Opinie

Edukacja, a nie administracyjne zakazy

Marek Wołos

Marek Wołos

Ekspert ds rynków OTC, Izba Domów Maklerskich

  • Opublikowano: 22 marca 2017, 18:08

    Aktualizacja: 22 marca 2017, 18:20

  • 0
  • Powiększ tekst

W związku z opublikowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu „_Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego” Izba Domów Maklerskich wskazuje, że rynek OTC jest pełnoprawną częścią polskiego rynku finansowego, a instrumenty rynku OTC są dostępne w Polsce już od kilkunastu lat i są wykorzystywane przez dziesiątkom tysięcy aktywnych polskich inwestorów, realizujących różne strategie inwestycyjne – od spekulacji do zabezpieczania ryzyka kursowego.

Ponieważ cechą każdego silnego rynku finansowego na świecie jest szeroka paleta dostępnych instrumentów, kolejne działania mogące ograniczyć ich dostępność są sprzeczne z interesem polskiego rynku finansowego. Zwracamy również uwagę, że *propozycje kolejnych ograniczeń, dotyczących reklamy usług na rynku Forex, zostały już wdrożone w Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych, które weszły w życie 30 września 2016 r. oraz zmianą art 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Był to wynik wspólnych uzgodnień Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i IDM.

Reprezentująca środowisko rodzimych domów maklerskich podlegających KNF, IDM przypomina, że dokonując transakcji na rynku OTC należy korzystać z pośrednictwa wyłącznie bezpiecznych, licencjonowanych i nadzorowanych firm inwestycyjnych. Każda osoba zachęcana do inwestycji na Forex powinna sprawdzić, czy dany podmiot dysponuje zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego. Profesjonalna firma inwestycyjna zawsze przypomina swoim inwestorom o ryzyku związanym z inwestycjami oraz nie stosuje agresywnych technik sprzedażowych, stosuje procedury bezpieczeństwa, upowszechnia wiedzę, a przede wszystkim działa przejrzyście.

Ogólnodostępne dane o wynikach polskich inwestorów potwierdziły, że osiągają oni coraz lepsze wyniki. W III i IV kwartale 2016 r. Izba prezentowała zsumowane dane od kluczowych domów maklerskich, gdzie wyniki osiągane przez klientów w tym okresie widocznie odbiegały od tych prezentowanych w raporcie NIK opublikowanym w marcu 2017r. i zawierającym informacje dotyczące lat 2012-2015. Jednocześnie uważamy, że rynek OTC w Polsce dojrzewa, a dzięki pracy rodzimych domów maklerskich oraz instytucji na rzecz edukacji, wiedza inwestorów rośnie, przez co skutecznie dywersyfikują oni ryzyko swoich inwestycji.

Branża polskich domów maklerskich od dłuższego czasu uczestniczy w działaniach mających na celu ochronę wyników nieprofesjonalnych uczestników rynku OTC. Zauważamy przy tym, że w ostatnich kilku latach do polskich klientów jest kierowana, nierzadko w formie natarczywej reklamy, informacja o możliwościach jakie daje rynek walutowy, w tym agresywna oferta pseudoinwestycji np. w akcje zagranicznych spółek w trakcie ich debiutów giełdowych. Podejmujemy oraz wspieramy wszystkie działania, które służą wyeliminowaniu podmiotów prowadzących taką nieuczciwą działalność.

Jako praktycy uważamy jednak, że nie uda się wyeliminować tych nieprawidłowości kolejnymi regulacjami. Dlatego Izba podjęła również szereg działań informacyjnych i edukacyjnych. Szczególną uwagę zwracamy na „Informator Izby Domów Maklerskich – Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych”. To najobszerniejszy jak dotąd materiał edukacyjny udostępniony w Polsce, dotyczącą inwestowania w instrumenty finansowe o podwyższonym ryzyku (Informator jest dostępny na m.in. na stronie internetowej: www.idm.com.pl/index.php/pl/idm-dla-rynkow-otc/materialy-edukacujne.)

Pseudo usługi na rynku Forex oferowane są głównie poprzez internet i często spoza Polski, i szerzej Unii Europejskiej. Izba zgadza się z tezą NIK, że działania administracji publicznej były nakierowane na podniesienie standardów świadczenia usług i eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu krajowych firm inwestycyjnych. Podobnie zauważamy, że organy administracji państwowej powinny w większym stopniu kontrolować rynek pod kątem identyfikacji takich podmiotów oraz, że niezwłocznie powinny zostać także podjęte działania na rzecz zwiększenia skuteczności ścigania podmiotów świadczących usługi bez zezwolenia. Ważne jest, aby wyeliminować podmioty, które nielegalnie oferują instrumenty rynku OTC.

Ponownie podkreślamy, że wskazana w informacji NIK kwestia reklam została już istotnie usystematyzowana w „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”. Zdaniem Izby Domów Maklerskich obecnie należy współdziałać na rzecz wyegzekwowania zasad przez wszystkie podmioty, nie tylko polskie firmy inwestycyjne. Inicjatywy legislacyjne wyprzedzające analizę ich skuteczności byłyby w opinii Izby Domów Maklerskich działaniem zdecydowanie przedwczesnym, i po raz kolejny ograniczającym konkurencyjność polskich instytucji rynku finansowego w stosunku do zagranicznej konkurencji.

tytuł

Tytuł pochodzi od redakcji wGospodarce.pl

Powiązane tematy

Komentarze