ PAP/gr

Powiązane tematy

Komentarze